Gå till innehåll

Fär­dig­he­ter i psy­kisk häl­sa kan stär­kas

Psykisk hälsa är en central resurs ur välbefinnandets perspektiv. Dit hör såväl en psykisk, fysisk, social som andlig dimension. Ett resurscentrerat angreppssätt är salutogent, hälsobetonande, inte patogent, sjukdomsbetonande. Färdigheter i psykisk hälsa kan stärkas och utvecklas.  Våra hemsidor erbjuder information och råd kring hur bäst att stärka och främja psykiska hälsan.

Psy­kis­ka häl­sans frisk- och risk­fak­to­rer

Den psykiska hälsan stärks med hjälp av friskfaktorer och försvagas av riskfaktorer. Den psykiska hälsan kan stödas genom att stärka friskfaktorerna.

Ytt­re frisk­fak­to­rer

 • tillräckligt med näring och bostad/hem
 • socialt stöd: familj och vänner
 • positiva modeller för livet
 • utbildnings- och studiemöjligheter
 • arbete eller annan försörjning
 • arbetsgemenskapens och förmannens
 • att bli hörd
 • obehindrad rörlighet
 • en trygg och trevlig livsmiljö
 • fungerande tjänster
 • lågtröskel krishjälp
 • fritidsverksamhet
 • flexibilitet vänverksamhet
 • tryggat självständigt boende för äldre
 • god hälsa
 • tidiga positiva människorelationer
 • socialt kapital

In­re frisk­fak­to­rer

 • tillräckligt god självkänsla
 • känslan av att bli accepterad
 • problemlösningsförmågor
 • inlärningsförmåga
 • förmåga att hantera konflikter stöd
 • påverkningsmöjligheter
 • social kompetens
 • förmåga till tillfredsställande
 • människorelationer
 • möjlighet att förverkliga sig själv
 • kreativitet
 • optimism och hopp
 • känsla av livskontroll
 • känslokompetens
 • livets betydelsefullhet