MDFT – Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely

Mitä on Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely?

Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely (MDFT, engl. Multidimensional family therapy) on Yhdysvalloissa nuorten päihde- ja käytösongelmien hoitoon kehitetty perhekeskeinen työmenetelmä, jossa työskennellään niin koko perheen kanssa kuin perheenjäsenten kanssa yksilöllisesti. Menetelmässä yhdistyy monia terapeuttisia suuntauksia ja hoitotekniikoita pääpainon ollessa siinä, että nuoren tilanteeseen lähdetään vaikuttamaan koko perheen toimintaan panostamalla. Lisäksi hoitoon otetaan mukaan perheen ulkopuoliset tahot kuten lastensuojelu.

Kenelle MDFT on tarkoitettu?

MDFT:ssä pyritään auttamaan nuoria, joilla on laaja-alaisia ongelmia. MDFT voi olla soveltuva hoitomuoto esimerkiksi tilanteessa, jossa nuori käyttää päihteitä, tekee rikoksia, hänellä on mielenterveyteen liittyviä ongelmia kuten masentuneisuutta tai ahdistuneisuutta, hänellä on vaikeuksia koulunkäynnissä tai perheessä on muita ongelmia.

Miten MDFT:ssä työskennellään?

MDFT:ssä työskennellään monella nuoren elämään yhteydessä olevalla tasolla samanaikaisesti. Hoidon aikana tavataan niin nuorta tai vanhempia yksilöllisesti kuin koko perhettä. Mukaan otetaan myös muut nuoren elämään vaikuttavat tahot kuten mahdollinen psykiatrinen hoitotaho, lastensuojelu ja/tai koulu.

MDFT:n mukainen työskentely kestää keskimäärin 6 kuukautta. Hoito on intensiivistä ja tapaamisia on useita kertoja viikossa, useimmiten 2-3 kertaa/vk. Työntekijä pitää yhteyttä perheeseen istuntojen välillä puhelimitse. Koska työskentely on tiivistä, vaati se myös asiakasperheeltä paljon. Intensiivinen työskentely on kuitenkin tarpeen varsinkin niissä tilanteissa, joissa nuoren ongelmat ovat vaikeita ja esimerkiksi huostaanoton mahdollisuus on ajankohtainen.

Keskeisiä työskentelyn teemoja ovat esimerkiksi:

 1. vanhemmuuden käytänteiden tutkiminen ja tukeminen
 2. perheen sisäisten ongelmanratkaisutaitojen edistäminen
 3. vanhempien yhteistyön vahvistaminen
 4. vanhempien tukeminen henkilökohtaisten ongelmien, kuten mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien, hoitamiseen
 5. erilaisten elämäntaitojen etsiminen nuoren kanssa

Tietoa MDFT-työskentelystä työntekijälle

MDFT ydistelee useita terapeuttisia lähestymistapoja ja tutkittua tietoa

MDFT:n kehittäjinä ovat yhdysvaltalaiset Howard Liddle ja Cindy Rowe. Menetelmä on niin kutsuttu yhdistelmähoitomalli. Menetelmässä yhdistyy monia psykoterapiasuuntauksia ja terapeuttisia tekniikoita ja siinä toimitaan samanaikaisesti usealla tasolla (ei siis esim. pelkästään yksilö- tai perheen tasolla). MDFT ei ole varsinaisesti psykoterapiaa, vaan erilaisten terapeuttisten lähtökohtien ja työskentelytekniikoiden kokonaisuus. MDFT:lle on paljon tutkimuksellista tukea ja se on yksi tutkituimmista perhekeskeisistä hoitomalleista.

MDFT:ssa hoitoon integroidaan muut nuoren kanssa työskentelevät tahot ja työntekijä on tässä yhteistyössä niin kutsuttu prosessin omistaja (case-manager), huolehtien työskentelyn etenemisestä kaikilla työskentelyn osa-alueilla (yksilö-, perhe- ja yhteistyötahojen tasolla). Samanaikaisesti panostetaan jokaisen perheen jäsenen kanssa tehtävään yksilökohtaiseen työskentelyyn unohtamatta koko perheen yhteistä työskentelyä, jossa keskeistä on vuorovaikutuksen muuttaminen.

