Siirry sisältöön

Psykoosilla tarkoitetaan todellisuudentajun vakavaa häiriintymistä, joka tavallisimmin ilmenee harhaluuloina tai aistiharhoina. Yleisin psykoosisairauksista on skitsofrenia. Muita psykoosisairauksia ovat muun muassa harhaluuloisuushäiriö, lyhytkestoinen psykoosi ja skitsoaffektiivinen häiriö. Psykoosioireet voivat johtua myös päihteiden käytöstä tai ruumiillisesta sairaudesta, kuten dementiasta.

Ihminen, joka ei kärsi mielenterveyden häiriöstä voi saada psykoottisia oireita eli esimerkiksi kuulla ääniä jonkin hänelle erittäin järkyttävän, yksittäisen tapahtuman yhteydessä. Tällainen niin sanottu reaktiivinen psykoosi on lyhytkestoinen ja ohimenevä.

Moniin psykoosisairauksiin liittyy tiedollisten eli kognitiivisten toimintojen muutoksia, kuten tarkkaavaisuuteen, muistiin ja toiminnan suunnitteluun liittyviä vaikeuksia. Psykoosisairauksia sairastavilla saattaa olla vaikeuksia selvitä arkielämän toimista, ja heillä on muuta väestöä enemmän myös fyysisiä sairauksia.

Skitsofrenia

Skitsofrenia on yleisin psykooseiksi luokitelluista sairaustiloista. Skitsofrenialle ovat ominaisia erilaiset ajattelun tai havaitsemisen vääristymät eli harhaluulot ja aistiharhat sekä usein myös tunneilmaisujen poikkeavuus tai latistuminen.

Skitsofrenian hoidossa olennaista on pitkäjänteinen ja luottamuksellinen hoitosuhde. Tarpeen on usein myös tehokas, sivuvaikutuksiltaan minimoitu psykoosilääkitys sekä psykososiaalisen yksilöhoidon muodot ja koko perheen ja läheisten saama psykoedukaatio. Erilaiset sosiaalisen kuntoutuksen muodot tukevat toimintakykyä. Hoidossa pysymisen tukeminen, joustavat palvelut kriisitilanteissa, lähiyhteisön tuki ja uusien sairausjaksojen ehkäisy.

Skitsoaffektiivinen häiriö

Skitsoaffektiivista häiriötä sairastavalla henkilöllä ilmenee sekä skitsofrenialle ominaisia psykoottisia oireita että vakava masennus- tai kohonneen mielialan jaksoja.  Skitsoaffektiivisessa häiriössä voi esiintyä sekä kaksisuuntaisia että pelkästään masennusoireisia. Kaksisuuntaisessa muodossa ilmenee masennusoireiden lisäksi maanisia oireita, masennusoireisessa tyypissä ilmenee pelkästään masennusoireita.

Harhaluuloisuushäiriö

Harhaluuloisuushäiriö poikkeaa esim. skitsofreniasta siten, että harhaluulot henkilön kokemat harhaluulot eivät välttämättä ole sisällöltään outoja. Ne voivat ilmetä seuraamiskokemuksina tai pelkona tulla petetyksi tai pelkona sairastumisesta ja voivat usein liittyä henkilön senhetkiseen kuormittavaan elämäntilanteeseen. Harhaluuloisuushäiriöissä henkilön toimintakyky tai käyttäytyminen ei myöskään vakavammin ole heikentynyt eikä käytös harhaluuloja lukuun ottamatta välttämättä ole poikkeavasti outoa tai eriskummallista.

Lyhytkestoinen psykoosi (reaktiivinen)

Lyhytkestoisella psykoosilla tarkoitetaan nimensä mukaan lyhyen aikaa, noin vuorokaudesta alle kuukauteen kestävää tilaa, jossa henkilöllä voi ilmetä harhaluuloja, aistiharhoja tai selvästi hajanaista puhetta tai käytöstä. Lyhyen psykoottisen vaiheen jälkeen henkilön toimintakyky palaa entiselleen.

Usein lyhytkestoinen psykoottinen tila liittyy jollakin tavalla kuormittavaan ja stressaavaan elämäntilanteeseen tai sitä voi edeltää jokin traumaattinen tapahtuma, esim. läheisen äkillinen kuolema tai väkivallan kohteeksi joutuminen.

Myös päihteet voivat aiheuttaa lyhytkestoista psykoosia muistuttavan tilan. Tällaista yhteyttä on huomattu esim. hasiksen käytöllä. Myös alkoholin ja muiden päihteiden runsas säännöllinen käyttö voi aiheuttaa lyhytkestoisia psykoottisia oireita.

Vaikka lyhytkestoinen psykoosi on yleensä nopeastikin ohimenevä tila, on se sekä henkilölle itselleen että läheisille hämmentävä ja pelottavakin kokemus. Oireista kärsivä ja läheiset tarvitsevat turvaa ja ymmärrystä tilanteelle. Oireiden ilmetessä kannattaa aina kääntyä lääkärin puoleen.