Gå till innehåll

I Europa söker allt fler barn och ungdomar hjälp vid psykisk ohälsa och tjänsterna är överbelastade. Samtidigt försummas ofta barnens behov när föräldrarna söker hjälp inom vuxentjänsterna.

Att växa upp i utsatta förhållanden är en välkänd risk för psykisk ohälsa i barndomen och för att man inte når sin potential i vuxen ålder. Stress och motgångar påverkar föräldrars, lärares och andra vuxnas psykiska hälsa och funktionssätt, vilket i sin tur ofta påverkar barnens välbefinnande, psykiska hälsa och engagemang och resultat i skolan. Lyckligtvis växer kunskapsbasen om familjer och barn som lever i svåra situationer snabbt. Forskning visar att utvecklingen av barns och familjers psykiska resiliens är en dynamisk process som omfattar omgivningen, vilket ger möjligheter till förebyggande och främjande insatser.

Föra barnen på tal är en kort, evidensbaserad, barncentrerad psykosocial intervention för att främja barns psykiska hälsa och förebygga överföring av problem mellan generationer genom att identifiera styrkor, resurser och vardagslösningar för barn, föräldrar och deras sociala nätverk. Föra barnen på tal kan användas av en rad olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård, socialvård och utbildning. Metoden bygger på forsknings- och utvecklingsverksamhet som initierats av prof. Tytti Solantaus vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland (THL).

Det treåriga LetsTalk-projektet syftar till att sprida och etablera Föra barnen på tal -metoden i åtta europeiska länder genom lokal utbildning av professionella. Projektet utgår från behoven i respektive land och skiljer sig därför från land till land. Projektåtgärderna syftar antingen till att främja ett positivt föräldraskap i familjer i utsatta situationer, t.ex. familjer där föräldrarna är klienter i mentalvården eller på mottagningscentraler för flyktingar och asylsökande, eller så har de en universell inriktning genom att införa Föra barnen på tal i grund- och gymnasieskolor för att ge lärarna redskap för att bättre förstå de psykosociala behoven hos sina elever och deras familjer.

Projektet vill öka medvetenheten bland beslutsfattare och yrkesverksamma om behovet av att stödja barns välbefinnande. Etableringen av metoden Föra barnen på tal i de olika länderna stöds genom att erbjuda kontinuerlig handledning för de metodutbildade professionella. I varje deltagande land utbildas egna metodutbildare, vilket stöder ytterligare spridning av modellen Föra barnen på tal. Den ledande partnern i varje land kommer att utarbeta en hållbarhetsplan för att öka användningen av Föra barnen på tal -metoden, och ansträngningar kommer att göras för att inkludera metoden i lokala, regionala och nationella styrdokument för psykisk hälsa. Projektimplementeringen stöds av en fortlöpande processutvärdering.

Projektet Let’s Talk about Children in Europe samordnas av forsknings- och social innovationsplattformen INVEST vid Åbo universitet. MIELI ansvarar för spridningen i Finland.

Let’s Talk about Children in Europe finansieras av Europeiska unionens EU4Health-program.

EU flag