Gå till innehåll

Förnyelseprojektet av webbplatsen Mieli.fi är på gång. Den nya versionen av Mieli.fi lanserades den 24 augusti 2021. De nya tillgänglighetskraven har tagits i beaktande redan i planeringsfasen och arbetet med att uppfylla kraven ytterligare fortsätter.

MIELI ry åtar sig att göra webbplatsen tillgänglig i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Mieli.fi.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller delvis kraven på AA-nivå av WCAG 2.1. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven förtecknas nedan.

Otillgängligt innehåll

Eficode Oy genomförde en tillgänglighetsbedömning av webbplatsen i september 2021 efter förfrågan av MIELI ry.

Otillgängligt innehåll presenteras i tre delar:

 1. Tillgänglighetsproblem som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 gäller
 2. Tillgänglighetsproblem som orsakas av oproportionell börda
 3. Tillgänglighetsproblem som inte omfattas av den tillämpliga lagstiftningen

Bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Det finns vissa brister med tillgängligheten på webbplatsen. Målet är att åtgärda de mest kritiska tillgänglighetsproblemen under året 2021.

De problem som upptäckts i webbplatsen beskrivs nedan. Vänligen ta kontakt med oss om du upptäcker problem som inte redan finns med. Enskilda problem är märkta med relevanta kriterier från riktlinjer för tillgänglighet (WCAG).

Generella iakttagelser

Formulären

Formulären har följande tillgänglighetsbrister:

 • Etiketterna till vissa fält ligger efter själva fältena. (WCAG 1.3.2)
 • Kontrasten på tangentbordets fokus är inte tillräckligt stor med länkarna på fellistan. (WCAG 1.4.11, 2.4.7)
 • Attributet för automatisk komplettering saknas på inmatningsfält. (WCAG 1.3.5)
 • Det rätta formatet för telefonnummer läses inte upp av skärmläsare. Fältet töms helt om man lämnar fältet efter att man skrivit in ett nummer i fel format. (WCAG 3.3.2)
Rubricering

Det finns brister i rubriknivåerna (WCAG 1.3.1):

 • Flera rubriker är markerade enbart visuellt och inte i koden med rubriknivåer.
 • Flera sidor har rubriker på nivå H2 som inte egentligen borde höra till den nivån.
 • Flera sidor har länkar med mörkgrå bakgrund som leder till andra delar av webbplatsen. Länkarna saknar rubriker, vilket betyder att de är kopplade till föregående rubriken.
 • På “Aktuellt”-sidan är “Författare” markerad som rubrik, vilket inte är logiskt eftersom den inte är en rubrik.
 • Varje rubrik på sidfoten är markerade som nivå H3, och därmed lägre ner i hierarkin än rubrikerna i själva innehållsdelen.
Förstoring av text

En del av de visuella elementen förstoras inte på ett konsekvent sätt om man förstorar texten med 200%. Vissa element döljs totalt. Det upptäcktes problem i följande element (WCAG 1.4.4):

 • Rutan “Stöd och hjälp” på framsidan
 • Rutan “Stöd och hjälp” på sidorna i delen “Stöd och hjälp”
 • Kontaktinformationen till medlemsorganisationer och kriscenter
 • Tabellerna
Automatisk uppdatering av sidan

Om man använder rullgardinsmenyn på sidan “Material”, uppdateras sidan automatiskt och fokuset flyttar sig. (WCAG 3.2.2)

Validieringen av HTML-kod

Det finns problem med webbplatsens HTML-kod. Det finns problem bland annat i hur olika element ligger felaktigt inuti varandra, hur samma ID används flera gånger samt i användningen av öppnings- och stängningstaggar.

Tabeller

Det finns inga rubriker på tabellerna. (WCAG 1.3.1)

Alternativa text

Det finns bilder och annat material på webbplatsen som saknar alternativa texter. (WCAG 1.1.1)

Uppmärksamhetsram

Uppmärksamshetramen är inte definierad i HTML-koden. Kontrasten mellan ramen och den vita bakgrunden är inte tillräckligt stor. (WCAG 1.3.1, 1.4.11)

Länkar som öppnar en ny flik

Ikonerna som framför att länkarna öppnar en ny flik är dolda från hjälpmedel. Det står inte på alla länkar att de öppnar en ny flik. (WCAG 1.3.1)

Länkikonernas kontrast

Kontrasten mellan den vita bakgrunden och de gröna länkikonernas gröna färg är för liten. (WCAG 1.4.3)

Materialernas publiceringsinformation

Publiceringsåret och publikationens storlek är inte grupperade i koden. (WCAG 1.3.1)

SoundCloud-inspelningarnas inbäddningar

Det saknas tillgängliga namn på iframe-ramen. (WCAG 4.1.2)

