Gå till innehåll

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

1§. Föreningens namn, hemort och verksamhetsområde

Föreningens namn, hemort och verksamhetsområde

Föreningens namn är MIELI Suomen Mielenterveys ry, på svenska MIELI Psykisk Hälsa Finland rf. och den benämns förbund i dessa stadgar.

Förbundet är tvåspråkigt. Förbundets dokumentspråk är finska.

I internationella sammanhang har förbundet de inofficiella namnen MIELI Mental Health Finland (engelska), MIELI Sante Mentale Finlande (franska) och MIELI Geistiges Wohlbefinden Finnland (tyska).

Förbundets hemort är Helsingfors och dess verksamhetsområde omfattar hela landet.

2§. Förbundets ändamål

Förbundet är en folkhälso-och medborgarorganisation vars ändamål är att främja psykisk hälsa samt att förebygga psykisk ohälsa.

3§. Förbundets verksamhetsformer

Förbundet stödjer, genomför och utvecklar arbete som främjar psykisk hälsa samt krisarbete. Förbundet fungerar som politisk påverkare i frågor som angår psykisk hälsa, främjar idrotts-, bildnings-och kulturverksamhet under hela livsförloppet, påverkar samhällets strukturer och miljön, representerar, bistår och stödjer sina medlemsföreningar, utför och stödjer forsknings och utredningsarbete med anknytning till sitt ändamål, grundar och upprätthåller informationstjänster inom området för psykisk hälsa, utbildar, samarbetar med organisationer som främjar psykisk hälsa och andra aktörer samt deltar i internationellt samarbete inom området. 1 syfte att förverkliga sitt ändamål kan förbundet bedriva förlagsverksamhet och hyra ut lokaliteter samt bedriva i begränsad utsträckning övrig motsvarande verksamhet.

4§. Förbundets ekonomi

| syfte att stödja sin verksamhet samlar förbundet in medlemsavgifter och kan ta emot bidrag, donationer och testamenten, sälja understödsprodukter samt ordna lotterier och penninginsamlingar.

Förbundet kan utföra tjänster i anslutning till inom arbetet för psykisk hälsa som egen näringsverksamhet, via ett separat bolag eller i samarbete med andra aktörer.

Förbundet kan äga lös och fast egendom.

5§. Förbundets medlemmar

Registrerade föreningar, sammanslutningar och stiftelser med rättshandlingsförmåga, som förbinder sig att iaktta förbundets stadgar och de verksamhetsprinciper som förbundsstämman fastställt, kan ansluta sig till förbundet som ordinarie medlemmar. Föreningar som är ordinarie medlemmar och har stadgar som överensstämmer med modellstadgama för medlemsföreningar i förbundet, benämns medlemsföreningar i förbundet. övriga föreningar, sammanslutningar och stiftelser som är ordinarie medlemmar benämns sammanslutningsmedlemmar. Registrerade föreningar samt övriga sammanslutningar och stiftelser med rättshandlingsförmåga kan ansluta sig till förbundet som stödmedlemmar.

Förbundsstyrelsen beslutar om godkännande som ordinarie medlem och stödmedlem.

Förbundsstämman kan kalla en särskilt meriterad person med ledande uppgifteri förbundet till hedersordförande för förbundet.

6§. Medlemsavgifter

Förbundsstämman beslutar separat för varje medlemsgrupp om medlemsavgifterna. Medlemsavgifterna för ordinarie medlemmar och stödmedlemmar kan vara olika stora. Medlemsavgifterna kan vara olika stora för medlemsföreningar, och för sammanslutningsmedlemmar som hör till de ordinarie medlemmarna.

Hedersordförande i förbundet betalar ingen medlemsavgift.

Förbundsstyrelsen beslutar om förfallodagen för den årliga medlemsavgiften.

7§. Medlems utträde

En medlem kan när som helst utträda ur förbundet genom att meddela detta skriftligt till styrelsen eller dess ordförande. Utträde kan även anmälas på förbundsstämman för anteckning i protokollet.

En medlemsförenings och en sammanslutningsmedlems medlemskap upphör sex (6)
månader efter att anmälan om utträde har gjorts.

