Gå till innehåll

I ungdomen utvecklas människan snabbt både fysiskt, psykiskt och socialt. Ungdomen är en viktig period också med tanke på den psykiska hälsan. Redan hos barn kan det förekomma depressionsliknande tillstånd som yttrar sig som rastlöshet, tillbakadragenhet och beteendeproblem. Risken för depressionsskov ökar emellertid betydligt först under puberteten och åren därefter. Under puberteten är det å andra sidan också vanligt med starka känslor samt övergående nedstämdhet och missmod.

När en normal nedstämdhet blir långvarigare och kraftigare och förekommer tillsammans med andra symtom samt orsakar svårigheter att klara av vardagsrutinerna, kan det vara fråga om egentlig depression. Egentlig depression är inte ovanligt under ungdomsåren. Under ett års tid beräknas 5-10 procent av alla unga uppleva en egentlig depression.

Att den ungas liv förändras är en varningssignal vid depression

Depression skiljer sig från de humörsvängningar som hör till puberteten. I motsats till vuxna är de mest påtagliga symtomen på depression hos en ung person ofta irritation eller ilska, som kan vara den dominerande känslan istället för nedstämdhet. Depressioner hos unga ger liksom hos vuxna leder till förlust av att intresset för saker som tidigare gav välbehag och de känns inte längre meningsfulla. Depressioner hos unga ger anledning till oro om beteendet förändras markant jämfört med tidigare.

Depressionen kan ge sig till känna som sänkt skolframgång eller koncentrationssvårigheter i skolan. Umgänget med vänner kan minska och intresset för olika fritidsintressen kan försvinna. Den unga kan ha svårt att somna och sömnsvårigheter och även förändringar i aptiten. Unga med depression kan vara ständigt oroliga för sin egen kropp och ha fysiska symtom, såsom magont, huvudvärk eller diffusa smärtor. Depressionstillstånd hos ungdomar kan även medföra självdestruktiva tankar, självdestruktivt beteende eller självmordstankar, särskilt om den unga också har missbruksproblem.

Goda relationer skyddar vid depression

Många unga har svårt att själva känna igen sin depression eller söka hjälp för den. Det är därför ofta någon anhörig eller till exempel skolhälsovården som måste ta ansvar för att den unga får behandling. Inte heller alla föräldrar förstår alltid att det är en depression som ligger bakom den ungas förändring.

När en ung person drabbas av depression är det sociala stödet mycket viktigt. Goda relationer till vänner och föräldrarna underlättar återhämtningen.

Depressionen kommer inte ensam

Depressioner är vanligare hos flickor än hos pojkar, eller åtminstone diagnostiseras flickor oftare med depression. Många unga med depression har också annan psykisk ohälsa. Depression förekommer ofta tillsammans med något ångestsyndrom, beroendesjukdomar, beteendestörningar, hyperaktivitetsstörningar eller ätstörningar.

Behandling av depression hos unga

Depression hos unga behandlas främst med olika psykoterapeutiska metoder. Fördelarna av antidepressiva läkemedel är mindre vid behandling av depression hos unga än vid behandling av vuxnas depressioner. Hos vissa ungdomar kan antidepressiva läkemedel till och med förvärra depressionen och ångesten.

Sakgranskning: Kristian Wahlbeck, docent i psykiatri