Gå till innehåll

Sex är en naturlig del av människors liv. De sexuella behoven varierar mycket från individ till individ, till exempel när det gäller sexuell inriktning och förverkligande av den egna sexualiteten. Det finns en stor variation i normal sexualitet och sexdrift.

Sexdriften, även kallad libido, är individuell. Den har en biologisk grund och styr oss att söka sexuell njutning och fortplanta oss. Vissa människor har en stark sexdrift och starkt behov av sex . Varken en stark sexdrift eller en avsaknad av sexdrift är något som är onormalt. Att fantisera eller tänka mycket på sex är normalt och ska inte ses som sexmissbruk.

Om du har funderingar kring din egen sexdrift kan det vara bra att diskutera frågan med en yrkeskunnig person inom vården.

Sexmissbruk är ett tvångsmässigt beteende

Vid sexmissbruk har du ett tvångsmässigt behov av sex, och har tappat kontrollen över ditt sexuella beteende. Då fyller sexuella handlingar ditt liv till den grad att du får svårt att sköta jobb eller skola, kan skada dina människorelationer eller riskera din hälsa. Det finns ett sug och ett tvång som driver dig till exempel till tvångsmässigt onanerande, porrkonsumtion, ständig jakt på nya partners, telefonsex eller sex med främlingar eller prostituerade. Det är vanligt att pornografi tar mera tid av dig än du egentligen vill. Sex förvandlas till ett tvångsmässigt beteende som du själv upplever att du inte har kontroll över och upplever negativt. Trots att du ser de negativa konsekvenserna av ditt beteende får du inte kontroll över dina sexuella impulser.

Sexberoende är inte alltid synligt för andra. Det för ofta med sig psykiskt illabefinnande såsom ångest-, skuld- och skamkänslor. Din självbild och din självkänsla lider ofta av sexmissbruket. Sexmissbrukare lider ofta också av andra former av psykisk ohälsa.

Vid sexmissbruk förvandlas sex till ett tvångsmässigt beteende som du själv upplever negativt

Även om sexmissbruket har sitt ursprung i sexuell lust och njutning, förvandlas sex till ett tvångsmässig jakt på sexuella kickar. Sexmissbruk kan också fungera som ett sätt att handskas med ångest eller som en flykt från verkligheten. Efteråt är det vanligt med känslor av skam, tomhet och ånger.

Sexmissbruk kallas också sexberoende i talspråk, och motsvarar den psykiatriska diagnosen ”tvångsmässig sexuell beteendestörning”, som hör till impulskontrollstörningarna i sjukdomsklassifikationen ICD-11.

Sexmissbruk kan behandlas

Det finns många orsaker bakom sexmissbruk. Hjärnans kemiska belöningsreaktioner anses spela en roll i att jakten efter sexuella kickar blir okontrollerbar.

Känslor av skam och uppgivenhet kan göra det svårt att söka hjälp för sexmissbruk, både för den drabbade och närstående. Ibland kan det bli så att den drabbades partner upplever sig vara sexuellt otillräcklig och omotiverat tar på sig skulden för partnerns sexmissbruk.

Det är inte alltid lätt att inse och erkänna att man har drabbats av sexmissbruk. Det första steget mot förändring är att bli medveten om sitt beroende. Närstående kan spela en viktig roll i att motivera och uppmuntra den drabbade att söka behandling.

Sexmissbruk kan behandlas med psykoterapi. Mest erfarenheter av goda behandlingsresultat finns från kognitiv beteendeterapi (KBT), men också andra psykoterapiformer kan användas. Kamratstöd kan vara till stor hjälp för många med sexberoende. Ibland kan också läkemedelsbehandling vara till hjälp.

Sakgranskare: Kristian Wahlbeck, docent i psykiatri