Menetelmää on kehitetty erityisesti tieteelliseen tutkimukseen perustuen. MDFT:ssa hyödynnetään ymmärrystä nuoruusvaiheen kehityspsykologisista tekijöistä ja kehityksen kulkuun yhteydessä olevista riski- ja suojatekijöistä, sosiaaliekologista näkökulmaa (Bronfenbrenner) sekä strukturaalisen (Minuchin) ja ratkaisukeskeisen (Hayley) perheterapian ajatuksia.

MDFT:n mukainen työskentely

Nuorten ongelmat ovat usein monimuotoisia ja niissä yhdistyy monien elämänalueiden vaikutuksia. Ongelmia tulee tutkia tätä ajatusta mielessä pitäen niin sanotusta systeemisestä näkökulmasta, ”kaikki vaikuttaa kaikkeen” ajatuksella. Ongelmissa kietoutuu yhteen esimerkiksi niin nuoren sosiaalisen ympäristön piirteitä, perheen dynamiikkaa kuin nuoren yksilöllinen kehitysvaihe. Näin ollen muutoksenkin on tapahduttava usealla tasolla nuoren elämässä. Nuorta ympäröi eri elämänalueilla niin kehitystä suojaavia kuin sitä vahingoittavia tekijöitä. Suurinta roolia suojaavina tekijöinä näyttelevät perhe ja vanhemmat. Näitä suojaavia tekijöitä tulee vahvistaa ja muutosten on juurruttava perheen arkeen, jolloin voidaan saavuttaa pysyvämpiä tuloksia.

MDFT:n taustalta löytyvät seuraavat ajatukset, jotka suuntaavat työskentelyä:

 1. Nuoren ja vanhempien välille autetaan luomaan rakentavampi vuorovaikutussuhde.
 2. Työskennellään monella elämänalueella samanaikaisesti.
 3. Toimitaan konkreettisella tasolla ja löydettävä yksilöllisesti toimivia ratkaisuja.
 4. Uusien toimintamallien on integroiduttava perheen käytäntöihin.
 5. Muutoksen on toteuduttava kaikilla niillä tasoilla, joilla ongelmia on ilmennyt.

Työskentely tapahtuu neljällä toisiinsa yhteydessä olevalla tasolla

MDFT:n mukainen työskentely jaetaan neljään alueeseen: nuoreen, vanhempiin, perheeseen ja perheen ulkopuolisiin tahoihin. Nuoren kanssa toimitaan auttamalla häntä coping-keinojen, tunteiden säätelyn ja ongelmanratkaisutaitojen sekä sosiaalisten taitojen kehittämissä. Lisäksi etsitään vaihtoehtoja päihteiden käytölle ja muulle riskikäyttäytymiselle. Työskentelyssä on usein tapana ottaa nuorelta päihdeseula.

Vanhempia tuetaan kasvattajan roolissaan ja heitä rohkaistaan yhteistoiminnallisuuteen. Perheen tasolla pyritään vähentämään konflikteja, syventämään emotionaalisia siteitä ja parantamaan perheen sisäistä ongelmanratkaisua ja vuorovaikutustaitoja. Perheen ulkopuolisten tahojen ja perheen välille pyritään saamaan aikaan toimiva yhteistyösuhde, jotta perhe voisi paremmin toimia nuoren elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Työntekijä huolehtii, että kaikki nämä tasot ovat mukana hoidossa.

Työntekijä suunnittelee jokaisen tapaamisen ennalta. Se, missä määrin on työskenneltävä yksilöllisesti joko nuoren tai vanhemman/vanhempien kanssa ja mihin tekijöihin työskentelyä kohdennetaan riippuu siitä, mikä on kussakin hoidon vaiheessa tarpeen. Työntekijän on pystyttävä hahmottamaan nuoren ja perheen tilanne moniulotteisena ilmiönä, johon on löydettävä sopivat ja yksilölliset, konkreettiset muutoksen kohteet. Toiminnassa on aina mukana jokin tällainen konkreettinen tavoite.

