Gå till innehåll

Evidensbaserade metoder

MIELI Psykisk Hälsa rf stöder spridningen och implementeringen av metoder som enligt Tidig insats (Kasvun tuki) -utvärderingen har stark eller måttlig effekt.

Inom ramen för projektet Tidig insats kommer MIELI att ordna kostnadsfria svenskspråkiga utbildningar och booster seminarier. Detta möjliggörs med finansiering av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Föra barnen på tal

Föra barnen på tal är en metod som är på finska spridd runt om i landet. Under projektet strävar vi efter att få en tillräckligt stor mängd svenska utbildare i vår utbildarregister, så att sveksskpråkiga metodutbildningar kan ordnas regelbundet. Under år 2021 utbildar vi först metodkunniga, för att senare utbilda en del av dessa till utbildare.

Alla barn i centrum (ABC)

Alla barn i centrum är en svensk universell föräldrastödmodell. Mannerheims barnskyddsförbund arbetar med spridning av modellen på finska och MIELI Psykisk Hälsa rf på svenska.

KOMET-programmet

Under år 2021 utreds ifall KOMET-programmet skulle ha något värdefullt att tillföra de redan befintliga metoderna i svenskfinland.

Samarbetspartners

Projektet genomförs i samarbete med ITLA (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond), som upprätthåller en digital kunskapsbas med arbetsmetoder. Kunskapsbasen omfattar arbetsmetoder som främjar barns och ungas psykiska och sociala välbefinnande.

Mieli samarbetar med andra aktörer som förvaltar de olika metoderna som har påvisad effekt.

Den di­gi­ta­la kun­skaps­ba­sen Ti­dig in­sats

Kunskapsbasens syfte är att samla information så att professionella som arbetar med barn och familjer lätt kan få en överblick av hurdana arbetsmetoder som ger det bästa tillgängliga stödet, i så tidigt skede som möjligt, åt familjerna.

Motsvarande informationskällor för främjande och förebyggande psykosociala insatser finns även i andra länder.

Även om kunskapsunderlaget är internationellt har varje land skapat system som är anpassade till den lokala kontexten. Systemen och rekommendationerna i andra nordiska länder är inte nödvändigtvis direkt överförbara till Finland och därför är det viktigt med en egen kunskapsbas för Finland.

Bak­grund

Tidig insats -projektet initierades 2015 som ett samarbete mellan ITLA (Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond), Centralförbundet för Barnskydd och stiftelsen till minnet av Onni och Helmi Karttunen. Under åren 2017-2018 finansierades Tidig insats -projektet av social- och hälsovårdsministeriets program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE-programmet) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) anslöt sig till projektet. Sedan 2019 drivs projektet gemensamt av ITLA och MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.