Gå till innehåll
Föra barnen på tal i Europa

Det treåriga projektet Let's Talk about Children in Europe (2023-2026) syftar till att sprida och etablera modellen Föra barnen på tal (FBT) i åtta europeiska länder. MIELI stöder spridningen och implementeringen i Finland. Det EU-finansierade projektet främjar positivt föräldraskap i familjer i utsatta situationer. Projektet strävar även till att öka medvetenheten bland beslutsfattare och yrkesverksamma om behovet av att stödja barn.

Miljön och framtiden i sinnet

Miljökrisen har skadliga effekter på den psykiska hälsan och välbefinnandet, speciellt hos unga. Projektet Miljön och framtiden i sinnet anordnar kostnadsfria aktiviteter för individer och grupper samt stöder frivilliga, professionella och föräldrar i att bemöta ungas miljökänslor.

Projektet RE-MAP

Projektet RE-MAP förebygger radikalisering genom att stärka samhällsgruppers resiliens och psykiska hälsa samt genom att utbilda yrkesverksamma inom området. Projektet finansieras av EU:s fond för inre säkerhet (ISF) åren 2023-2025. Projektet kommer att utveckla och etablera en mentormodell för olika samhällsgrupper och tillhandahålla utbildning för yrkesverksamma om hur man bygger upp samhllsgruppers resiliens och förebygger radikalisering. En liten del av projektet ägnar sig åt att kartlägga behovet av stöd till offer för terrorism och dela med sig av etablerad praxis.

Tidig insats – evidensbaserade metoder för stöd av barn

Tidig insats strävar till att alla familjer i Finland skall ha tillgång till verksamma metoder för familjestöd som bygger på en vetenskaplig grund. Projektets syfte är att sprida och skapa förståelse för betydelsen av evidensbaserade arbetsmetoder.

Välbefinnande i idrott för barn och unga

Projektet Välbefinnande i idrott för barn och unga (Vibu) är riktat till tränare. Projektet producerar innehåll och metoder som tränaren kan utnyttja för att förstärka deltagarnas psykiska välbefinnande. Webbkurserna och materialet är avgiftsfria och tillgängliga för tränare i alla idrottsgrenar.

Välmående barnfamiljer

Projektets syfte är att sprida kunskap och redskap på svenska för professionella och föräldrar om hur de kan stötta och stärka barnets psykiska hälsa och välbefinnande, Projektet sprider även kunskap och redskap hur professionella och föräldrar själv kan stötta och stärka sitt eget psykiska välbefinnande och sin hälsa. Projektet producerar material och utbildningar på svenska som är anpassade till svenskspråkiga familjers och professionellas behov.