Siirry sisältöön

Mihin toimintamme perustuu?

 • Tukijan/auttajan ja tuettavan/yhteydenottajan väliseen vuorovaikutukseen ja erilaisuuden hyväksymiseen.
 • Arvostava kohtaaminen on toisen ihmisyyden, inhimillisen elämän, kokemuksen, tunteiden, vaikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamista, esim. tuettavan kulttuuritaustasta, statuksesta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai terveydentilasta riippumatta.

MIELI ry:n eettiset periaatteet

 • MIELI ry kunnioittaa ihmisyyttä ja ihmisarvon loukkaamattomuutta. Jokainen ihminen ansaitsee arvon ihmisenä ihmisyytensä vuoksi.
 • MIELI ry toimii YK:n ihmisoikeuksien julistuksen, lasten oikeuksien julistuksen, alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen sekä vammaistenoikeuksien julistuksen mukaisesti.
 • MIELI ry kohtelee jokaista ihmistä tasavertaisesti iästä, sukupuolesta, rodusta, aatteellisesta tai uskonnollisesta näkemyksestä, fyysisistä ja psyykkisistä ominaisuuksista ja sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta.
 • MIELI ry kunnioittaa jokaisen ihmisen oikeutta fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen turvallisuuteen ja riippumattomuuteen.
 • MIELI ry kunnioittaa yksilön itsemääräämisoikeutta. Jokaisella ihmisellä on oikeus toteuttaa yksilöllisyyttään ja syvintä ominaislaatuaan ihmisenä, kunhan hänen toimintansa ei loukkaa muita.
 • MIELI ry kunnioittaa jokaisen ihmisen oikeutta fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen kaikissa olosuhteissa.
 • MIELI ry kunnioittaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatetta ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että periaatetta myös noudatettaisiin yleisesti.
 • MIELI ry:n tukityössä lähdetään tuettavan/yhteydenottajan omista, hänen itse ilmaisemistaan tarpeista ja korostetaan hänen omien voimavarojensa merkitystä.
 • MIELI ry kunnioittaa jokaisen ihmisen yksityisyyttä. MIELI ry toimii tukitoiminnassaan ja kriisiauttamisessaan niin, että vaitiolovelvollisuus toteutuu kaikissa tuettavaa/yhteydenottajaa koskevissa asioissa.
 • MIELI ry pyrkii kaikessa toiminnassaan siihen, että edellä mainitut perusarvot ja periaatteet toteutuvat mahdollisimman täydesti jokaisen yksilön, perheen ja ihmisryhmän elämässä.

Puhelin- ja verkkotyön eettiset periaatteet

Anonyymius

Keskustelut käydään pääasiallisesti nimettömänä. Anonyymius koskee sekä yhteydenottajaa että vapaaehtoista. Palvelun tarjoaja ei selvitä yhteydenottajan henkilöllisyyttä.

Yhdenvertaisuus ja tuettavan kunnioitus

Puhelin ja verkkoauttamisen palvelujen tavoitteena on yhteydenottajan auttaminen. Palveluilla ei ole muita tarkoitusperiä. Vapaaehtoinen kohtaa yhteydenottajan arvostavasti ja ihmisarvoa kunnioittavasti. Vapaaehtoinen
kunnioittaa yhteydenottajan itsemääräämisoikeutta ja ratkaisuja.

Luottamuksellisuus

Vapaaehtoisilla on vaitiolovelvollisuus. Keskustelut käydään luottamuksellisesti yhteydenottajan ja vapaaehtoisen kesken. Ilmoitusvelvollisuutta vaativissa tilanteissa noudatetaan Suomen lakia.

Kiireettömyys

Vapaaehtoisella on aikaa yhteydenottajalle. Tuettava ja hänen asiansa ovat keskustelun keskiössä. Tuettava tulee kuulluksi ja kohdatuksi.

Voittoa tavoittelemattomuus

Puhelin ja verkkoauttaminen on yleishyödyllistä toimintaa, eikä palvelun
tarjoaja saa siitä taloudellista hyötyä. Kulut yhteydenottajalle aiheutuvat
ainoastaan yhteyden muodostamisesta palveluun

Kriisiauttamisen linjaukset

Kriisiauttamisen linjausten tarkoituksena on tukea kriisiauttamisen laatua ja tukea kriisikeskuksia ja muita jäsenyhdistyksiä kriisiauttamisen toteuttamisessa. Linjauksissa määritellään myös kriisiauttamisen parissa tehtävän vapaaehtoisyön muodot ja edellytykset. Kriisiauttamisen linjaukset sitovat kriisikeskuksia ja kaikkia kriisiauttamiseen osallistuvia.