Siirry sisältöön

Oma-apuohjelma SELMAn tarkoitus on auttaa sinua käsittelemään vaikeaa elämäntilannetta ja selviytymään siitä. Istuntoon liittyviä tehtäviä varten tarvitset muistiinpanovälineet. Voit kirjata tehtäviä paperille, vihkoon tai tietokoneelle itsellesi parhaiten sopivalla tavalla.

Voit kirjoittaa sen verran kuin hyvältä tuntuu. Älä välitä kielioppisäännöistä tai muista kielellisistä asioista kirjoittaessasi. Tärkeintä on, että annat itsesi kirjoittaa vapaasti niistä tuntemuksista, mitä vaikea elämäntilanne on sinulle aiheuttanut. Tavoitteena on, että yhden viikon aikana vastataan yhden istunnon kysymyksiin.


Tässä osiossa käsitellään

  1. Kriisi voi muuttaa arvomaailmaa
  2. Mitä arvot ovat?
  3. Omanlaiseen elämään

1. Kriisi voi muuttaa arvomaailmaa

Järkyttävä tapahtuma vaikuttaa usein uskomuksiimme ja siten myös omaan arvomaailmaamme. Mielessä saattaa syntyä aiempaa useammin kysymyksiä elämän tarkoituksesta tai oman elämän merkityksestä. Vaikeasta elämäntilanteesta toipuminen saa ihmisen usein etsimään sitä, mikä juuri hänelle on todella oleellista ja tärkeää elämässä. Oma arvomaailma liittyy elämän merkityksellisyyteen siten, että arvot antavat toiminnallemme suunnan ja energian. Traumaattinen tapahtuma saattaa aiheuttaa tunteen, että millään ei ole mitään merkitystä. Toipumisprosessin aikana merkityksellisyyden kokemus kuitenkin yleensä löytyy uudelleen, mutta se saattaa poiketa alkuperäisestä. Oma arvomaailma voi muuttua salamannopeasti tai sitten pikkuhiljaa, lähes huomaamatta. Jossain vaiheessa saattaa huomata suhtautuvansa joihinkin asioihin eri tavalla kuin ennen.

Eri elämänalueilla on erilaisia arvoja. Yhdet arvot voivat olla perheeseen ja ihmissuhteisiin liittyviä, toiset työhön tai koulutukseen liittyviä, kolmannet yhteiskuntaan liittyviä. Myös vapaa-aikaan, henkisyyteen ja terveyteen liittyy arvoja. Oman arvomaailman tunnistaa yleensä niistä asioista, jotka ovat itselle tärkeitä. Arvoja voivat olla esimerkiksi läheisyys, tasa-arvo, yksilöllisyys, terveys, vapaus, oikeudenmukaisuus ja suvaitsevaisuus. Tutkimusten mukaan suomalaisille tärkeät arvot liittyvät usein perheeseen, työhön ja luontoon. Arvot eivät sinällään ole ”oikeita” tai ”vääriä”, vaan henkilökohtaisia valintoja, jotka johdattavat meidät tekemään niitä asioita, joita pidämme tärkeinä.

Traumaattinen kriisi ei välttämättä muuta arvomaailmaamme meille itsellemme edulliseen suuntaan. Joskus kriisi voi saada aikaan tuhoavia, ahdistavia tai kielteisiä uskomuksia tai arvoja. Saatamme esimerkiksi alkaa arvostaa turvallisuutta niin paljon, ettemme enää uskalla tehdä itse tai antaa läheistemme tehdä samoja asioita kuin ennen kriisin aiheuttanutta tapahtumaa. Jos oman arvomaailman tiedostaa, sitä voi kuitenkin muokata. On tärkeää huomata, jos esimerkiksi erokriisi on aiheuttanut voimakasta katkeroitumista, joka ei palvele omaa toipumista. Arvot ovat henkilökohtaisia, jokaisen on löydettävä omansa ja jokaisella on omanlaisensa tapa elää omia arvojaan. Parisuhde voi esimerkiksi ilmentää arvoa yhteydestä muihin ihmisiin. Tätä arvoa voi toteuttaa myös monella muulla tavalla. On tärkeää, että arvot ovat omiamme, eivät muiden sanelemia. Teemmekö jotain vain siksi, koska tiedämme, että meiltä odotetaan sitä vai siksi, koska koemme sen henkilökohtaisesti meille läheiseksi? Tekisinkö jotain sittenkin, jos kukaan ei olisi näkemässä?

