Siirry sisältöön

Hallitukselta odotettiin vahvempaa nuorisopolitiikan ohjelmaa

Hallitusohjelma lupaa nuorille laaja-alaista hyvinvoinnin toimenpideohjelmaa. Lausuttavana ollut ohjelmaluonnos oli pettymys. Nuorten hyvinvointivaje vaatii hallitukselta panostuksia.
Käsiä päällekkäin

Ohjelmaluonnoksesta annettujen 193 lausunnon mukaan ohjelmaluonnos ei vastaa hallitusohjelman kirjausta. Luonnosta pidetään hajanaisena, epätasaisena ja epäjohdonmukaisena.

Hallitus toteuttaa toimenpideohjelman osana lakisääteistä VANUPO-ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää kaikkien alle 29-vuotiaiden nuorten kasvu- ja elinoloja sekä linjata nuorisotyötä ja -toimintaa. Vuosien 2024–2027 teemana on nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen monialaisin toimenpitein.

Lausuntojen mukaan hyvinvointi näyttäytyy varsin kapeana. Monia hyvinvoinnin edellytyksiä, kuten toimeentulo, asuminen ja työelämä, on jätetty luonnoksesta pois. Hyvinvointi vaatisi laajempaa sosiaali- ja koulutuspoliittista otetta ja laaja-alaisuuden toteutuminen puolestaan eri sektoreiden ja toimijoiden yhteistyötä.

Useassa lausunnossa todetaan, että nuorten yhdenvertaisuus ei toteudu. Erityisryhmiä, vähemmistöjä ja nuoria aikuisia tukevia toimenpiteitä tulisi vahvistaa. Esimerkiksi harrastamisen Suomen malli kattaa vain peruskouluikäiset. Korkeakouluopiskelijoita ei ole ohjelmassa mainittu, vaikka koronavuodet heikensivät erityisesti heidän hyvinvointiaan. Myös alueellista näkökulmaa tulisi vahvistaa.

Mielenterveyden osalta painopiste on mielenterveyspalveluissa ja ennaltaehkäisevät toimet jäävät vähäisiksi. Luonnoksessa esitetyn matalan kynnyksen tuen, kuten chat- ja walk in -palveluiden vahvistaminen nähdään tarpeellisena. Terapiatakuu on selvä parannus mielenterveyspalveluihin, mutta sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson mukaan terapiatakuu ulottuisi vain 22-vuotiaisiin. Valitettavan moni nuorisolain piirissä oleva rajautuisi sen ulkopuolelle.

VANUPO-ohjelman tehtävänä on linjata nuorisopolitiikan lisäksi nuorisotyötä ja -toimintaa. Lausunnoissa toivotaan ohjelman tunnistavan paremmin nuorisotyön kokonaisuus ja sen eri muodot sekä ohjaavan vahvemmin tulevien vuosien nuorisotyötä. Luonnoksessa nämä jäävät varsin kevyiksi, kuten myös linjaukset nuorisoalan osaamiskeskusten seuraavien vuosien työhön.

Ohjelman toimeenpano ja resurssien riittävyys ovat laajasti jaettu huoli. Tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden täsmentämisen lisäksi olisi tärkeää panostaa ohjelman toimeenpanon rakenteisiin ja resursseihin. Tarvitaan valtionhallinnon, kuntien, hyvinvointialueiden ja kolmannen sektorin yhteispeliä sekä riittäviä toimintaedellytyksiä.

Tänä keväänä hallitus on etsimässä lisäsopeutuksia valtiontalouden tasapainottamiseksi. Vastuullinen talouspolitiikka on erityisen tärkeää nuorille – emme halua jättää velkataakkaa heidän harteilleen. Yhtä tärkeää on tunnistaa nuorten merkityksellisyys Suomen tulevaisuudelle. Tällä hetkellä nuorten ikäryhmä on väestön psyykkisesti kuormittunein, ja hallituksen säästöt ovat vasta tulossa nuorten arkeen.

Hallitusohjelman kirjauksiin peilaten haluaisin uskoa siihen, että korjausliikkeitä voidaan vielä tehdä. Hallituksen tulisi rakentaa kokonaisvaltaisempi ja uskottavampi ohjelma tai irrottaa nuorten hyvinvoinnin toimenpideohjelma erilliseksi VANUPO-ohjelmasta. Hyvinvointivajetta ei kurota umpeen säästöillä vaan investoinneilla. Hallituksen uskottava nuorisopolitiikka toisi nuorille kovasti kaivattua tulevaisuususkoa.


Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa määritellään tärkeimmät nuoria koskevat valtionhallinnon tavoitteet ja toimenpiteet tulevina vuosina.

Sivua muokattu 23.2.2024

Ota yhteyttä

Johanna Kujala

Yhteiskuntasuhdepäällikkö
+358 40 574 1922
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: