Gå till innehåll

Föra barnen på tal -metoden hjälper barnet, föräldrarna och andra viktiga personer i barnets vardag att skapa en gemensam förståelse om vardagen.

Utgångspunkten är att stöda barnen i deras vardagliga miljöer, inom dagvård, skola och fritiden. Metoden används också som stöd inom många tjänster inom social-, hälso- och sjukvård, samt inom tredje sektorn. Målsättningen är att möta familjer, hos vilka det har skett en förändring i vardagen eller i livet. Föra barnen på tal -metoden ger en möjlighet att tillsammans med en professionell fundera på skyddsfaktorer, den förändrade vardagen och vad som hjälper familjen att klara sig. Syftet är att förebygga, så att problemen och svårigheterna inte hopar sig.

Föra barnen på tal -metoden består av Föra barnen på tal -samtal och Föra barnen på tal -rådslag. Föra barnen på tal är en evidensbaserad arbetsmetod och det krävs en utbildning för att kunna leda Föra barnen på tal -samtal.

Föra barnen på tal -samtal kan initeras av en professionell eller av familjen själv. Samtalsledaren för Föra barnen på tal -samtalet bör vara utbildad i Föra barnen på tal -metoden.

Under samtalet diskuterar föräldern/föräldrarna med samtalsledaren med stöd av en loggbok. Loggboken tar upp saker om barnets vardag hemma i samvaro med familjen, inom småbarnspedagogiken, på skolan och på fritiden. Under samtalet identifierar man tillsammans styrkor och sårbarheter i vardagen, alltså det som fungerar och det som är utmanande för barnet.

Till slut gör man upp en handlingsplan för att stöda den styrka och lösa den sårbarhet som identifierats. Ifall vardagen behöver stödjas upp av andra aktörer bjuder man in till ett rådslag för att gemensamt hitta sätt att få vardagen att fungera på bästa vis. Föra barnen på tal -samtalet byggs upp av 1–2 träffar.

Rådslaget ordnas då man i Föra barnen på tal -samtalet har kommit fram till att familjen skulle behöva stöd av andra, för att få vardagen att fungera på bästa sätt. De andra kan bestå av både professionella eller personer som ingår i familjens privata nätverk.

Föra barnen på tal -rådslaget planeras alltid tillsammans med familjen och utgångespunkten är de styrkor och sårbarheter man identifierat under Föra barnen på tal -samtalet. Processen med rådslaget skräddarsys alltid enligt de behov som identifierats och antalet träffar varierar.

Föra barnen på tal på Moodle

På moodle kan du bekanta dig med Föra barnen på tal och lära dig mera om Föra barnen på tal- arbetet. Observera att genomgång av portalen inte ersätter en metodutbildning och inte heller ger behörighet för metoden.
Föra barnen på tal på Moodle