8§. Uteslutande av medlem och att anses som utträdd

Förbundsstämman kan utesluta en medlem ur förbundet som

 • har underlåtit att uppfylla de förpliktelser som denne vid anslutningen till förbundet har förbundit sig till,
 • genom sitt förfarande inom eller utanför förbundet har skadat förbundet, eller som
 • inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lagen eller i dessa stadgar.

Medlemmen måste ges tillfälle att bli hörd innan ett beslut om uteslutande fattas; dock inte när orsaken till uteslutande är försummelse att betala en förfallen medlemsavgift. Medlemmen är inte jävig att ta del av handläggningen av uteslutningsärendet.

I beslutet om uteslutande ska orsaken till uteslutandet uppges.

Om en medlem inte har betalat sin förfallna medlemsavgift inom sex (6) månader räknat från
förfallodagen kan förbundsstyrelsen anse att medlemmen har utträtt ur förbundet.

9§. Förbundets organ

Förbundets organ är förbundsstämman, som sammanträder ärligen, och förbundsstyrelsen.
Förbundsstämman är det beslutande organet. Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets
verksamhet och sköter förbundets ärenden samt representerar förbundet utåt.

10§. Förbundsstämman

En stadgeenlig förbundsstämma hålls en gång om året före utgången av maj och stämman
behandlar följande ärenden:

 1. stämman öppnas,
 2. konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet,
 3. konstaterande av närvarande,
 4. val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för stämman,
 5. anmälningsärenden,
 6. beslut om medlemsavgiftens storlek för ordinarie medlemmar för följande kalenderår,
 7. beslut om årlig medlemsavgift och engångsmedlemsavgift för stödmedlemmar för följande kalenderår,
 8. verksamhetsöversikt för föregående kalenderår,
 9. bokslut för föregående kalenderår,
 10. revisorsberättelse,
 11. fastställande av bokslutet,
 12. beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga,
 13. godkännande av verksamhetsplanen för innevarande kalenderår,
 14. godkännande av budgeten för innevarande kalenderår,
 15. godkännande av riktlinjerna i verksamhetsplanen för det kommande kalenderåret,
 16. godkännande av rambudgeten för ekonomin för det kommande kalenderåret
 17. fastställande av riktlinjerna för de kommande strategiåren
 18. beslut om förfaranden gällande personval,
 19. val av ordförande för förbundsstyrelsen i stället för den som står i tur att avgå,
 20. val av övriga ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen i stället för dem som står i tur att avgå,
 21. val av suppleanter i förbundsstyrelsen i stället för dem som står i tur att avgå,
 22. val av revisorsammanslutning eller revisor och -revisorssuppleant,
 23. beslut om sättet pä vilket förbundsstämman sammankallas i enlighet med 12 §,
 24. övriga ärenden,
 25. stämman avslutas.

En extra förbundsstämma hålls om förbundsstämman så beslutar eller om förbundsstyrelsen anser det befogat. En extra förbundsstämma ska även hållas om minst en tiondel (1/10) av förbundets röstberättigade medlemmar anhåller skriftligt om detta hos förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen ska utan dröjsmål sammankalla en extra förbundsstämma när kravet inkommer.

Förbundsstämmans beslut är, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar, den åsikt som understöds av majoriteten genom vid omröstning avgivna röster.

Om rösterna faller jämnt blir beslutet den åsikt som stämmans ordförande meddelar stöd för. I val och i slutna omröstningar avgörs ett jämnt resultat genom lotten. De som får flest röster väljs i
valen.

Om en medlem önskar få ett ärende upptaget till behandling vid förbundsstämman ska detta för den stadgeenliga förbundsstämmans del meddelas till förbundsstyrelsen före utgången av januari.

11§. Rösträtt vid förbundsstämman

Röstberättigade vid förbundsstämman är förbundets ordinarie medlemmar. Stödmedlemmar samt hedersordförande och hedersmedlemmar har rätt att närvara och tala vid förbundsstämman, men har inte rösträtt.

Varje sammanslutningsmedlem har en (1) röst.