Esimerkkejä arvopohdinnoista:

  • Minkälainen henkilö haluan olla omissa ihmissuhteissani?
  • Mitä haluaisin/halusin työlläni saada aikaan?
  • Mikä on minulle tärkeää omana vapaa-aikanani? Mitä haluaisin tehdä tällä elämänalueella?
  • Miten haluaisin edistää oman yhteisöni toimivuutta? Minkälainen yhteisön jäsen haluan olla?
  • Millainen maa Suomi on mielestäni? Minkälainen haluaisin sen olevan tulevaisuudessa?
  • Miten haluan huolehtia terveydestäni?

Valitse yksi tai pari sinulle tärkeää asiaa. Minkälaisia asioita nämä ovat? Mikä näissä asioissa on todella tärkeää? Miten nuo asiat kuvastavat sitä, mitä elämässäsi arvostat?

Toiset arvot merkitsevät meille enemmän kuin toiset. Tiettyjen arvojen toteutuminen ja ilmeneminen elämässämme on siis meille tärkeämpää kuin joidenkin toisten arvojen. Arvoja voidaan tarkastella hierarkkisesti, jolloin alimpana ovat arvoistamme ne, jotka muuttuvat herkimmin ja ovat ikään kuin vähemmän tärkeitä. Ylimpänä ovat arvot, jotka ovat tärkeimpiä, vaikeammin muutettavissa ja jotka myös vaikuttavat toimintaamme kaikista eniten. Mitä korkeamman asteen arvon muuttumisesta on kyse, sitä voimakkaammin se näkyy ihmisen käyttäytymisessä ja ajattelussa.

Vaikeiden elämäntilanteiden seurauksena esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin ja ihmistenväliseen solidaarisuuteen liittyvät arvot voivat tulla merkitsevimmiksi ja tärkeämmiksi. Jotkut traumaattisen tapahtuman kokeneet haluavat esimerkiksi ryhtyä auttamaan muita vaikeuksia kohdanneita. Arvojemme mukaisessa elämässä on kyse siitä, miten haluamme elää. Mitkä asiat tekevät elämästäni mielekkään? Minkälaisella elämällä on minulle merkitystä? Näiden peruskysymysten ääreltä moni löytää itsensä järkyttävien kokemusten jälkeen. Ihminen on tullut eräänlaiseen risteykseen. Jokaiselle on tärkeää löytää se tapa, jolla haluaa elämäänsä jatkaa. Vaikea elämäntilanne on saattanut aiheuttaa eräänlaisen katkoksen ihmisen elämäntarinaan. Ihminen odottaa tulevaisuudelta tietynlaisia asioita, Odotuksiin vaikuttavat menneisyydessä tapahtuneet asiat. Jos olemme esimerkiksi menneet naimisiin, odotamme tulevaisuudelta parisuhteeseen ja mahdollisesti myös perheeseen liittyviä asioita. Avioero tai puolison kuolema muuttaa tämän kaiken. Tulevaisuus ja samalla oma elämäntarina on rakennettava uudestaan.

Juuri tapahtuman jälkeen tulevaisuuden pohtiminen on yleensä mahdotonta. Tuolloin keskitytään selviämään päivä kerrallaan. Tulevaisuus avautuu yleensä vähän kerrassaan. Jossain vaiheessa ryhtyy miettimään, mitä seuraavana kesänä tai seuraavana vuonna haluaisi tehdä. Miten tekisi omasta elämästä jälleen mielekästä?

Koetko, että arvosi ovat muuttuneet kohtaamasi elämäntilanteen seurauksena? Minkälaisia arvoja sinulla oli ennen ja miten ne ovat muuttuneet tai onko niiden rinnalle tullut uusia arvoja?

2. Mitä arvot ovat?

Arvot eivät ole päämääriä tai tavoitteita. Arvot ovat kaikenkattavia ja jatkuvia. Niitä ei saavuteta, vaan niitä eletään. Jos arvo olisi tavoite, ihmisen kehitys ja ihmisen elämää eteenpäin vievä voima pysähtyisi, kun arvo saavutetaan. Jos arvo sekoittuu tavoitteeseen, asian saavuttaminen saattaa saada aikaan tyhjyyden tunteen. Esimerkiksi ylennyksen pitäminen arvossa sinänsä, voi aiheuttaa ahdistumista sen jälkeen, kun tavoite on toteutunut. Mitä tavoitella seuraavaksi? Sen sijaan arvo ylennyksen takana voi olla itsensä kehittäminen ja ylennys vain välietappi tässä prosessissa.

Arvot näkyvät tavoitteiden taustalla, ne ovat tavoitteiden moottoreita. Tavoitteet voivat näin toimia arvojen elämisessä tai auttaa arvojen löytämisessä ja niiden säilyttämisessä. Jos esimerkiksi ystävyys on meille tärkeä arvo, sitä toteutetaan käytännössä vaalimalla ystävyyssuhteita. Ystävyys ei ole päämäärä sinänsä, vaan asia, jonka haluamme elää todeksi arjessamme. Tuo eläminen tehdään valintojen kautta eli tekemällä tiettyjä tekoja.

Koska arvot välittyvät teoissa, ne eivät ole tulevaisuudessa, vaan toteutuvat tässä ja nyt. Arvot ovat osana tekoja ja valintojamme. ”Pidän terveyttä tärkeänä, siis huolehdin hyvinvoinnistani esimerkiksi liikkumalla.” Kun arvot ovat selkeät, matkantekokin on selkeää. Näin vain matkalla tai suunnalla on merkitystä. Arvojen mukaista elämää voi elää monenlaisten tekojen kautta. Ne välittyvät pienissäkin asioissa.

Kaikilla arvojemme mukaisilla teoilla on yhtä suuri merkitys oman elämänpolkumme muodostumisessa ja -suuntamme ylläpidossa. Asiaa voi selkeyttää, jos kirjaa ylös omat arvonsa ja miettii, millä lailla voi näitä arvoja toteuttaa. Minkälaisissa teoissa arvot näkyvät? Mitä voin tehdä nyt, mitä huomenna, entä ensi kuussa?

Arvot ja tavoitteet

Ihmiset asettavat elämälleen erilaisia tavoitteita. Tavoitteet riippuvat myös elämäntilanteesta. Vaikeissa elämäntilanteissa voi tuntua siltä kuin tavoitteet olisivat kadonneet tai jotkin niistä eivät enää houkuttele taikka kanna laisinkaan. Nämä elämänvaiheiden ”välit” voivat olla myös luovuuden lähteitä, joista itää uudenlaisten, elämää kantavien tavoitteiden siemen.

Tavoitteiden on hyvä olla realistisia ja tarpeeksi lähellä, jotta näemme onnistuvamme ja saavuttavamme tavoitteitamme. Mikä on mahdollista tämän hetken tilanteessani? Pienikin askel haluamaasi suuntaan on hieno asia. Täytyy myös muistaa, ettei aina tarvitse olla tavoittelemassa jotain, jos ei tunnu siltä. Olosuhteet voivat myös olla sellaiset, että tavoitteiden asettaminen tai oman suunnan valitseminen tuntuu juuri nyt vaikealta tai jopa mahdottomalta. Ole armollinen itseäsi kohtaan näinä hetkinä.

Tavoitteiden saavuttamisen apuna voi toimia tavoitteiden jakaminen osiin ja aikataulujen tekeminen. Mitä voin tehdä nyt, entä viikon päästä tai tänä vuonna? Etenemisen näkemisestä ja itselle sopivien haasteiden asettamisesta voi löytyä odotettua intoa. Toisaalta liian lähellä oleva tavoite voi turhauttaa. Pääsemme alkuun, muttemme oikein tiedä, mitä seuraavaksi. Eikö tästä tullutkaan mitään? Tässäkö tämä oli? Liian kaukana oleva tavoite taas voi lannistaa, emmekä todennäköisesti tiedä, mitä askeleita ottaa, jos maali on kokonaan näkymättömissä.

