Gå till innehåll

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf är en organisation för psykisk hälsa, var syfte är att främja psykisk hälsa, erbjuda krishjälp och förebygga psykiska problem. Vi vill ha ett samhälle där det är tryggt att prata om teman kring psykisk hälsa utan att det känns skamligt. 

MIELI rf är världens äldsta fungerande medborgarorganisation inom psykisk hälsa och har hjälpt finländare att klara av livets kriser redan i över 120 år. Vi är verksamma runtom i landet genom 54 lokala medlemsorganisationer. I vår verksamhet deltar närmare 150 yrkespersoner och över 3 000 frivilliga. 

Stöd och hjälp i kriser och svåra livssituationer 

Samtalshjälp med låg tröskel som sker vid rätt tid i en krissituation hjälper till att förebygga psykiska problem. MIELI rf:s tjänster för krissituationer är till hjälp när det inträffar något som man inte har tillräckligt med resurser för att klara av själv. 

MIELI rf:s Kristelefon har jour 24 timmar om dygnet under årets alla dagar. Våra 22 kriscenter runtom i Finland ger samtalshjälp ansikte mot ansikte samt via fjärranslutning. Därtill ordnar vi kamratstödsgrupper för personer som upplevt olika svåra livssituationer. Centret för förebyggande av självmord har mottagningar i Helsingfors och Kuopio som erbjuder hjälp till personer som försökt begå självmord samt deras närstående. 

Därtill koordinerar MIELI ry den landsomfattande Brottsofferjouren tillsammans med fem organisationer och kyrkan samt deltar i koordinationen av kollektivet Sekasin. 

Vi främjar och stärker den psykiska hälsan hos personer i olika åldrar 

Den psykiska hälsan kan stärkas och man kan lära sig kompetens i psykisk hälsa genom hela livet. Vi främjar barns, ungas, arbetsföras och äldre personers psykiska hälsa och välbefinnande. 

Kompetens i psykisk hälsa från rådgivning till ungdomsarbete 

MIELI rf erbjuder utbildningar, material och redskap till yrkespersoner som arbetar med barn och unga som hjälp för att stödja kompetensen i psykisk hälsa. 

Kompetens i psykisk hälsa som medborgarfärdighet och en del av arbetslivet 

MIELI rf erbjuder information och redskap för att bygga ett arbetsliv som är vänligare mot den psykiska hälsan. Vi ordnar även Psykiska första hjälpen-utbildningar, som stärker allas kompetens i psykisk hälsa. Äldre människors psykiska hälsa stärks med olika verksamheter. 

Gott humör i äldres vardag 

MIELI rf stödjer äldre personers psykiska hälsa bland annat genom träning för välbefinnandet och krishjälp samt rekreationsverksamhet och annan öppen medborgarverksamhet för äldre personer. Syftet är att alla äldre personer ska kunna uppleva att deras liv är så meningsfullt som möjligt och vid behov få hjälp och stöd för att stärka den psykiska hälsan. 

Meningsfull frivilligverksamhet 

I vår verksamhet deltar över 3 000 frivilliga runtom i Finland. Våra frivilliga är aktiva i medlemsorganisationerna. 

Vi informerar och påverkar aktivt 

Var och en har rätt till god psykisk hälsa. Vi påverkar aktivt och deltar i samhällsdebatten. Vi reducerar negativa inställningar och stämpling kring psykisk hälsa till exempel med hjälp av kampanjer. Våra årliga kampanjer är MIELI-bandet-kampanjen och Mental Health Art Week på våren, Internationella dagen för självmordsprevention 10.9 och Världsdagen för psykisk hälsa 10.10

Vi påverkar inom Finland samt internationellt 

Fungerande samhälleliga strukturer främjar psykisk hälsa och förebygger psykiska problem. MIELI rf ger beslutsfattarna information om hur befolkningens psykiska hälsa kan främjas. Detta sker via utlåtanden, Mentalhälsopolitiska delegationen och dess ställningstaganden samt diskussioner med olika ministerier och beslutsfattare. Därtill är vi verksamma inom olika internationella nätverk.