Förbundets medlemsföreningars röstetal avgörs av antalet personmedlemmar som har betalat full medlemsavgift i slutet av året innan:

3 röster, 1-49 medlemmar
4 röster, 50-79 medlemmar
5 röster, 80-119 medlemmar
6 röster, 120-169 medlemmar
7 röster, 170-399 medlemmar
8 röster, 400-999 medlemmar
9 röster, 1000 medlemmar eller fler.

En förenings eller en annan sammanslutnings eller stiftelses rösträtt används av en representant med erforderlig fullmakt.

Endast en representant med fullmakt av en medlemsförening kan använda fullmakt och då kan denne, utöver sin egen förening, representera två andra medlemsföreningar.

Förutsättningen för användning av rösträtt är emellertid att den ifrågavarande medlemmen har
betalat alla sina före förbundsstämman förfallna medlemsavgifter.

12§. Kallelse till förbundsstämma

Förbundsstyrelsen sammankallar förbundsstämman på det sätt som förbundsstämman har beslutat.

Förbundsstyrelsen beslutar om tidpunkten för den stadgeenliga förbundsstämman före utgången av januari Stämmokallelsen skickas per brev som postas till medlemmarna minst en månad före stämman, eller som publiceras som annons i en finskspråkig och en svenskspråkig riksomfattande tidning, eller skickas per e-post till medlemmarna, eller läggs ut på förbundets webbplats. Stämmokallelse som skickas per post eller e-post skickas till den kontaktinformation som medlemmen har uppgett till förbundet.

| stämmokallelsen ska tid och plats för stämman anges samt de ärenden som ska behandlas vid stämman.

Distansdeltagande i förbundsstämman är möjligt med tekniska hjälpmedel, om förbundsstyrelsen
har meddelat om denna möjlighet i förbundsstämmokallelsen Förbundsstyrelsen fattar beslut om
distansdeltagande. Förbundsstyrelsen kan besluta att förbundsstämman hälls enbart som
distansmöte.

Förbundsstyrelsen kan besluta att deltagande i förbundsstämman förutsätter förhandsanmälan
senast pä i möteskallelsen nämnt datum.

13§. Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av en ordförande och minst elva (11), dock högsta tretton (13) ordinarie
ledamöter. Med undantag av ordföranden och sakkunnigmedlemmarna har varje ordinarie
ledamot i förbundsstyrelsen en personlig suppleant.

Styrelsens ordförande, som även kallas ordförande för förbundet, väljs för tre (3) år åt gången. Styrelsens övriga ordinarie ledamöter och personliga suppleanter väljs för tre (3) år åt gången så att en tredjedel (1/3) av dem årligen står i tur att avgå, först enligt lotten och sedan enligt turordningen. Mandattiden börjar vid utgången av stämman som gjort valet.

Av förbundsstyrelsens elva (11) ordinarie ledamöter väljs åtta (8) bland de kandidater som
medlemsföreningarna föreslagit och tre (3) band de kandidater som
sammanslutningsmedlemmarna föreslagit. Därtill kan till förbundsstyrelsen väljas högst två (2) forskar-eller andra sakkunnigledamöter.

Förbundsstyrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter kan väljas för samma uppgift för högst tre på varandra följande perioder.

Förbundsstyrelsen väljer inom sig en vice ordförande.

Förbundsstyrelsens ordförande svarar för att förbundsstyrelsen sammanträder vid behov. Ett sammanträde ska sammankallas, om minst fyra (4) förbundsstyrelseledamöter kräver detta.

Förbundsstyrelses sammanträde är beslutfört om det utöver ordföranden och vice ordföranden finns minst sex (6) övriga förbundsstyrelseledamöter närvarande. Om ordföranden eller vice ordföranden är jäviga eller har förhinder, är sammanträdet beslutfört om fler än hälften av förbundsstyrelsens ledamöter är närvarande.

Vid förbundsstyrelsens sammanträde avgörs ärendena så att beslutet blir det förslag som
understöds av mer än hälften av rösterna som har avgivits i omröstningen. Om rösterna faller jämnt blir beslutet den åsikt som ordföranden understöder. Vid val blir de valda som fått flest röster. Om en person ska väljas, blir den vald som fått mer än hälften av rösterna i valet. Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av rösterna i den första omgången, förrättas valet mellan de två som erhållit flest röster. I val avgörs ett jämnt resultat dock genom lotten.

