Gå till innehåll
Föra barnen på tal i Europa

Det treåriga projektet Let's Talk about Children in Europe (2023-2026) syftar till att sprida och etablera modellen Föra barnen på tal (FBT) i åtta europeiska länder. MIELI stöder spridningen och implementeringen i Finland. Det EU-finansierade projektet främjar positivt föräldraskap i familjer i utsatta situationer. Projektet strävar även till att öka medvetenheten bland beslutsfattare och yrkesverksamma om behovet av att stödja barn.

Välmående barnfamiljer

Projektets syfte är att sprida kunskap och verktyg om hur professionella och föräldrar kan stöda och stärka barnets psykiska hälsa och välbefinnande, samt sprida kunskap och verktyg om hur professionella och föräldrar själv kan stöda och stärka sitt eget psykiska välbefinnande och sin hälsa. Genom ett specifikt svenskt projekt kan man försäkra sig om att det finns material och utbildningar även på svenska och de är anpassade till svenskspråkiga familjers och professionellas behov.

Tidig insats – evidensbaserade metoder för stöd av barn

Tidig insats strävar till att alla familjer i Finland skall ha tillgång till verksamma metoder för familjestöd som bygger på en vetenskaplig grund. Projektets syfte är att sprida och skapa förståelse för betydelsen av evidensbaserade arbetsmetoder.

Projektet Välbefinnande i idrott för barn och unga

Projektet Välbefinnande i idrott för barn och unga (på finska: Nuori mieli urheilussa) är riktat till tränare. Projektet producerar innehåll och metoder som tränaren kan utnyttja för att förstärka deltagarnas psykiska välbefinnande. Materialet och de kommande utbildningarna på nätet är avgiftsfria och tillgängliga för tränare i alla idrottsgrenar. Förkortningen på projektnamnet är Vibu.