Siirry sisältöön

1. Kyselyn käyttötarkoitus 

Kysely on osa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n YLVA (ylivelkaantuneiden mielenterveyden ja vanhemmuuden tukemisen) – hanketta (v. 2022-2024). Kerättyä tietoa hyödynnetään YLVA-hankkeen hankekumppanien kanssa materiaalien, koulutusten ja tapahtumien kehittämisessä ylivelkaantuneita perheitä kohtaaville ammattilaisille. Kyselyn tuloksia voidaan mahdollisesti käyttää myös päättäjille ja suurelle yleisölle suunnatussa vaikuttamistyössä ja viestinnässä.  

Kyselyaineistoa saatetaan hyödyntää tutkimuksellisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opinnäytetöihin sekä muussa kehittämistyössä, myös hankeajan jälkeen. Tällöin aineiston käyttö edellyttää MIELI Suomen Mielenterveys ry:n myöntämän tutkimusluvan. 

2. Mitä tietoa kerätään? 

Kyselyssä kysytään vastaajan taustatietoja (työnimike, työskentelyalue, työssäolovuodet), ammattilaisten valmiuksista kohdata ja tukea talousvaikeuksissa olevia perheitä sekä kartoitetaan mielenterveyteen liittyvää osaamista ja koulutustarvetta.

Kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Kyselyyn vastataan anonyymisti Webropol-palveluun luodulla lomakkeella. Pakollisissa monivalintakysymyksissä on mahdollista valita aina myös En halua/ osaa sanoa -vaihtoehto.  

Valintakysymysten lisäksi kyselylomakkeella on kysymyksiä, joihin voi vastata avovastauskenttiin vapaasti. Näihin vastatessa on hyvä huomioida, ettei kirjoita asioita, joista itse tai asiakas olisi tunnistettavissa.   

3. Tietojen käsittely 

YLVA-hankkeen aikana kyselyn vastauksia analysoivat YLVA-hankkeen työntekijät tai vaihtoehtoisesti palkattu ulkopuolinen taho. Vastauksia käsitellään sellaisessa muodossa, etteivät yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa.  

Aineiston käyttö tutkimuksellisiin tarkoituksiin edellyttää tutkimusluvan saamisen MIELI Suomen Mielenterveys ry:ltä ja tutkimuseettisten periaatteiden noudattamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi aineiston tietoturvallista käsittelyä ja huolehtimista siitä, etteivät yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa.  

Kyselyn vastaajien IP-osoitteet säilyvät Webropolin web-palvelimen lokissa kaksi (2) viikkoa. IP-osoitteisiin ei ole pääsyä muilla, kuin Webropolin teknisellä tiimillä, eikä tietoja luovuteta eteenpäin kenellekään, edes kyselyn laatijalle eli MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle. 

4. Aineiston säilytys 

Vastaukset tallentuvat Webropolin palvelimelle, joka sijaitsee Telia Inmics-Nebula Oy:n korkean tietoturvatason palvelinkeskuksissa Helsingissä. Webropolin tietoliikenne eri toimipisteiden ja palvelun tuottamiseen osallistuvien työntekijöiden etätyölaitteistoiden VPN-yhteys täyttää tietoturvaluokka TL III -tason vaatimukset. 

Vastaukset siirretään viimeistään YLVA-hankkeen päätyttyä (vuoden 2025 alussa) Webropol -palvelimelta MIELI Suomen Mielenterveys ry:n tiedostopalvelimelle, johon on pääsy rajatulla joukolla.  Aineistoa säilytetään MIELI ry:n palvelimella niin kauan, kuin sillä arvioidaan olevan käyttöä tutkimus- tai kehittämistoiminnassa. Kerätty tieto säilyy Webropol-palvelussa oletusarvoisesti (1) kuukausi siitä hetkestä, kun kysely on poistettu palvelusta, minkä jälkeen se poistetaan Webropolista kokonaan.