Siirry sisältöön
Iloliike -hanke

Iloliike-hankkeen tavoitteena on edistää toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa osana oppilaitoksen pedagogisia käytänteitä ja toimintakulttuuria.

ITRO-hanke (Itsemurhien ehkäisy riskiryhmäinterventioiden ja osaamisen vahvistamisen kautta)

ITRO-hankkeella vastataan itsemurhien ehkäisyohjelmassa 2020–2030 esitettyihin osa-alueisiin (asenteiden muokkaaminen, varhaistuen tarjoaminen ja riskiryhmien tukeminen), joihin kaikkiin vastaaminen edellyttää tiedon ja osaamisen lisäämistä, yhteistyön vahvistamista sekä uusien menetelmien juurruttamista käyttöön.

Liikkuvan mielen tukija -toimintamalli tukee ikääntyneen arjen aktiivisuutta

Voimavaralähtöinen toimintamalli antaa vapaaehtoisille välineitä kannustaa ikääntyneitä kohti liikkuvampaa elämäntapaa heidän omista lähtökohdistaan.

Mielenterveyden tuki työpaikalle -hanke kehittää työterveysyhteistyötä

Hankkeessa kehitetään työterveysyhteistyötä ongelmien ehkäisyn ja mielenterveyden edistämisen näkökulmasta 2021–2022. Kehittämiseen osallistuu 25 työpaikasta ja työterveyshuollosta koostuvaa pilottiparia.

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi – MIVA käyttöön -hanke

MIVA-hankkeen tavoitteena on saada päätösten mielenterveysvaikutusten arviointi osaksi muita ihmisvaikutusten arviointeja. Hankkeessa esitetään käyttöönoton suunnitelma, jossa nyt luodaan Suomeen soveltuva malli päätösten mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointiin kunnissa, hyvinvointialueilla ja lainvalmistelussa.

Nuori mieli urheilussa -hanke

Nuori mieli urheilussa -hanke edistää valmentajien osaamista. Hankkeessa tuotetaan valmentajille sisältöä ja toimintatapoja nuorten urheilijoiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Materiaalit ja niihin liittyvät verkkokoulutukset ovat vapaasti käytettävissä ja ne on suunnattu kaikkien lajien valmentajille.

PALOMA-hanke

MIELI ry:n PALOMA3-hanke tarjoaa tukea, tietoa, työkaluja sekä tekee kehittämistyötä pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden mielenterveyden parissa.

PASEK-hanke edistää pakolaisten mielenterveyttä

PASEK-hanke (Pakolaisten mielenterveystyön vahvistaminen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä) lisää ammattilaisten mielenterveysosaamista jakaen tietoa pakolaisuudesta ja mielenterveydestä.

WELL@SME Mental Well-being in SMEs

Hankkeen tarkoituksena on kerätä ja tuottaa mielenterveyttä edistävää materiaalia pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tarjota tukea näiden välineiden käyttämiseen työn arjessa.

YLVA-hanke tukee ylivelkaantuneiden perheiden mielenterveyttä ja vanhemmuutta

Vanhempien talousongelmat ja ylivelkaantuminen vaikuttavat tutkimusten mukaan lasten ja vanhempien mielen hyvinvointiin. YLVA-hankkeessa vahvistetaan mielenterveyden ja vanhemmuuden taitoja ylivelkaantuneissa perheissä ja ehkäistään ongelmien ylisukupolvisuutta

Ympäristöahdistuksen mieli -hanke

Moni saa luonnosta voimaa, mutta ympäristön muuttuminen voi herättää pelkoa ja ahdistusta. Ympäristöahdistuksen mieli -hanke on kehitetty kannustamaan ympäristötunteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn.