Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten kehittämishankkeissa valmistuneet opinnäytetyöt

Helakorpi, N. (2024): Inspiraatiovihkonen ammattikasvattajalle osallisuuden ja mielenterveyden vahvistamiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa uusi työkalu MIELI ry:lle ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille ja herätellä alalla jo pitkään toimineen tai vastavalmistuneen ammattilaisen omia tunteita ja sitä aitoa läsnäoloa, joka tuo lisää varmuutta herkässä elämänvaiheessa olevien nuorten kohtaamisiin. Sosionomi (AMK). Opinnäytetyö. Kevät 2024. Lue tästä.

Laine, R., Palasvirta, E., Reid, E. & Rintala, P. (2024): ”Tervetuloa Rauhametsään!”: Tutkimus mielenterveystaitojen opetuksesta MIELI ry:n digitaalisen Rauhametsä-oppimateriaalin avulla varhaiskasvatuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosionomi (AMK). Opinnäytetyö. Kevät 2024. Lue tästä.

Ruotsalainen, V. (2023): ”Koulu ei oo paikka bestiksille vaan se on paikka kaikelle yhteiselle toiminnalle”: Luokanopettajien kokemuksia kiusaamisesta ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Helsingin yliopisto. Luokanopettajan koulutusohjelma. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Kevät 2023. Lue tästä.

Cronström, S. & Wickholm, V. (2023): Isän ja lapsen turvallisen kiintymyssuhteen muodostuminen. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomi (AMK). Opinnäytetyö. Kevät 2023. Lue tästä.

Paananen, M. (2023): Hyvän mielen taitomerkki -opetusaineiston toimivuus opettajien näkökulmasta. Laurea ammattikorkeakoulu. Sosionomi (AMK). Opinnäytetyö. Kevät 2023. Lue tästä.

Petäinen, J.-P. (2023): Luokanopettajan näkemyksiä ja kokemuksia mielenterveystaidoista ja niiden edistämisestä: näkökulmana Hyvän mielen taitomerkki. Helsingin yliopisto. Luokanopettajan koulutusohjelma. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Kevät 2023. Lue tästä.

Ivonen, S., Mäkinen, T. & Silfver, S. (2022): Tunteet puheeksi: huoneentaulu vanhempien tunnetaitojen tukemisesta Hyvän mielen perhe -koulutukseen. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Terveydenhoitaja. Opinnäytetyö. Syksy 2022. Lue tästä.

Koski, I., Kuusisto, S. & Järvi, P. (2022): Lapsiperheiden vanhempien stressin ehkäisy lastenneuvolassa: 0-2-vuotiaiden lasten vanhempien kokemuksia stressin ehkäisystä lastenneuvolassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Terveydenhoitaja (AMK). Opinnäytetyö. Syksy 2022. Lue tästä.

Kujala, L. & Timonen, E. (2022): Neuvolaikäisten lasten vanhempien kokemuksia vanhemmuuden voimavarojen muodostumisesta. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytety. Syksy 2022. Lue tästä.

Riuttanen, J. (2022). “Hyvän mielen taitomerkki” -oppi- ja opetusmateriaali – mielenterveystaitojen opettamisen vaikutus oppilaiden hyvinvointiin ja mielenterveystaitoihin. Helsingin yliopisto. Erityispedagogiikan koulutusohjelma. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Syksy 2022. Lue tästä.

Vehiäinen, I. & Vuopio, S. (2022): Mieleni-lautapeli: pelillinen menetelmä nuorten työpajojen käyttöön. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Sosionomi (AMK). Syksy 2022. Lue tästä.

Pekkarinen, S. (2022): Mielenterveystaitoja nuorille rikoksentekijöille. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomi (AMK). Kevät 2022. Lue tästä

Ijäs, T. (2021): Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten kokemukset ja tukeminen myönteisen tunnistamisen avulla. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus ja koulutusmateriaali MIELI ry:lle. LAB-ammattikorkeakoulu. Sosionomi (YAMK). Syksy 2021. Lue tästä.

