Gå till innehåll

Om du tror att du har en depression ska du söka vård. Om du söker hjälp i tid, underlättas återhämtningen.

Behandling för depression erbjuds i första hand vid hälsocentralerna och inom företags- och skolhälsovården. Om du mår så dåligt att du har tankar på att skada dig själv eller ta ditt liv ska du ta kontakt med närmaste läkarjour eller ringa 112.

Depression behandlas med psykoterapi eller läkemedel, eller med en kombination av psykoterapi och läkemedel. Du kan få psykoterapeutisk samtalsbehandling till exempel av psykologer eller sjukskötare specialiserade på psykiatri vid hälsocentralerna.

Om din depression är lindrig eller medelsvår är psykoterapi och läkemedelsbehandling antagligen lika effektiva, men om din depression är svår har du antagligen större nytta av läkemedel än av psykoterapi. Om depressionen blir riktigt svår kan du få sjukhusvård.

Psykoterapi för depression

Psykoterapi har visat sig vara en effektiv behandlingsform vid lindrig och medelsvår depression. Du kan gå i psykoterapi individuellt, i grupp eller i internetbaserad psykoterapi på distans. Många olika psykoterapiformer används för behandling av depression, och valet av terapiform är individuellt.

Du bestämmer själv målet för din psykoterapi i samarbete med din psykoterapeut. Utgående från dina behov och dina preferenser kan psykoterapin vara kort (1-20 sessioner) eller längre.

Psykoterapi underlättar återhämtningen från depression bland annat på följande grunder:

  • I en psykoterapi kan du lära dig att analysera ditt tänkesätt och sedan påverka det. Du kan förstå orsakerna till vissa sätt att tänka och ta till dig metoder för att blockera skadliga tankar.
  • Din insikt i orsakerna till depressionen kan växa. Samtidigt ges du i psykoterapin en möjlighet att bearbeta sorg och andra svåra frågor.
  • Din förmåga att uppleva och tolka känslor kan stärkas. Din medvetenhet om och förmåga att förstå dina egna känslor kan utvecklas och du kan lära dig att tolka dig själv på ett nytt sätt.
  • Din förmåga att ompröva de egna problemen kan bli bättre.
  • Din förmågan att se din egen livssituation ur nya perspektiv kan bli bättre.
  • Förändringarna i dina tänkesätt kan avspegla sig på relationerna till dina närstående, i arbetet och i studierna.
  • Psykoterapi kan stärka känslan av aktörskap, med andra ord upplevelsen av att du själv kan påverka ditt liv och de sammanhang där du verkar.

Läkemedel mot depression

Det finns många olika slags antidepressiva läkemedel. De används för att påverka de fysiologiska förändringarna i hjärnan vid depression. Ju svårare depressionen är desto större betydelse har läkemedlen. Effekten av antidepressiva läkemedel inträder inte genast utan den ökar så småningom under loppet av 2–8 veckor. Oftast är sömnlösheten det första symptomet som lindras, medan nedstämdheten avtar långsammare.

Även när symtomen har försvunnit bör du fortsätta att ta medicinen enligt läkarens ordination, i minst sex månader efter att du blivit symtomfri. Att avbryta behandlingen alltför tidigt ökar risken för att depressionen återkommer. Om du upprepat drabbas av depressionsepisoder som är minst medelsvåra, kan du dra nytta av en så kallad underhållsbehandling i flera år efter den sista depressionsepisoden.

Vid svår depression kan även psykosmediciner, elbehandling (ECT-behandling) och andra biologiska behandlingsmetoder lindra symtomen.

Kamratstöd vid depression

Med kamratstöd avses verksamhet där personer som befinner sig i samma livssituation delar med sig av sina erfarenheter. Kamratstöd bygger på inbördes jämställdhet i en grupp där individerna blir bemötta på ett lyhört sätt och får kontakter och stöd.

Det främsta målet i kamratgrupperna är att hjälpa deltagarna att orka och återhämta sig. Kamratgruppen har vanligen en ledare som hjälper gruppen att fokusera på framtiden.

Sakgranskning: Kristian Wahlbeck, docent i psykiatri