Työskentelyn keskeisimpiä alueita koko prosessissa ovat:

 1. tunteiden tunnistaminen ja tutkiminen
 2. perheen vuorovaikutukseen vaikuttaminen ”tässä ja nyt”
 3. muutokseen vaadittavien taitojen ja käytänteiden oppiminen

Hoidon intensiteetti vaatii paljon myös työntekijältä

Menetelmä on intensiivinen niin asiakkaan kuin työntekijänkin kannalta. Työskentelyn kesto on rajattu useimmiten 3-7 kuukauteen ja tapaamisia on 2-3 kertaa viikossa. Istuntojen kesto on yleensä 60-90 minuuttia. Työskentely ei rajoitu vain istuntoihin vaan työntekijä seuraa perheen tilannetta istuntojen välissä puhelimitse. Työntekijä toimii jalkautuvasti ja tapaamisia voidaan sopia perheen kotiin tai esimerkiksi nuoren kouluun.

MDFT-terapeutin ominaispiirteitä ovat aktiivisuus ja moniulotteisesta työskentelystä huolehtiminen

MDFT-terapeutit ovat aktiivisia ja heitä rohkaistaan ottamaan vastuuta työskentelyn etenemisestä. Aktiivisuus tarkoittaa esimerkiksi vuorovaikutuksen ohjaamista itse istunnossa. Suomessa psykoterapeuttisessa työskentelyssä ei olla perinteisesti totuttu ajattelemaan terapeuttia vuorovaikutusta aktiivisesti ohjaavassa roolissa. Keskeistä on myös muiden nuoren elämään yhteydessä olevien tahojen integroiminen hoitoon työntekijän hallinnoidessa koko prosessia kaikilla näillä tasoilla. Tämä on uusi työskentelyn piirre Suomessa verrattuna aiempiin pyrkimyksiin yhteistyön tekemisestä eri palvelujärjestelmien työntekijöiden kesken. Tällaista kokonaisvaltaisuutta voidaan pitää yhtenä työmuodon vahvuuksista.

Suomalaiseen toimintakulttuuriin verrattuna MDFT tuo uudenlaisen mahdollisuuden työskennellä perheen kanssa rohkeasti ja jämäkästi, ystävällisyyttä ja kunnioitusta unohtamatta. Terapeutin työskentelyasenteen nähdään olevan erityisen tärkeää hoidon kannalta. MDFT-terapeutti:

 1. uskoo muutoksen mahdollisuuteen
 2. etsii vahvuuksia ja osoittaa kunnioitusta kaikkia perheenjäseniä kohtaan
 3. ei väistele tunteita - kriisi on mahdollisuus muutoksen toteutumiselle
 4. tekee, mitä pitää
 5. on valmis oppimaan uutta ja kyseenalaistamaan vanhoja toimintatapojaan  

Miten voin kouluttautua?

MDFT-terapeuttien sertifioinnista ja menetelmän levittämisestä Euroopassa vastaa Youth Intervention Foundation, joka sijaitsee Hollannissa. Suomessa koulutusta järjestetään Kasvun tuki-työn aikana yhteistyössä Youth Intervention Foundation kanssa. Koska MDFT on tiimityömallli, koulutusta järjestetään vain työntekijätiimeille. Tosin yksittäisiä työntekijöitä on mahdollista kouluttaa jo olemassaolevaan tiimiin. MDFT-koulutus on kaksivuotinen ja kaksivaiheinen. Ensiksi koulutetaan avainterapeutit, jotka toimivat niin sanottuina menetelmäohjaajina muille tiimin työntekijöille.

Tietoa MDFT-työskentelystä asiakkaalle

Minkälaisesta työskentelystä on kyse?

MDFT on kehitetty Yhdysvalloissa ja sen tarkoituksena on hoitaa nuoren päihdeongelmia sekä niihin liittyviä muita ongelmia perhekeskeisesti. Hoidossa korostetaan sitä, että jos halutaan auttaa nuorta, on työskenneltävä koko perheen kanssa ja vahvistettava niitä asioita kunkin nuoren elämässä, jotka tukevat myönteistä kehitystä. Tässä tärkeitä ovat kaikille lapsille ja nuorille oma perhe ja vanhemmat. Siksi MDFT:ssä panostetaan perheen vuorovaikutukseen ja tuetaan vanhemmuutta. Työskentelyssä autetaan nuorta ja vanhempia luomaan välilleen vuorovaikutussuhde, joka tukee nuoren kehitystä.

MDFT ei ole varsinaisesti psykoterapiaa, vaan erilaisten terapeuttisten lähtökohtien ja työskentelytapojen kokonaisuus, jossa työskentely voidaan suunnitella yksilöllisesti kunkin perheen tarpeita vastaavaksi. Hoidossa pyritään löytämään konkreettisia ratkaisuja kunkin perheen tilanteeseen.