Roti, J. (2021): Vahvuuspakka – vahvuudet voimavaraksi. Työväline mielenterveyden edistämiseen vahvuuksien tunnistamisen avulla. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosionomi (YAMK). Syksy 2021. Lue tästä.

Rapinoja, S. (2021): Lapsen mieli -koulutus, Mielenterveys voimaksi -koulutus. Vaikutusten arviointi. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Terveyden edistäminen. Terveydenhoitaja (YAMK). Syksy 2021.

Laine, S. & Rechardt, M. (2021): Luonnon vaikutukset leikki-ikäisten lasten terveyteen. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Terveydenhoitaja (AMK). Syksy 2021. Lue tästä.

Lehtola, H. & Damskägg, R. (2021): Opettajien kokemuksia lasten tunteiden säätelyn taitojen tukemisesta varhaiskasvatuksessa Tunnerobotti-materiaalin avulla. Jyväskylän yliopisto. Luokanopettajan koulutusohjelma. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kevät 2021. Lue tästä.

Orhanen, L. & Virtanen, S. (2020): Mielen on hyvä olla: 9.-luokkalaisten kokemuksia MIELI ry:n Hyvän mielen koulu sisällöistä. Vaasan ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitajan koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Syksy 2020. Lue tästä.

Pajarinen, T. & Pasanen, C. (2020): Älylaitteiden ja median käytön vaikutukset alle kouluikäisten lasten mielenterveyteen. Laurea ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Kevät 2020. Lue tästä.

Schneider, P. & Suomela, S. (2020): Mielenterveystaitoja edistävän lautapelin kehittäminen kasvatus- ja nuorisotyön ammattilaisille, pelin kohderyhmänä yläkouluikäiset. Syksy 2020. Lue tästä.

Hartikainen, M. (2019): ”Mulle tuli tällainen, nukkumatuntuinen olo”. 4-5 -vuotiaiden lasten kokemuksia tietoisen läsnäolon harjoituksista Taran tarina -animaation avulla. Savonia-ammattikorkeakoulu. YAMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Opinnäytetyö. Lue tästä

Järvenpää, A. (2019): Vahvemmin mukana lapsen arjessa. Lapsen hyvän mielen työkalu. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sosionomi YAMK. Sosiaalialan koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Syksy 2019. Lue tästä

Lindström, A. & Suorsa P. (2019): Sosiaalisten taitojen vahvistaminen alakoulussa Jotain rajaa! -opetusaineiston avulla. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi AMK. Opinnäytetyö. Syksy 2019. Lue tästä

Karhunen, Joona & Kauneela, Mona (2019): Lasten ja perheiden maahanmuuttoprosessin tukeminen. Millainen on sinun tarinasi? -materiaalin kehittäminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöihin. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, varhaiskasvatuksen opettajan virkakelpoisuus. Opinnäytetyö. Syksy 2019. Lue tästä.

Cederström-Hänninen, L., Hannuksela, N. & Porkola, M. (2019): 3-5 -vuotiaiden lasten mielenterveyttä tukeva työvälinesarja vanhempien käyttöön. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi AMK. Varhaiskasvatuksen opettajan virkakelpoisuus. Opinnäytetyö. Lue tästä.

Väliniemi, Anne (2019): Tie lapsen mieleen – Suomen Mielenterveysseuran Lapsen mieli -hankkeen syventävän koulutuksen vaikutusten tutkimus. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaaliala. Sosionomi-Diakoni. Opinnäytetyö. Kevät 2019. Lue tästä.

Keturi, Kaisa & Valkonen, Johanna (2019): Kohti mielen hyvinvointia vahvistamalla maahanmuuttajaoppilaan toimijuutta. Metropolia ammattikorkeakoulu. Toimintaterapeutti AMK. Toimintaterapian koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Kevät 2019. Lue tästä.

