Siirry sisältöön

MIELI ry:n perustehtävä

MIELI ry vahvistaa kaikkien Suomessa asuvien mielen hyvinvointia ja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia.

Edistämme mielenterveyttä elämänkulun kaikissa vaiheis­sa sekä ehkäisee mielenterveyden ongelmia ja itsemurhia.

Rakennamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, edistämme yhdenvertaisuutta, vahvistamme välittämisen kulttuuria ja tarjoamme tukea elämän kriiseissä.

Strategiset tavoitteet

MIELI ry haluaa olla:

 • Johtava mielenterveyden edistämisen vaikuttaja ja kumppani
 • Tunnettu ja helposti lähestyttävä tuen tarjoaja
 • Vaikuttavien innovaatioiden lähde
 • Elinvoimaisen vapaaehtoistoiminnan mahdollistaja
 • Hyvä ja vakaa työyhteisö

MIELI ry:n arvot

 • Inhimillisyys – Puolustamme oikeuden­mukaisuutta, kunnioitamme moninaisuutta ja kohtaamme jokaisen arvostavasti, kuljemme rinnalla elämän kriiseissä.
 • Osallisuus – Edistämme mukanaoloa, yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuutta.
 • Uudistajuus – Tunnistamme yhteiskunnallisia muutoksia, olemme rohkeita tarttumaan mahdollisuuksiin ja kehittämään omaa ydintoimintaamme. Opimme omista virheistämme ja uskallamme myös luopua.
 • Luotettavuus – Perustamme työmme asiantuntemukseen, avoimuuteen ja tutkittuun tietoon ja arjen kokemukseen.
 • Turvallisuus – Vahvistamme pärjäämistä ja toivoa muuttuvassa maailmassa, edistämme vuoropuhelua ja rakennamme yhteistyötä.

Kehittämistyön painopisteet

Näitä osa­alueita kehitämme suunnitelmallisesti kyetäksemme tekemään perustyömme mah­dollisimman hyvin ja vastaamaan strategisiin tavoitteisiimme muuttuvassa maailmassa:

 • Yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan resilienssin vahvistaminen: kehittyvinä toimintaalueina mm. ympäristökriisissä ja digitaalisuuskuormassa pärjääminen, koronapandemian jälleenrakennus, lisääntyvän velkaantumisen mielen­terveysvaikutukset, työelämän muutokset, monikulttuuristuminen, tukea tarvitsevien kohderyhmien parempi tavoittaminen.
 • Jäsenseurojen roolin ja resurssien vahvistaminen ja toimintamuotojen monipuolistaminen: tuki jäsenseurojen toimintaedellytysten ja rahoituspohjan varmistamiselle, edistävän työn rakenteiden juurruttaminen, vapaaehtois toiminnan monipuolistuminen ja monikulttuuristuminen.
 • Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden osoittaminen: mm. tavoitteiden laadullinen ja määrällinen mitattavuus, seurannan johdonmukaisuuden ja yhteismitallisuuden kehittäminen, aktiivisesti avoin ja läpinäkyvä raportointi.
 • Sisäinen uudistuminen ja vakaus: mm. sisäisen yhteistyön johtaminen ja kehittäminen, digitaalisuuden innovatiivinen hyödyntäminen, laadun kehittäminen, hallinnon prosessien ja rakenteiden vahvistaminen, strateginen osaaminen

MIELI ry:n liittokokous hyväksyi 30. elokuuta 2020 MIELI ry:n uuden strategian vuosille 2020-2025.