Koetko, että vaikea elämäntilanne on vaikuttanut siihen, minkälaisia asioita haluat elämässäsi tavoitella? Jos niin, miten? Mitä haluaisit elämässäni juuri nyt tavoitella? Minkälaisia arvoja tavoitteiden takaa löytyy? Eli mikä näissä tavoitteissa on todella tärkeää?

Valitse jokin elämänarvosi. Miten tämä arvo näkyy teoissasi ja käyttäytymisessäsi?

Arvot ja toiminnan esteet

Kukaan ei kykene elämään arvojensa mukaista elämää koko ajan, sillä elämä haastaa arvomme jatkuvasti. Törmäämme moniin esteisiin pyrkiessämme toimimaan arvojemme innoittamina. Nämä esteet voivat olla sisäisiä, kuten tunteisiin, uskomuksiin tai totuttuun toimintaan liittyviä ja/tai käytännön tekojen hankaluutta. Saatamme esimerkiksi haluta olla mahdollisimman hyviä ystäviä, mutta tosi asiassa meillä ei ole kovin paljon aikaa ystävillemme esimerkiksi työn, perheen tai opiskelujen takia. Sairastuminen tai vammautuminen saattaa muuttaa terveyteen liittyvien arvojen merkitystä: joko niistä tulee entistä tärkeämpiä tai sitten suhtautumista niihin täytyy muuttaa.

Joskus arvoja voi olla vaikeaa saada näkyviin ja toimiminen omien arvojen puolesta on vaikeaa. Toimimista joutuu mukauttamaan ikään kuin olosuhteiden pakosta. Mitkä ovat mahdollisuudet juuri nyt? Elämässä voi kuitenkin nähdä arvojensa mukaisia asioita myös silloin, kun varsinaisiin tekoihin ei ole mahdollisuutta. Valitsemiemme arvojen kanssa elämiseen kuuluu elämälle normaaleja ja väistämättömiä, epämieluisiakin hetkiä. Esimerkiksi lapsiin saattaa liittyä monia itselle tärkeitä arvoja, kuten läheisyys, elämän jatkuvuus ja rakkaus. Siitä huolimatta perhe-elämä saattaa olla ajoittain hyvin raskasta ja epätyydyttävää. Arvojen seuraamisen palkitsevuus saattaa näkyä vasta pitkällä aikavälillä.

Arvot ja tunteet

Arvojen merkitys on siinä, että ne helpottavat valintojen tekemistä. Ne toimivat kompassin tavoin. Tunteet saattavat kuitenkin ikään kuin hämätä meitä eivätkä välttämättä kerro arvojen mukaan toimimisesta. Mikäli koemme helpotusta jonkin asian tekemisestä, on hyvä pohtia, oliko motivaation taustalla sittenkään arvo. Esimerkiksi, jos jätimme jotain sanomatta vain siksi, ettemme halunneet esittää eriävää mielipidettä, ohjasiko silloin toimintaamme jokin arvo vai pelko kasvojemme menettämisestä? Jos toimimme arvojemme mukaan vain silloin, kun se on helppoa, toimimme tunteittemme sanelemana. Vaikeuksien yli hyppäämällä yrityksemme elää sellaista elämää kuin haluamme, jäävät tyhjiksi. Toisaalta se, että jotkin teot voivat tuntua suorastaan kivuliailta toteuttaa, ei välttämättä ole osoitus siitä, että toimimme arvojemme vastaisesti. Esimerkiksi tukiessaan läheistään itsenäisyyteen, ihminen ottaa riskin, että läheinen loukkaantuu, jos ei tee kaikkea hänen puolestaan.

Paha olo ja arvot

Se, ettemme saa toteutettua jotain arvoa teoissamme, voi kertoa meille pahan olomme lähteistä. Koska tunteet eivät välttämättä pidä meitä valitsemallamme tiellä, saattaakin kuulostaa ristiriitaiselta, että paha olo kertoo arvoistamme. Tuo tunne kertoo, että kaikki ei ole nyt kohdallaan. Esimerkiksi ihminen, joka ei mielellään hakeudu sosiaalisiin tilanteisiin saattaa ajatella, ettei muiden ihmisten läheisyys olekaan hänelle niin tärkeää. Jos muilla ihmisillä ei kuitenkaan olisi mitään merkitystä, ei henkilöllä olisi tarvetta välttää sosiaalisia tilanteita.