Huusko-Ahlgrén, Katja & Tuomela, S. (2018): Hyvinvointipalapeli – Lapsen osallisuutta edistävä ohjausmenetelmä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosionomin koulutusohjelma, sosionomi ja diakonian suuntautumisvaihtoehto. Opinnäytetyö. Syksy 2018. Lue tästä

Wendelin, Melissa (2018): Lasten tietoisuustaitojen vahvistaminen Taran tarina -animaation leikillisessä oppimisympäristössä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi AMK, varhaiskasvatuksen opettajan virkakelpoisuus. Opinnäytetyö. Syksy 2018. Lue tästä

Kosonen, Susanna (2018): ”Ihania kuvia” – taidekortit vuorovaikutuksen välineenä ja mielenterveyden edistäjänä. Pro gradu-tutkielma. Taidekasvatuksen laitos. Jyväskylän yliopisto. Kevät 2018. Lue tästä.

Hyppönen, Hanna-Kaisa (2017): ”Meille on tullu varmaan vähemmän nyt riitoja kavereitten kaa.” Neljäsluokkalaisten oppilaiden ja heidän opettajien kokemuksia sosiaalisen kompetenssin kehittymisestä alakoulussa. Pro gradu-tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta. Luokanopettajakoulutus. Lapin yliopisto. Kevät 2017. Lue tästä.

Wahlsten, Mia (2017): ”Turvallisin mielin. Lasten mielenterveyttä tukevan työn merkityksellisyyden kokeminen ja työtapojen juurtuminen järvenpääläiseen varhaiskasvatukseen”. Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö. Kevät 2017. Lue tästä

Ikkala, Satu & Tikkanen, Nina (2017): ”Hauskaa, opettavaista ja sellasta”. Lasten kokemuksia Eläinlasten elämää -pöytäteatterista sekä Onnellisten linnake -toiminnallisesta lautapelistä. Draamakasvatuksen aineopintojen opinnäytetyö. Jyväskylän yliopisto. Kesä 2017. Lue tästä.

Purho, Mia (2017): Mielenterveys voimaksi -koulutuksen vaikutuksia nuorisotyöntekijöiden työhön. Laurea-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi AMK. Opinnäytetyö. Kevät 2017. Lue tästä.

Eloranta, Henna & Hattunen, Anne (2017): ”Tää materiaali on mun juttu.” Varhaiskasvattajien kokemuksia Eläinlasten elämää -pöytäteatterista lasten mielenterveystaitojen edistämisessä. Lahden Ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi AMK Sosiaalipedagoginen varhais- ja nuorisokasvatus ja perhetyö. Opinnäytetyö. Kevät 2017. Lue tästä.

Kasurinen, Julia (2016): ”Kaiken keskellä havahtuminen siihen, mikä lasten opettamisessa on oikeasti tärkeää”. Opettajien oivalluksia mielenterveyden edistämiseen keskittyvästä koulutuksesta. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Syksy 2016. Lue tästä.

Koljonen, Henna (2016); ”Kato kun mä osasin!” -Opas kasvattajalle varhaiskasvatusikäisen lapsen itsetunnosta ja sen tukemisesta. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK) + Lastentarhanopettajan virkakelpoisuus. Syksy 2016. Lue tästä.

Koljonen, Henna (2016); ”Kato kun mä osasin!” -Tietoa varhaiskasvatusikäisen lapsen itsetunnosta ja sen tukemisesta. Opas. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK) + Lastentarhanopettajan virkakelpoisuus. Kuvitettu ideavihko. Syksy 2016. Lue tästä.

Puolakka, Tessa-Maria & Hassinen, Krista (2016): Vanhempien kokemuksia kuvakorttien käytöstä neuvolassa. Metropolia ammattikorkeakoulu. Terveydenhoitaja AMK. Hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Lue tästä.

Korppi-Tommola, Milla (2015): Mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvän koulutuksen tuomat mahdollisuudet alakoulun opettajien tietotaitoihin. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kevät 2015. Lue tästä.