Föredragande vid förbundsstyrelsens sammanträden är förbundets verksamhetsledare eller en person utsedd av denne.

14§. Förbundsstyrelsens uppgifter

Förbundsstyrelsens uppgift är bland annat att

 1. bereda och föredra ärenden vid förbundsstämman
 2. verkställa förbundsstämmans beslut
 3. sörja för att förbundets bokföring följer lagen och att skötseln av förbundets finanser är tillförlitligt anordnad
 4. besluta om försäljning, byte och inteckning av egendom.
 5. sammankalla förbundsstämmorna; förbundsstyrelsen beslutar om möjlighet till deltagande på distans via dataförbindelse i enlighet med förbundsstämmans beslut
 6. föra lagstadgat register över förbundets medlemmar
 7. tillsätta underlydande utskott eller andra motsvarande organ som anses nödvändiga för beredningen av ärenden och att fastställa deras uppgifter
 8. anställa och avskeda verksamhetsledaren och andra ledande personer som utses särskilt av styrelsen samt fastställa deras löner; verksamhetsledaren beslutar om anställning av övrig persona! om inte förbundsstyrelsen särskilt beslutar annat
 9. fastställa nödvändiga förhållningsregler för de organ den har tillsatt samt för den verksamhet som förbundets arbetstagare bedriver
 10. sköta övriga ärenden som enligt lagen och dessa stadgar ankommer pä den
 11. göra en ärlig uppskattning av den egna verksamhetens utveckling.
 12. besluta om förfaringssättet vid förbundsstyrelsen beslutsfattande annorstädes än vid sammanträden.

15§. Förbundsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet verkar underställt förbundsstyrelsen och i enlighet med dess instruktioner. Arbetsutskottets uppgift är att bereda ärenden för förbundsstyrelsen. Dessutom sköter arbetsutskottet uppgifter som förbundsstyrelsen särskilt har tilldelat det.

I arbetsutskottet ingår förbundsstyrelsens ordförande som är ordförande för arbetsutskottet, förbundsstyrelsens vice ordförande som är vice ordförande för arbetsutskottet samt ytterligare tre ledamöter som förbundsstyrelsen väljer inom sig.

Föredragande vid arbetsutskottets sammanträde är förbundets verksamhetsledare eller en person utsedd av denne.

16§. Firmatecknare i förbundet

Förbundets namn tecknas av förbundsstyrelsens ordförande eller vice ordförande, någondera av dem tillsammans med verksamhetsledaren eller en förbundsfunktionär utsedd av förbundsstyrelsen, eller av verksamhetsledaren tillsammans med en förbundsfunktionär utsedd av förbundsstyrelsen, eller två av förbundsstyrelsen utsedda förbundsfunktionärer tillsammans.

17§. Revisorer

Förbundsstämman utser en revisorsammanslutning eller en revisor samt en revisorssuppleant för förbundet för ett är ät gängen.

Revisorn ska iden omfattning som, god revisionssed förutsätter granska förbundets bokslut, bokföring och förvaltning samt ge förbundsstyrelsen ett skriftligt utlåtande om granskningen i god tid före förbundsstämman.

18§. Räkenskapsperiod och bokslut

Förbundets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet ska göras senast före utgången av april.

Förbundsstyrelsen ska ge revisorssammanslutningen eller revisorn bokslutet tillsammans med räkenskapsböckerna, verksamhetsberättelsen och övriga nödvändiga dokument senast en månad före förbundsstämman.

19§. Ändring av stadgarna

Om ändring av förbundets stadgar ska beslutas vid förbundsstämman. Ett förslag till ändring av stadgarna godkänns om det understöds av minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna som har avgivits
vid omröstningen.

20§. Upplösning av förbundet

Beslut om upplösning av förbundet ska fattas av förbundsstämman. Upplösning av förbundet förutsätter att två på varandra följande förbundsstämmor fattar beslut om upplösning och att minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna som har givits vid båda förbundsstämmorna har understött
upplösningen.

Om förbundet upplöses ska dess medel användas till att främja förbundets ändamål på det sätt som fastställs av den sista förbundsstämman som fattar beslut om upplösning. Om förbundet läggs ner ska medlen användas för samma ändamål.