Meille pahaa oloa aiheuttavat asiat saattavat tuoda esille piilossa olevia arvojamme. Esimerkkihenkilömme sosiaalisten tilanteiden välttämisen taustalla saattoi olla toive kokea yhteyttä muihin ihmisiin, mutta hänen kokemuksensa ovat saaneet hänet välttämään näitä tilanteita säästyäkseen pahalta ololta. Muiden ihmisten hyväksyntä ja yhteys heihin onkin näin hänelle varsin tärkeää. Mistä luovumme, kun vältämme jotain? Asia, josta joudumme luopumaan välttäessämme jotain, voi olla pahan olon taustalla. Arvojen mukaan elämättömyys yhtenä hetkenä ei ole sama kuin epäonnistuminen. Jos tällainen ajatus tulee mieleen mieti, minkälaisia arvoja itsensä epäonnistujaksi leimaaminen edustaa? Onko sen taustalta löytyvä arvo sellainen, jolle haluat elämäsi pyhittää? Taustalta saattaa löytyä myös joitain niistä itseen kohdistuvista kielteisistä uskomuksista, joita käsiteltiin istunnoissa numero 2 ja 5.

Arvojen mukainen elämä, samoin kuin arvot itsessään, ei ole saavutettava tavoite sinänsä, vaan matka. Myös omien arvojen löytäminen on tällainen prosessi. Osa arvoista on tiedostamattomia eikä ihminen aina ole tietoinen siitä tavasta, jolla elää tai niistä asioista, jotka ovat juuri hänelle itselleen tärkeitä. Omanlaisten arvojen löytymiseen tarvitaan usein keskustelua muiden ihmisten kanssa. Voidaksemme kiinnittää todella huomiota siihen, mikä meille on tärkeää, on meidän oltava lempeitä ja ymmärtäväisiä itseämme kohtaan. Tärkeiden valintojen edessä laitamme aina itsemme likoon, mikä tarkoittaa, että arvojen mukaan elämisellä ihminen asettuu samalla haavoittuvaksi.

Jos koet olevasi tyytymätön siihen, miten elät elämääsi, minkälaiset asiat estävät sinua elämästä sellaista elämää kuin haluat? Ovatko nämä oman mielesi sisäisiä vai olosuhteisiin liittyviä esteitä? Minkälaisia asioita voit tehdä, jotka auttaisivat sinua näiden esteiden kanssa?

3. Omanlaiseen elämään

Merkityksellinen elämä muodostuu jokaiselle ihmiselle erilaisista asioista. Merkityksen ja mielekkään elämän elämisen eteen tehtävät valinnat eivät ole välttämättä helppoja, mutta kenen elämää lopulta elämmekään? Yleensä aktiiviset päätökset, jotka ovat juuri niitä vaikeimpia, vievät elämää johonkin suuntaan joutuisammin kuin valitsematta jättäminen. Olosuhteet voivat kuitenkin olla sellaiset, että valintojen tekeminen voi olla vaikeaa. Unelmat voivat toimia näiden valintojen suuntaviivoina ja kantaa eteenpäin silloinkin, kun valinnat näyttävät olevan kiven alla. Unelmille on hyvä antaa tilaa arjessa, sillä niiden avulla voimme nähdä erilaisia mahdollisuuksia ja todellisuuksia.