Peltoniemi, Susanne (2015): Mielenterveyden edistäminen alakoulussa. Opettajaopiskelijoiden käsityksiä ja valmiudet mielenterveystaitojen opettamiseen alakoulussa. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kevät 2015. Lue tästä.

Broberg, H. & Leivategija, Terje (2015): Kuvakortit tunteista puhumisen tukena ter-veydenhoitajan työssä äitiys- ja lastenneuvolassa. Opinnäytetyö. Metropolia AMK. Hoitotyön koulutusohjelma. Lue tästä.

Pekkarinen, Taija-Kaisa & Pulkkinen, Sanna-Mari (2015): ”Ajattelin myönteisesti luistelemisesta ja lopulta se menikin hyvin.” Tutkimus 7.-luokkalaisten nuorten selviytymistaidoista. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kevät 2015. Lue tästä.

Järvenpää, Anniina & Mäkinen, Minni (2014): Kiusaaminen päiväkotiympäristössä. Lastentarhanopettajien mahdollisuudet puuttujina ja ehkäisijöinä. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Syksy 2014. Lue tästä.

Koivuranta, Tuija (2014): Kaikki tunteet ovat sallittuja. Etnografinen tutkimus 4.-luokkalaisten tunnetaidoista. Yleinen kasvatustiede. Lapin yliopisto. Kevät 2014. Lue tästä.

Aho, Riikka & Blomberg, Laura  (2014): Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Terveydenhoitaja (AMK). Hoitotyön koulutusohjelma. 10.6.2014. Lue tästä.

Hätinen, Heini & Partti, Terhi (2014): ”Kaikki katsoisivat ympärilleen” – lasten kokemukset ja käsitykset yksinäisyydestä. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kevät 2014. Lue tästä.

Pietiläinen, Anna (2014): ”Nauroin pelolle päin naamaa” – Lasten subjektiivisia kokemuksia arjesta ja sen voimavaratekijöistä. Kasvatustieteen kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kevät 2014. Lue tästä.

Huilla, Mira & Isokoski, Susanna (2013): Lapsen tunnetaitojen ja itsetunnon vahvistaminen esi- ja alkuopetuksessa. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Syksy 2013. Lue tästä.

Korhonen, Elina (2013): Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen. Tunnista voimavarasi -kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi. Teemaseminaari, ohjauksen koulutusohjelma. Itä-Suomen yliopisto. Syksy 2013. Lue tästä.

Laustio, Noora & Sten, Sanna (2013): Alakouluikäisten mielenterveyden edistäminen – Oppilashuoltoryhmän näkökulma. Opinnäytetyö, hoitotyön koulutusohjelma. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kevät 2013. Lue tästä.

Bredbacka, Pamela (2013): ”Jääköön kertotaulut, tässä tarvitaan jotain muuta!” Kuuden Suomen Mielenterveysseuran ”Mielenterveystaidot alakouluun” -hankkeen pilottiopettajan tunnekasvattajuus. Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, luokanopettajan koulutusohjelma, kevät 2013. Lue tästä.

Aaltonen, Johanna (2011): ”Suru on kuin suljettu huone –9. luokkalaisten käsityksiä surusta. Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Terveystiedeiden laitos, syksy 2011. Lue tästä.

Hentilä Reetta (2011): ”Voimavaralähtöistä mielenterveyttä oppimassa: Mielen hyvinvoinnin opettajakoulutus ammatillisen kasvun tukena.” Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustiede. Toukokuu 2011. Lue tästä.

Erkko, Anna-Maija (2010): ”Hyvinvoivan koulun puolesta.” Opettajien käsityksiä koulun merkityksestä nuorten mielen hyvinvoinnin edistäjänä. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos. Helsingin yliopisto, huhtikuu 2010. Lue tästä.

Vuorinen, Elina (2009): ”Kaikki on sillee together”. Tapaustutkimus koulun yhteisöllisyydestä. Helsingin yliopisto, Pro gradu, kotitalous -ja käsityötieteiden laitos. Kotitalousopettajan koulutus.