Kontrasten mellan bakgrunden och de gråa SoundCloud-logotyperna är inte tillräckligt stor. Samma gäller den orange fokusstilen mot en grå bakgrund och de gröna Play-knapparna mot en vit bakgrund. (WCAG 1.4.11, 2.4.7)

HTML-element som används i inbäddningar har engelska definierat som språk i koden. (WCAG 1.3.2)

Den alternativa texten på SoundCloud-bildlänken är bristande. (1.1.1)

YouTube-inspelningarnas inbäddningar

Längden på videoklipp kommer efter videoelementet i läsordningen, vilket betyder att användare med skärmläsare inte nödvändigtvis upptäcker dem innan de öppnat själva videoklippet. (WCAG 1.3.2)

Språket på inbäddningarna och YouTube-spelaren är väljs enligt webbläsarens språk. (WCAG 1.3.2)

En del av videoinspelingar saknar textning. (WCAG 1.2.2)

Framsidan

Läsordning och fokusordning

Läs- och fokusordningen är inte logisk i mobilversionen. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

Jag söker… -knappen

Det fattas roll- och statusdefinitioner på knappen “Jag söker…” innan man öppnar den. (WCAG 4.1.2)

Söksidan

Sökfilter man har valt är märkta visuellt enbart med färg. Kontrasten mellan valda och icke-valda element är inte tillräckligt stor. (WCAG 1.4.1)

Valda filter är inte definierade i koden. (WCAG 1.3.1)

Det går inte att filtrera sökresultat med tangentbord. (WCAG 2.1.1)

Stöd och hjälp -sidan

Elementet “Stöd och hjälp” på mobilen

Det går att flytta fokuset till elementet “Stöd och hjälp” med skärmläsare och tangentbord också då när elementet är stängt. Själva “Stöd och Hjälp” -knappen ligger efter innehållet i fokuseringsordningen. (WCAG 2.4.3, 2.4.7, 1.3.2)

Det fattas roll- och statusdefitioner på knappen. (WCAG 4.1.2)

Material-sidan

Språket på resultaten i materiallistan har inte definierats i koden, vilket betyder att skärmälasare kan inte uttala innehållet korrekt. (WCAG 3.1.2)

Aktuellt-delen

Filter

Fokuset syns inte på filtren med tangentbord. (WCAG 2.4.7)

Alla filter finns med i läs- och fokusordningen, även om de är dolda. (WCAG 2.4.3, 2.4.7, 1.3.2)

Om man gör ett val, laddar sidan om automatiskt och fokuset flyttas. (WCAG 3.2.2)

Om man klickar på länken “Visa flera filter”, stannar fokuset på länken. (WCAG 2.4.3)

Kontaktuppgifter på kriscenter och medlemsorganisationer

Statuset på tidsbokningen och telefonservicen är märkt med en grön eller grå boll, vilket inte går att upptäcka med skärmläsare. (WCAG 1.4.1, 1.3.1)

Datan är inte kopplad ihop med rubrikerna i koden; textsnuttarna är skilda element. (WCAG 1.3.1)

Oproportionell börda

Material

MIELI ry publicerar material varje år som är menat att skrivas ut eller tryckas. En del av detta material är i PDF-format. Allt detta material finns inte nödvändigtvis i tillgängligt format, eftersom det finns en oproportionell börda som nämns artikel 5 i direktivet (EU) 2016/2102.

Youtube-inspelningar

Videoinspelingar saknar textning. (WCAG 1.2.2)

Tillgänglighetsproblem som inte omfattas av lagstiftningen

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 omfattar inte följande punkter.

Material

MIELI ry publicerar material varje år som är menat att skrivas ut eller tryckas. En del av detta material är i PDF-format. En del av materialet producerades innan den 23 september 2018 och omfattas därmed inte av lagstiftningen.

SoundCloud-inspelningar och YouTube-inspelningar

Övningarna som finns på SoundCloud, samt vissa YouTube-inbäddningar som finns på webbplatsen producerades innan den 23 september 2020.

Innehållet av ljudinspelningarna finns inte i textformat. (WCAG 1.2.1)

Videoinspelingarna saknar textning. (WCAG 1.2.2)

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 22 oktober 2021.

Utlåtandet grundar sig på en utvärdering av en utomstående expertorganisation (Eficode Oy) om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Utlåtandet granskades senast den 22 december 2021.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats?

Ge oss gärna feedback angående tillgängligheten på vår webbplats via e-post till adressen viestinta@mieli.fi. Lägg “Tillgänglighetsfeedback” som rubrik och berätta vilken sida och vilket slags problem det handlar om. Det kan dröja upp till 14 dagar innan du får svar.

Kommunikationsavdelningen på MIELI ry ansvarar för återkopplingen och tillgängligheten på webbplatsen Mieli.fi.

Uppföljningsförfarande

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svaret du har fått, eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000

Sidan har redigerats 22.12.2021