Gå till innehåll

Projektet RE-MAP

Projektet RE-MAP förebygger radikalisering genom att stärka den psykologiska resiliensen och den psykiska hälsan i olika riskgrupper samt genom att utbilda yrkesverksamma. Projektet finansieras av EU:s fond för inre säkerhet (ISF) åren 2023-2025. Projektet kommer att utveckla och etablera en mentormodell för olika samhällsgrupper och tillhandahålla utbildning för yrkesverksamma om hur man bygger upp psykologisk resiliens och förebygger radikalisering. Projektet kartlägger även behovet av stöd till offer för terrorism och delar med sig av etablerad praxis.

Tidig insats – evidensbaserade metoder för stöd av barn

Projektet Tidig insats strävar till att alla familjer i Finland skall ha tillgång till verksamma metoder för familjestöd som bygger på en vetenskaplig grund. Projektets syfte är att sprida och skapa förståelse för betydelsen av evidensbaserade arbetsmetoder.

Alla barn i centrum (ABC) -föräldragrupper

ABC är en föräldragrupp med fyra träffar. Den riktar sig till alla föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Tanken med ABC är att stärka relationen mellan föräldrar och barn samt stöda barnets positiva utveckling.

Familj och barn i samspel -familjeinterventionen

Familj och barn i samspel (TLP) -familjeinterventionen innebär en längre processbearbetning med familjen. Målet är att hjälpa föräldrar att hjälpa sina barn. Genom interventionen öppnar man upp för gemensamma samtal om förälderns psykiska ohälsa eller familjens problematik och stöder familjens samspel och problemlösning. Syftet är även att stärka skyddande faktorer i barnets vardag.

Familj och barn i samspel -arbetet

Familj & barn i samspel -arbetet (förkortat TLP från det finska Toimiva lapsi ja perhe) syftar till att stödja barnets utveckling och förebygga generationsöverbryggande problem. Målet med arbetet är att skapa en fungerande och utvecklingsfrämjande vardag för alla barn och unga - inom hemmet, småbarnspedagogiken och skolan samt inom fritidsmiljöerna.