Siirry sisältöön

MIELI Suomen Mielenterveys toimi Rikosuhripäivystyksen (RIKU) valtakunnallisena koordinaatiojärjestönä. RIKU toimii EU:n rikosuhridirektiivin edellyttämien yleisten rikosuhripalveluiden tuottajana Suomessa oikeusministeriön vuonna 2017 antaman julkisen palveluvelvoitteen mukaisesti. Rikosuhripäivystystä toteuttavat MIELI ry:n lisäksi Ensi- ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus, Mannerheimin Las-tensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti ja Suomen Setlementtiliitto. RIKUn toimintaa ohjaa strategia vuosille 2016–2020.


RIKUn perustehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla palveluita. Toimintaa toteutettiin noin 60 työntekijän sekä noin 540 va-paaehtoisen voimin matalan kynnyksen tukipalveluina 31 palvelupisteessä eri puolilla Suomea seit-semän aluetoimiston koordinoimana.RIKUn yksittäisten asiakkaiden määrä eri palveluissa kasvoi edellisvuodesta 27 %. Yhteensä asiakkaita oli runsaat 18 100, kun vastaava luku vuonna 2018 oli 14 300. Tukisuhteiden määrä oli 7 100, kun se edellisvuonna oli 5 100, kasvua 39 %. Tukihenkilöpalvelun lisäksi yksilöllistä tukea ja neuvontaa tarjo-taan valtakunnallisista auttamiskanavista, joita ovat Auttava puhelin, Juristin puhelinneuvonta sekä RIKUchat. Asiakkaista 78 % oli naisia.Poliisin ohjaus RIKUn palveluihin lisääntyi 58 %, mutta alueelliset erot ohjauksessa ovat edelleen suu-ria. Asiakkaista 3 900 asiakasta oli ohjautunut RIKUun poliisin kautta.

Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimisto

Valtakunnallisen Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimisto toimii osana MIELI ry:n Kriisiaut-tamisen osastoa Helsingissä Länsi-Pasilassa. Toiminta-alueena oli yhteensä 42 kuntaa pääkaupunki-seudulla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa sekä Itä-, Keski- ja Länsi-Uudellamaalla. Aluetoimiston palvelupisteistä (Helsinki, Lohja, Järvenpää, Porvoo, Lahti, Kouvola) tarjottiin neuvontaa ja ohjausta puhelimitse, chatissa sekä henkilökohtaisten tapaamisten kautta.
Aluetoimistossa työskenneltiin vuoden aikana yhteensä lähes 4 290 asiakkaan kanssa, joista tukisuhteissa oli noin 2 060 henkilöä. Heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia oli 12 ja vapaaehtoisia 105. Suurin asiakkaita ohjaava taho on poliisi. Alueella toimi viisi poliisilaitosta ja 16 poliisiasemaa.


Yhteydenotoissa korostuivat edellisvuosien tapaan yhteydenotot liittyen erilaiseen väkivaltarikollisuuteen (76 %:ssa yhteydenoton ensisijainen syy), kuten pari- ja lähisuhteissa tapahtuva väkivaltaan ja vainoon (29 %), seksuaalirikoksiin (25 %), henkirikoksiin tai niiden yrityksiin, henkeen ja terveyteen liittyvien rikosten valmisteluun, muihin pahoinpitelyihin, uhkailuun, häirintään ja erilaiseen kiusaami-seen tai vapaudenriistoon (19 %) ja lähestymiskieltoasioihin (4 %). Muut yhteydenoton syyt liittyivät muihin rikoksiin, kuten erilaisiin omaisuusrikoksiin ja verkkorikoksiin sekä kysymyksiin rikosprosessista.
Henkilökohtaisen tukihenkilön tarjoaminen asiakkaille on keskeinen osa RIKUn perustoimintaa. Tuki-henkilöt olivat asiakkaan tukena muun muassa poliisilaitoksella, oikeudenkäynneissä sekä muissa rikosprosessiin liittyvissä tapaamisissa. Lisäksi Etelä-Suomen aluetoimiston työntekijöitä jalkautui Lahden, Porvoon, Helsingin ja Kotkan poliisiasemille, Lahden, Porvoon, Kotkan ja Vantaan turvakodeille sekä Vantaan sovittelutoimistoon.

Sivua muokattu 28.7.2023