Siirry sisältöön

Sosiaalinen vastuullisuus auttaa yrityksiä menestymään

Vastuullinen yritys houkuttaa asiakkaita ja sijoittajia. Työntekijät se saa tekemään parhaansa, kertoo yritysvastuuasiantuntija Veera Iija Finnish Business & Society FIBSista.
Sosiaaliseen vastuuseen kuuluva monimuotoisuus tarkoittaa erilaisten ihmisten osaamisen, tietojen ja taitojen ottamista hyötykäyttöön.

Vastuullisuus on noussut yhä tärkeämmäksi teemaksi työelämässä ja tuotannossa. Sijoittaminen kestävän kehityksen yrityksiin on ollut kasvussa jo jonkin aikaa.

”Vastuullisuus tukee yritysten menestymistä, koska se luo edellytyksiä yrityksen vakaalle olemassaololle, auttaa välttämään sudenkuoppia ja ennakoimaan riskejä”, sanoo suomalaisen vastuullisen yritystoiminnan verkoston eli Finnish Business &Societyn yritysvastuuasiantuntija Veera Iija.

Vastuullisuuden tulisi olla osa yrityksen strategista ydintä ja näkyä yritystoiminnan kaikilla tasoilla. Siihen liittyy myös maineen ja riskien hallinta.

”Vastuullinen yritys miettii, mitä tämä tarkoittaa omassa toiminnassa”, kertoo Iija.

Vastuullisuus kiinnostaa kuluttajaa

Ilmastonmuutospaneeli IPCC:n ilmastoraportit ovat saaneet monet ajattelemaan omien kulutustottumustensa ilmastovaikutuksia ja kestävää kehitystä.

Ympäristövastuun rinnalle on noussut sosiaalinen vastuu. Siitä kertovat esimerkiksi tuotteiden alkuperä ja valmistusolot, työntekijöiden työskentelyolosuhteet, toimitusketjut, yrityksen yhteistyökumppanit ja jälleenmyyntiketjut. Nämä kiinnostavat tiedostavaa kuluttajaa.

”Sosiaalinen vastuu näkyy vaikutuksissa esimerkiksi omalle henkilöstölle, asiakkaille, paikallisille asukkaille, alihankkijoille ja kansalaisjärjestöille”, Iija avaa.

Suomessakin yritys voi – joskus tietämättäänkin –  joutua osaksi työntekijöitä riistävää alihankintaketjua. Veera Iija kehottaa työpaikkoja valppauteen vaaran merkkien tunnistamiseksi ja ehdoista neuvottelemiseksi esimerkiksi alihankintasopimuksia tehtäessä.

”Ihmisoikeuksien rikkominen ei vaurioita vain imagoa, mutta myös tuotantoa.”

Riiston tunnistamiseen on olemassa työkaluja, esimerkiksi Suomessa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNIn kehittämät toimintamallit ja välineet.

Monimuotoisuusjohtamisen haaste on erilaisuuden arvostaminen

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu myös monimuotoisuusjohtaminen. Monimuotoisessa yhteisössä on turvallista esittää mielipiteitä: siellä erilaisia näkemyksiä kuullaan ja arvostetaan. Vastuullisissa työyhteisöissä ei myöskään ole syrjintää tai kiusaamista, tai jos sellaista ilmenee, niiden kitkemiseen on työkaluja.

”Käytännössä monimuotoisuus tarkoittaa erilaisten ihmisten osaamisen, tietojen ja taitojen ottamista hyötykäyttöön”, Iija kuvaa.

Eräs keino on anonyymi rekrytointi, joka minimoi ennakkoluuloja ja taustaoletuksia. Se varmistaa, ettei kenenkään sukupuoli, kansalaisuus, nimi tai muu tekijä estä työhaastatteluun pääsyä.

Monimuotoisuus tuo hyvinvointia ja kilpailuetua

”Erilaisuuden ymmärtäminen ja arvostaminen on usein haaste. Monimuotoisuus ei synny tyhjästä, vaan vaatii usein paljon työtä, sitoutumista ja vuoropuhelua.”

Työ monimuotoisuuden puolesta kannattaa. Tutkimukset kertovat monimuotoisempien yritysten menestyvän, myös taloudellisesti.

”Monimuotoisuus luo kilpailuetua, joustavuutta, innovaatiokykyä ja hyvinvoivan työyhteisön. Sosiaalisen vastuun kantaminen ja monimuotoisuus kohottavat myös imagoa, ja kukapa ei haluaisi työskennellä hyvämaineisessa yrityksessä.”

Aito monimuotoisuus näkyy kaikilla yrityksen osa-alueilla, hallituspaikoista lähtien.

”Oleellista on kirkastaa, mitä monimuotoisuus omassa organisaatiossa tarkoittaa”, Iija muistuttaa.

Kuva: MIELI ry

Yhteiskuntavastuuseen kuuluvat sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen vastuu. Sosiaalisen vastuun juuret juontavat kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja YK:n eri sopimuksiin.

Sosiaalinen vastuun kattokäsite tarkoittaa muun muassa


• ihmisoikeuksia yritystoiminnan suorat ja epäsuorat vaikutukset huomioiden,
• ympäristöoikeuksia, kuten oikeutta puhtaaseen ilmaan ja veteen,
• oikeusturvaa, esimerkiksi GDPR:n tavoitteiden toteutumisena,
• asiakkaiden ja työntekijöiden tasavertaista kohtelua,
• työntekijöiden hyvinvoinnin ja työterveyden huomioimista,
• syrjäytymisvaarassa olevien ja vajaakuntoisten työllistämisen tukemista,
• työntekijöiden tasavertaisia koulutusmahdollisuuksia, esimerkiksi pääsyä täydennyskoulutukseen,
• monimuotoisuuden ja eri ihmisryhmien tarpeiden huomioimista.

Työelämän mielenterveys -palvelut

Smart casual pukeutuneita ihmisiä ilmeisesti työpalaverissa vitsailemassa

Hyvän mielen työpaikka® -merkki

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on kannustin, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla. Se on työväline mielenterveyden edistämisen arviointi- ja kehittämistyöhön.

Työelämäkuva neljä ihmistä kokouksessa

Mieli työssä® -koulutus

Mieli työssä® -koulutukset vahvistavat koko työyhteisön voimavaroja tarjoamalla tietoa ja työkaluja mieliystävällisemmän työympäristön rakentamiseen. Ota yhteyttä ja räätälöidään koulutus teidän työyhteisönne tarpeisiin!

Yrittäjän hyvinvointityö

MIELI ry toteuttaa yrittäjille suunnattuja hyvinvointikoulutuksia sekä ammatillisesti ohjattuja hyvinvointiryhmiä. Tavoitteena on vahvistaa yrittäjien hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Sivua muokattu 15.9.2023


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: