Siirry sisältöön

Hankkeen tavoitteina oli

  • vähentää itsemurhia ja itsemurhayrityksiä Lapin hyvinvointialueella,
  • lisätä eri ammattiryhmien osaamista itsetuhoisuuden kohtaamisessa, havaitsemisessa sekä puheeksi otossa ja hoitoon ohjaamisessa
  • lisätä hankealueiden väestön tietoa itsetuhoisuudesta ja itsemurhien ehkäisystä, ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa, sekä
  • vahvistaa itsemurhien ehkäisytyötä tekevien yhteistyötä hankealueella verkostotyön avulla.

Hankkeen keskeiset kohderyhmät olivat

  • itsemurhaa yrittäneet ja itsemurhan kautta läheisensä menettäneet henkilöt,
  • sote-henkilöstö ja velkaantuneita kohtaavat ammattilaiset, jotka ovat avainryhminä itsetuhoisten henkilöiden kohtaamisessa, sekä
  • laajemmin hankealueiden väestö, jonka tietoa itsemurhien ehkäisystä pyritään lisäämään sekä vaikuttamaan itsemurhaan liittyviin asenteisiin.

Hankkeen aikana koulutettiin itsemurhavaarassa olevia työssään kohtaavia ammattilaisia itsemurhien ehkäisyn menetelmiin: itsemurhariskin tunnistamiseen ja puheeksiottoon, turvasuunnitelman laatimiseen ja Linity-interventioon. Koulutuksia järjestettiin yhteensä 84 ja niihin osallistui 1 847 henkilöä.

Itsemurhan tehneiden omaiset oli tunnistettu tärkeänä kohderyhmänä ja heille tarjottiin ammatillisesti ohjattuja vertaistukea ja avoimia ryhmiä.

Itsemurhien ehkäisyohjelman tavoitteita toteutettiin myös viestinnän keinoin asenteisiin vaikuttamalla. Paikallislehdessä julkaistiin yleisönosastokirjoituksia ja itsemurhien ehkäisyyn liittyviä kolumneja sekä järjestämällä yleisölle avoimia luentoja ja kulttuuritapahtumia teemaan liittyen. Myös valtakunnan media (YLE Merilappi) uutisoi hankkeen toimenpiteistä.

Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi ja itsemurhien ehkäisytyön toimenpiteiden juurruttamiseksi perustettiin eri organisaatioista koostuva alueellinen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoiva verkosto, joka kokoontuu vuosittain, 2-3 kertaa, myös hankkeen jälkeen.

MIELI ry hallinnoi ja koordinoi ITRO-hanketta. Osatoteuttajina olivat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Lapin hyvinvointialue, Lapin ensi- ja turvakoti ry:n Kriisikeskus, Kriisikeskus Turvapoiju (Mieli Meri-Lapin mielenterveys ry) ja Surunauha ry.

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/rahoituksen-saaneet-strategiahankkeet/itsemurhien-ehkaisy-hankkeet#Itsemurhien_ehk%C3%A4isy_riskiryhm%C3%A4interventioiden_ja_osaamisen_juurruttamisen_kautta_ITRO_2.0