Arvot, unelmat ja tavoitteet

Ihminen tarvitsee unelmia, sillä ne antavat elämällemme pohjavirettä ja kannattelevat meitä. Unelmat ovat asioita, joita ei välttämättä tarvitse saavuttaa. Unelmien vaaliminen ei tarkoita, että niistä on tultava totta. Unelmiin kuuluu ajatus, ettei niiden välttämättä tarvitse toteutua pitääkseen meitä liikkeessä. Kuten arvoja, unelmiakin on erilaisia. Unelmat voivat auttaa sietämään ongelmia ja vaikeita aikoja elämässä. Epärealistista olisi kuitenkin kuvitella, että unelmat poistavat nämä vaikeudet. Unelmat voivat olla pelkkiä haaveita, mutta myös joitakin laajempia, pitkän tähtäimen tavoitteita. Olosuhteet vaikuttavat siihen, minkälaisia unelmia meillä on. Kun kriisin aiheuttaneesta tapahtumasta on kulunut vielä vain vähän aikaa, ei useinkaan kannata tehdä suuria elämänmuutoksia, vaan antaa itselleen aikaa ja lähteä vasta myöhemmin uudelleen pohtimaan mahdollisia muutoksia.

Arvot, unelmat ja tavoitteet liittyvät toisiinsa. Kuten tavoitteiden, myös unelmien takaa löytyy arvoja. Samoin kuin arvot, myös unelmat johdattavat meitä johonkin suuntaan. Niitä ei tarvitse ”saavuttaa”, että ne olisivat merkityksellisiä ja elämään mielekkyyttä antavia. Minkälaiset arvot ovat sinun unelmiasi taustalla? Kuten arvotkin, myös unelmat ovat läsnä arjessamme tässä ja nyt. Vaikka unelma olisi hyvin vaikeasti saavutettavissa, se ei tarkoita, ettei itse voisi omien mahdollisuuksiensa mukaan mennä sitä kohti. Unelmaa voi toteuttaa pieninkin askelin. Kaikki askeleet, myös paikallaan junnaaminen, ovat matkalla tärkeitä. Unelmat antavat meille lohtua ja toimivat voimavaroinamme ja ne voivat olla mitä tahansa. Niiden ei tarvitse olla kuita taivaalta, mutta ei välttämättä suoranaisia tavoitteitakaan. Unelmiin verrattuna tavoitteet ovat konkreettisempia ja selkeämpiä.

Voimme esittää unelmista itsellemme kysymyksen ”mistä (unelmoin)” tai ”mitä (toivoisin)”. Tavoitteiden kohdalla kysyisimme itseltämme, ”miten” tai ”kuinka (tämä toteutuisi)”. Jos esimerkiksi unelmoimme painon putoamisesta voimme asettaa tavoitteeksemme hoikistua kilon verran kuun loppuun mennessä. Tämän tavoitteen sisällä voi vielä olla tarkempia tavoitteita, kuten ”syön enemmän kasviksia” tai ”käyn useammin kävelyllä”. Unelma voi tosin muuttua tavoitteeksi. Unelma voi myös sekoittua tavoitteeseen, mikä voi tehdä tavoitteesta epärealistisen saavutettavaksi juuri nyt. Jos unelmamme ovat sellaisia, joita haluamme pikkuhiljaa tavoitella, on tärkeää tunnistaa, onko unelma juuri tämän hetken tilanteessa järkevä tavoiteltava. Minkälaisista asioista elämässäsi et ainakaan halua luopua? Ovatko tavoitteesi/unelmasi ristiriidassa tämän kanssa? Mieti myös, minkälaisista asioista olet valmis ottamaan vastuun, jos lähdet jahtaamaan unelmiasi? Asioihin ei aina ole suoria tai oikeita vastauksia, ja elämässä joutuu aina sietämään jonkin verran epävarmuutta.

Unelmia jahdatessamme asetamme itsemme aina alttiiksi myös pettymyksille. Meille merkityksellisen elämän löytäminen vaatii rohkeutta, jokainen yritys voi haavoittaa. Tämä ei kuitenkaan ole epäonnistumista. Ilman yrittämistä ei ole liikettä, kaikki olisi tasaista ja merkityksetöntä. Miten suhtaudun pettymyksiin? Miten suhtautumistapani vaikuttaa siihen elämään, jota haluan elää? Kun tiedät, mistä nautit, mikä sinua motivoi ja mitä haluat tavoitella, voit tehdä valintoja, jotka suuntaavat elämääsi haluamaasi suuntaan. Toisin sanoen, mikä on se tie, joka antaa sinulle voimaa elää?

Mistä sinä unelmoit? Minkälaiset asiat tuottavat sinulle iloa ja mielihyvää?