Gå till innehåll
Allmänt on psykiatriska tillstånd

Psykiatriska tillstånd är psykisk ohälsa som uppfyller kraven på en psykiatrisk diagnos. Psykisk belastning och psykiska besvär ska inte klassificeras som sjukdomar.

Mentalvården

I Finland är välfärdsområdena ansvariga för att ordna mentalvården. Mentalvårdstjänster erbjuds även av privata tjänsteproducenter och aktörer inom den tredje sektorn, dvs. olika föreningar.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom känns igen på förändringar i sinnesstämningen, som är förhöjd under maniska perioder och sänkt under depressiva perioder. Däremellan finns det ofta friska perioder, som kan vara flera år. Tillståndet kräver ofta behandling inom specialistvården och medicinering.

Fobier

Med specifik fobi avses oproportionerlig och irrationell rädsla för någonting, ett objekt eller en situation. Hindras man i sitt liv av rädslan kan det vara det fråga om en specifik fobi, som är ett psykiatriskt tillstånd. Egenvård hjälper vid specifika fobier, och det finns också effektiv behandling.

Generaliserad ångest

Oro och bekymmer för framtiden känner vi alla, men om de dominerar tankevärlden kan det vara fråga om generaliserat ångestsyndrom, som är ett psykiatriskt tillstånd. Hjälp finns att få på den egna hälsocentralen.

Paniksyndrom

Panikattacker är vanliga, men om de upprepas och leder till olägenheter kan det vara fråga om paniksyndrom. Paniksyndrom behandlas med psykoterapi och läkemedel, i allmänhet på den egna hälsocentralen.

Personlighetsstörningar

Personlighetsstörningar är psykiatriska tillstånd med relativt bestående beteendemönster som avviker från omgivningens normer för sättet att agera, känna, tänka och förhålla sig till andra.

Psykoser

Psykoser är psykiatriska tillstånd med störd verklighetsuppfattning. Tidig behandling är viktig, och du kan återhämta dig helt efter en psykos. Psykosmediciner är ofta en väsentlig del av behandlingen, som sker i specialistvården.

Schizofreni

Schizofreni är ett psykiatriskt tillstånd med rubbad verklighetsuppfattning och störningar i tankeverksamheten. Tidig behandling är viktig, och många återhämtar sig och kan leva ett gott liv. Schizofreni behandlas i specialistvården.

Social fobi

Vid social fobi har normal nervositet vuxit till en stark ångest inför sociala situationer och framträdanden. Social fobi begränsar livet och har många negativa följder. Det finns effektiv behandling mot social fobi.

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångsmässiga idéer och vanor är vanliga men om de hindrar livet kan det vara fråga om ett tvångssyndrom, även kallat OCD. Tvångssyndrom kan behandlas framgångsrikt med psykoterapi och läkemedel, men många skäms utan orsak för sina symtom och söker inte hjälp.

Ätstörningar

Ätstörningar är psykiatriska tillstånd där människans förhållande till mat, motion, kroppsuppfattning och självbild rubbas på ett sätt som skadar hennes hälsa och funktionsförmåga.

Svåra situationer i livet

Människan möter under sin livstid många olika situationer och livsskeden. Bland dessa finns det positiva saker som ger glädje, men också krävande och svåra tider. Hur svår en livssituation upplevs är individuellt, och olika saker i livet kan kännas krävande för olika personer.