Siirry sisältöön
Iloinen pieni tyttö vanhempiensa kanssa.

Maahanmuuton taustalla voi olla hyvin erilaisia tekijöitä kuten perhesyyt, työperäiset syyt, opiskelu tai pakolaisuus. Toiseen maahan muuttaminen on iso elämänmuutos, joka vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin: kieleen, kulttuuriin, sosiaalisiin suhteisiin, elämäntapoihin.

Jokainen maahanmuuttanut, maahan tulon syystä riippumatta, käy läpi prosessin, jonka aikana hän käsittelee sisäisesti niitä vaikutuksia, joita ulkoisten olosuhteiden muuttuminen on aiheuttanut hänen elämälleen. Prosessin eteneminen on yksilöllistä, ja siihen vaikuttavat esimerkiksi yksilölliset aiemmat kokemukset, ikä, käytännön asioiden järjestyminen ja sosiaalinen pääoma. Tämän lisäksi myös olosuhteet vastaanottavassa massa ovat merkittävät, esimerkiksi syrjinnän kokemukset, mahdollisuudet opiskella kieltä tai työskennellä, luoda sosiaalisia suhteita ja olla osana yhteiskuntaa.

Monet kokevat voimakkaita tunteita ja reaktioita, jotka saattavat hämmentää ja pelottaa. Kaikki voi tuntua vieraalta ja vaikealta. Myös epätoivon tunteet ovat tavallisia. Kyseessä on täysin normaali reaktio muutokseen ja jokainen käy sen läpi omalla tavallaan.

Kulttuurisensitiivinen työote

Kulttuuri on asia, joka muuttuu ajansaatossa ja vaikuttaa meidän kaikkien ajatteluun ja käyttäytymiseen, myös tiedostamattomasti.  Jokaisella täytyy olla oikeus oman kulttuurinsa ilmaisuun ja sen kanssa hyväksytyksi ja kuulluksi tulemiseen.

Kun työskennellään maahanmuuttaneiden asiakkaiden kanssa, yksi tärkeä osa tehdä työtä, on kulttuurisensitiivinen työote. Ammattilaisen kulttuurisensitiivinen työote tukee asiakkaiden kotoutumista, hyvinvointia ja mielenterveyttä. On tärkeä ymmärtää, että kulttuurien sisällä on moninaisuutta, eikä ihmistä kohdata kulttuurin edustajana vaan olemme enemmän kiinnostunut yksilöstä. Kulttuurisensitiivinen työote on kiinnostusta toista kohtaan, ja avoimuutta sitä kohtaan miten sanoitamme asioita ja miten kohtaamme toisemme.

Kulttuurisensitiivinen työote on kiinnostusta toisia kohtaan, ja avoimuutta sitä kohtaan miten kohtaamme toisemme.

Kulttuurisensitiivinen ammattilainen tunnistaakin oman kulttuurin ja tiedostaa sen vaikutukset omassa ajattelussa ja käyttäytymisessä. Kulttuurisensitiivinen ammattilainen osaa reflektoida omaa roolia ja on motivoitunut syrjimättömän ilmapiirin rakentamiseen. Kulttuurisensitiivisyys on sanatonta ja sanallista kohtaamista ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Tärkeintä on, että ammattilaisena on avoin, utelias ja uskaltaa kysyä.

Kohtaamisessa voi kehittyä jatkuvasti ja kulttuurisensitiivisestä työotteesta hyötyy kaikki. Meillä kaikilla on mahdollisuus edistää toisen ihmisen mielenterveyttä, kun kohtaaminen vuorovaikutustilanteessa on arvostavaa ja kunnioittavaa.

Tulkkivälitteinen työskentely

Tulkkivälitteinen työskentely on ehdotonta, mikäli työntekijällä ja asiakkaalla ei ole muuten yhteistä kieltä, jolla asioita voi sujuvasti hoitaa. Tulkin käyttö luo olosuhteet dialogiselle vuorovaikutukselle ja luottamuksen syntymiselle.

Tulkkivälitteinen työskentely on niin asiakkaan kuin työntekijän oikeus. Yhteistä kieltä ja tulkkivälitteisyyttä tarvitaan, jotta voidaan taata esimerkiksi potilasturvallisuus, tosiallinen yhdenvertaisuus sekä työntekijän oikeusturva ja ammattietiikka. Tulkin käyttö on myös kustannustehokasta, kun samoja toimenpiteitä ei tarvitse tehdä useaan kertaan.

Tulkkien avulla luodaan olosuhteet dialogisuuteen ja vuorovaikutukseen.

Tulkkia käytettäessä on hyvä varata enemmän aikaa tapaamiselle. Tulkkia varatessa on hyvä huomioida asiakkaan toiveet tulkista, varmistaa tulkkauskieli, jääviys sekä mahdolliset alueelliset murteet. Tulkin tulee aina olla täysi-ikäinen ammattilainen. Tulkin on myös hyvä tietää etukäteen tulkkauksen aihe, jotta hän voi mahdollisesti etukäteen valmistautua tulkkaustilanteeseen.

Tulkkaustilanteessa on hyvä olla kolmioasetelmassa, jotta kaikki näkevät toisensa. Alussa on hyvä käydä läpi, että tulkilla ja työntekijällä on salassapitovelvollisuus, eikä tulkki ole kenenkään puolella. Tulkkaustilanteessa työntekijä esittää asiat selkeästi ja konkreettisesti ja antaa tulkille aikaa ja tilaa tulkata. Työntekijän vastuulle kuuluu varmistaa epäselvyydet uudella kysymyksellä tai selvittää jos tulkkaustilanne ei toimi. Rakentavan palautteen antaminen niin tulkille kuin tulkkikeskukselle tärkeää: työntekijän vastuulla on, että mahdollisiin puutteisiin puututaan ja varmistetaan että tulkkaus on ammattimaista ja laadukasta.

Tulkit tekevät arvokasta ja tärkeää työtä. Heidän avullaan luodaan olosuhteet dialogisuuteen ja vuorovaikutukseen.