Gå till innehåll

Bipolär sjukdom, eller bipolärt syndrom, är ett psykiatriskt tillstånd som karaktäriseras av att du har humörsvängningar som avviker från det normala: depressiva perioder alternerar med maniska perioder och så kallade blandade perioder, det vill säga perioder med symtom på både depression och mani samtidigt. Däremellan är det ofta långa symtomfria perioder, eller perioder då symtomen är mycket lindriga.

Bipolär sjukdom delas in i två huvudtyper. Bipolär sjukdom av typ 1 kännetecknas av depressiva, maniska och blandade perioder. I bipolär sjukdom av typ 2 är de maniska perioderna mindre extrema, och uppträder som upprymdhet som kallas hypomani.

Bipolär sjukdom debuterar ofta i tonåren eller i tidig vuxen ålder. Alkohol- eller drogrelaterade problem är vanligare än normalt bland de drabbade. Stort alkoholintag kan stärka både de maniska och de depressiva perioderna.

Omkring en procent av befolkningen lider av bipolär sjukdom. Tidigare kallades sjukdomen manisk-depressiv sjukdom eller manodepressiv sjukdom.

Maniska perioder med sänkt omdöme

Under en manisk period kan du känna dig väldigt upprymd, energisk och social. Du kanske behöver väldigt lite sömn och är mycket aktiv. I en manisk period är ditt självförtroende gott och ditt omdöme kan vackla. För andra än du själv är de maniska perioderna lättare att identifiera, eftersom ditt beteende är påfallande aktivt. De idéer som enligt din åsikt är briljanta upplever andra att är orealistiska. Under en manisk period kan din verklighetsuppfattning vara störd.

Den maniska perioden kan vara i flera veckor eller till och med månader. Till den kan också höra ett vilt uteliv, intensiva förälskelser och uppstart av olika projekt, som tenderar att bli på hälft. Du kan göra saker som orsakar dig själv och andra i din närhet stora svårigheter, men eftersom ditt omdöme är nedsatt har du svårt att själv se det destruktiva i ditt beteende. Exempelvis kan du röra till sin ekonomi eller ta risker i ditt sexliv. Följden kan bli problem med familjen, jobbet och polisen.

Under en manisk period är ditt humör inte alltid bra, utan speciellt om du är ung kan manin ta sig uttryck som aggressiv upprördhet. Under en manisk period är det vanligt att du inte själv upplever att någonting skulle vara fel och därför söker du kanske inte hjälp i tid. Du kanske bara blir irriterad på dina närstående som inte tror på dina maniska planer.

Depressiva perioder med nedstämdhet

Vid bipolär sjukdom är depressiva perioder vanligare än maniska. De depressiva perioderna liknar egentlig depression, och därför är inte alltid lätt att känna igen bipolär sjukdom. Under en depressiv period känner du dig nedstämd, trött och har svårt att koncentrera dig. Sömnproblem är vanliga under en depressiv period.

Du kan känna sig värdelös och bära på överdrivna skuldkänslor och dödstankar. En manisk period kan ha lett till problem med ekonomin eller i de personliga relationerna, vilket ytterligare kan stärka dina skuldkänslor.

Hypomaniska perioder av upprymdhet

Vid bipolär sjukdom av typ 2 är dina perioder av upprymdhet inte så intensiva, utan så kallade hypomaniska perioder. Hypomani orsakar i allmänhet inte betydande svårigheter på jobbet eller i sociala relationer. Vid typ 2 bipolär sjukdom söker människor i allmänhet behandling under en period av depression och därför kan den bipolära naturen av sjukdomsförloppet förbli odiagnosticerat.

Egenvård vid bipolär sjukdom

Med en aktiv egenvård kan du minska risken för sjukdomsperioder. Det är det viktigt med sunda livsvanor och att undvika alltför stor stress och sömnbrist. Speciellt stor vikt bör du lägga vid på att behålla en regelbunden sömnrytm. Motion kan ha skyddande effekt för att inte bli deprimerad vid bipolär sjukdom. Alkohol, droger och nikotin har negativa effekter på sjukdomstillståndet.

Du kan lära dig att känna igen de tecken som föregår en period, vilket stärker känslan av kontroll och gör det möjligt att leva ett fullgott liv trots sjukdomen.

Behandling av bipolär sjukdom

Om du har bipolär sjukdom, behandlas den vanligtvis med stämningsstabiliserande läkemedel kombinerat med psykoterapeutiska insatser.

I det akuta skedet strävar man till att din sinnesstämning ska normaliseras med medicineringen. Efter det används underhållsbehandling med stämningsstabiliserande läkemedel för att förebygga nya sjukdomsperioder. I bästa fall är det med medicinering möjligt att effektivt blockera eller lindra de maniska och depressiva perioderna.

Det kan ta tid att hitta den lämpliga medicineringen vid bipolär sjukdom. Innan man hittar den rätta medicineringen kan det hända att man måste byta ut läkemedlen och justera doseringen flera gånger. Ibland når man det bästa resultatet med en kombination av flera olika läkemedel.

Du kan också få hjälp av psykoterapeutisk behandling, som kompletterar läkemedelsbehandlingen. Utgående från dina egna behov kan det vara fråga om till exempel kognitiv beteendeterapi, nätbaserad terapi på distans, familjeterapi eller psykoedukation individuellt eller i grupp för att lära sig mera om sjukdomen. Bland annat kan du lära dig känna igen de tidiga tecknen på en annalkande sjukdomsperiod.

Läs mera om behandling av bipolär sjukdom i God medicinsk praxis.

Sakgranskning: Kristian Wahlbeck, docent i psykiatri