Erkko, Anna-Maija (2009): Mielenterveyden opetussisältöjen siirtyminen yläkouluikäisillä kirjatiedosta arkitietoon. Helsingin yliopisto, sivuaineen laudaturtyö kotitalous -ja käsityötieteen laitos. Lue tästä.

Markkanen, Jaana, (2009): Seitsemäsluokkalaisten stressi –ja voimavaratekijät eläytymistarinoiden valossa. Joensuun yliopisto, kasvatustieteen pro gradu –tutkielma. Lue tästä.

Erkko, Anna-Maija (2008): Yläkoulun taikalaatikko. Oppilashuollon toimivuus koulun kontekstissa. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen kandidaatin tutkielma. Luettavissa MIELI ry:ssä.

Mennander, Laura (2008): Opas uusille terveydenhoitajille – Puhutaan nuorten masennuksesta. Lue tästä.

Vuorinen, Elina (2008): Yhdeksäsluokkalaisten nuorten käsityksiä mielen hyvinvointia suojaavista ja tukevista tekijöistä. Helsingin yliopisto, sivuainelaudatur. Lue tästä.

Vuorinen, Elina (2008): 7. -luokkalaisten käsityksiä mielen hyvinvoinnista ja sen ylläpitämisestä. Helsingin yliopisto, proseminaarityö. Lue tästä.

Aaltonen Johanna (2007): Mieli, suru ja terveys – kokemuksia surun käsittelystä 9. luokkien terveystiedossa. Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden kandidaatin tutkielma. Lue tästä.

Erkko, Anna-Maija (2006): Nuorten elämänhallinta ja mielen hyvinvointi. Helsingin yliopisto, kotitaloustieteen sivuaineen proseminaarityö. Lue tästä.

Hukio, Nina, Husu, Yesenia & Töyrymäki, Outi (2007): Nuoren arkisen mielenterveyden tukeminen. Terveystiedon tunnit 9. luokalle. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, hoitotyön opinnäytetyö. Luettavissa Suomen Mielenterveysseurassa tai Stadian kirjastossa.

Kedonperä, Suvi (2007): Tahtoisin saavani… – Toiminnallisten menetelmien käyttäminen sosiaalisten taitojen tukemisessa ja yksinäisyyden käsittelemisessä. Laurea-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan opinnäytetyö. Lue tästä.

Majaniemi, Henni (2007): ”Ettäkö näillä meidän kullanmuruilla stressiä!” – Luokanopettajien käsityksiä alakouluikäisen lapsen stressistä ja omasta vaikutuksestaan stressitason säätelyyn kouluympäristössä. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, kasvatustieteen pro gradu –tutkielma. Lue tästä.

Markkanen, Jaana (2007): Koululaisten stressin lähteet ja stressiltä suojaavat tekijät. Joensuun yliopisto, kasvatustieteiden kandidaatin tutkielma. Lue tästä.

Tuominiemi, Anne-Mari (2008): Se on niinku yksi semmonen perustekijöistä: 7. luokkalaisten käsityksiä mielenterveydestä ja kuvaus heidän mielenterveysosaamisestaan intervention jälkeen. Jyväskylän yliopisto, terveystieteen pro gradu –tutkielma. Lue tästä.

Vuorinen, Elina (2007): Kriisi koulussa – Opettajien kokemuksia kouluyhteisöä kohtaavista kriiseistä ja koulun kriisisuunnitelmasta. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen kandidaatin tutkielma. Lue tästä.

Vuorinen, Suvi-Johanna (2006): ”Kaikkien on mukavampaa olla kun toinen voi hyvin!” – Mitä on hyvinvointi lasten kirjoittamissa eläytymistarinoissa. Helsingin yliopisto, kotitaloustieteen kandidaatin tutkielma. Lue tästä.

Vuorinen, Suvi-Johanna (2006): ”Kaverit, opettajat ja hyvä ilmapiiri” – Yläkouluun siirtyvien oppilaiden koulussa mieluisiksi tuntemia asioita. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen proseminaarityö. Lue tästä.