Hoidossa on mukana monia tahoja

MDFT:ssä työskennellään välillä joko nuoren kanssa yksilöllisesti, jolloin vanhemmat eivät ole mukana tapaamisessa tai vastaavasti vain vanhempien kanssa, jolloin nuori ei ole tapaamisessa mukana. Nuoren kanssa toimitaan auttamalla häntä omien vahvuuksien ja selviytymiskeinojen, tunteiden käsittelyn sekä ongelmanratkaisu- ja sosiaalisten taitojen kehittämissä. Lisäksi etsitään vaihtoehtoja päihteiden käytölle ja muulle riskikäyttäytymiselle.

Vanhempien kanssa työskennellään vanhempien yhteistoimintaa parantamalla ja tukemalla tarpeellisten kasvatuskäytäntöjen omaksumisessa. Lisäksi huomioidaan vanhemmat yksilöinä ja käydään läpi sitä, mitä vanhempi tarvitsee omaksi tuekseen. Välillä tavataan koko perheen voimin. Perheen kanssa työskentelyssä pyritään vähentämään ristiriitoja, syventämään vanhempien ja lasten välistä suhdetta ja parantamaan perheen vuorovaikutustaitoja ja tapoja ratkaista ongelmiaan.

Tapaamisissa voi olla mukana myös esimerkiksi lastensuojelun työntekijä tai mahdollisesti nuorisopsykiatrisen hoitotahon edustaja. Työntekijä voi olla myös esimerkiksi yhteydessä työvoimatoimistoon tai kouluun perheen tarpeiden mukaan. MDFT-työntekijä on siis perheelle tukena eri palvelujen verkostossa. Työntekijä huolehtii koko hoidon etenemisestä. Näiden erilaisten työskentelytapojen tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan nuoren tilanteeseen mahdollisimman monelta kantilta.

Työskentely on tiivistä

MDFT:n mukainen työskentely on tiivistä ja tapaamisia on useita kertoja viikossa.  Hoito kestää keskimäärin 6 kuukautta. Tapaamisten kesto on 60-90 minuuttia. Työntekijä seuraa perheen tilannetta istuntojen välissä puhelimitse. Työntekijä toimii tarvittaessa jalkautuen nuoren arkeen, tapaamisia voidaan sopia esimerkiksi kotiin tai koululle. Intensiivinen työskentelytapa on tarpeen, kun nuori oireilee esimerkiksi päihteitä käyttämällä ja koulutyössä on vaikeita ongelmia.

Miten pääsen mukaan?

Tällä hetkellä MDFT-tiimejä on Suomessa koulutettu kolmella koulutuskierroksella. Palaset kohdalleen-hankkeen aikana 2011-2013 MDFT otettiin käyttöön ja ensimmäisiä työntekijöitä koulutettiin Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Kuopion alueiden lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian palvelujen piiriin. Tämän jälkeen koulutettiin MDFT-tiimit pääkaupunkiseudulle (HUS) ja Lappeenrantaan (Eksote). Tällä hetkellä koulutuksessa ovat tiimit Kokkolasta ja Pietarsaaresta. Kasvun tuki-työn koordinoimana koulutuksen aloittivat kaksi tiimiä: pääkaupunkisedun PKS-MDFT-tiimi (HUS ja Helsingin, Espoon ja Vantaan lastensuojelut) ja Savonlinnan MDFT-tiimi (nuorisopsykiatria, kouluterveydenhuolto, lastensuojelu ja nuorisotyö).

Kasvun tuki -työn tarkoituksena on vahvistaa MDFT:n valtakunnallista juurtumista ja edistää työskentelytavan leviämistä Suomessa. Tällä hetkellä MDFT:n piiriin ei voi hakeutua yksityisesti.

 

Lue lisää

Englanninkielistä materiaalia

 
 
 
 

Suomenkielisiä julkaisuja

 
Ahtiainen, Sanna & Laine, Minna (2018): MDFT Eksoten alueella - Perheiden kokemuksia käytännön toteutuksista. Saimaan ammattikorkeakoulu. Sosiaali-ja terveysala Lappeenranta. Sosiaali-ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

 

Yhteystiedot

Katriina Rinkinen
Menetelmäkoordinaattori
Kasvun tuki -hanke

+358 40 578 8874Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki