Gå till innehåll

Familjeinterventionen Familj & barn i samspel hjälper familjen att samtala konstruktivt om en svår eller utmanande sak, som berör hela familjen. Man jobbar tillsammans med föräldrarna och med respekt för deras föräldraskap. Syftet är att stötta barnens vardag. Det centrala i arbetet är att höra alla familjemedlemmar och öka deras gemensamma kunskap och förståelse.

Det har gjorts forskning om Familj och barn i samspel -familjeinterventionen och metoden är evidensbaserad. Personalen som jobbar med familjeinterventionen har fått en lång och omfattande utbildning. Interventionen är ursprungligen utvecklad för att stötta familjen när den ena föräldern har insjuknat i depression. Numera finns det goda erfaremheter av att använda interventionen även i andra kontext, när familjen råkar ut för situationer som belastar vardagen, dessa kan vara t.ex. beroendeproblematik, ekonomiska problem, somatiska sjukdomar eller problem i parrelationen. Familjeinterventionen kan användas på många olika sektorer, t.ex. inom barnskydd, familjerådgivning och somatiken.

Familjeinterventionen består av 6-8 träffar och den innefattar egna träffar med föräldrarna och med varje ensklit barn samt träffar med hela familjen och en uppföljning. Träffarna förbereds tillsammans.

Arbetet påbörjas med en träff med föräldrarna, där man diskuterar familjens situation, problemen och utmaningarna samt vardagen, från både barnens och föräldrarnas synvinkel. Föräldrarna har en möjlighet att komma med önskemål om saker, som de tycker att skulle vara bra att diskutera med barnen.

Efter detta träffar man varje barn enskilt eller tillsammans med syskonen. Man lyssnar på barnens tankar om deras vardag, både glada saker och möjliga orosmoln. Utgående från föräldrarnas önskemål, diskuterar man barnens tankar om de svårigheter som föräldrarna har eller om vardagens problem. Barnen får ställa frågor, som de vill att föräldrarna svarar på.

Därefter funderar föräldrarna på hur de med utgångspunkt i barnens frågor och funderingar, kan på familjeträffen svara på dessa och tala om saker som påverkar deras vardag.

Under familjeträffen diskuterar föräldrarna och barnen tillsammans om familjens situation och funderar hur de som familj kan fungera i vardagen och klara sig. Målsättningen är att skapa gemensam förståelse och få en upplevelse av att man tillsammans kan diskutera svåra frågor.

På uppföljningen ser man tillbaka på interventionen och stärker familjens gemensamma diskussion och problemlösning.

Tytti Solantaus har översatt och anpassat metoden utgående från ”Family talk” som utvecklats av prof. William Beardslee vid Harvard-universitetet.

Material

På finska finns det en manual som beskriver metodens principer och dess process samt en loggbok över varje träff/session.

Formulär för klientrespons