Gå till innehåll

Mielibandet samlar in medel till stöd för psykisk hälsa samt krishjälp – De värsta kriserna sker plötsligt och har anknytning till den närmaste kretsen

De värsta kriserna i livet upplevs vara separation, en utmanande relation, plötslig död i den närmaste kretsen eller att man själv eller en anhörig insjuknar. Det framkommer både i MIELI rf:s krishjälpsstatistik samt i enkäten som på vårvintern förverkligades i sociala medier.

”Oftast kontaktar man MIELI rf:s krishjälp på grund av en personlig krissituation i livet. En personlig kris kan också innebära oro för en närstående, vilket även framkommer i enkäten i sociala medier, bekräftar Sanna Vesikansa,” MIELI rf:s chef för krisverksamheten.

För närvarande mottar MIELI rf:s kristelefon mest samtal rörande allmänt dåligt psykiskt mående, särskilt ångest (17 %), och därefter samtal rörande problem i relationer, särskilt i samband med separationer (14 %).

De som svarade på MIELI rf:s enkät i sociala medier hade i sin krissituation framför allt önskat sig förståelse och stöd av den närmaste kretsen, men också snabbare professionell hjälp. ”Inte bara en telefontid om två veckor eller så”, sammanfattade en svarare saken.

Svararna berättade att de klarade av sin kris med hjälp av stöd av de närmaste, vänner och släktingar samt med professionell hjälp, men också med hjälp av till exempel musik, hund, motion, naturen och det att tiden gick.

Nyheter tas sällan upp i Kristelefonen

Samtalen ökar i allmänhet inte i samband med nationella eller internationella kriser. Undantag utgörs av coronapandemins början år 2020 samt dataintrånget hos psykoterapicentret Vastaamo i oktober 2020. Också Rysslands anfall mot Ukraina väckte oro hos många finländare och fick dem att ringa Kristelefonen. Orsaken till samtalen är sällan klimatångest, men under de senaste åren har man i Kristelefonen diskuterat ämnet med unga vuxna över 10 000 gånger. Ångest över miljöärenden förekommer klart oftare bland personer under 30 än bland äldre åldersklasser.

Pandemins verkningar avspeglas fortfarande i mångas liv, till exempel när det gäller ekonomi, arbete, parrelationer och hälsa. Aktuella problem skapar ofta ytterligare belastning i samband med svåra situationer i livet. Ekonomiska problem har inte ökat som huvudsaklig orsak för samtal till Kristelefonen, men de kommer fram under samtalens gång, berättar Sanna Vesikansa. 

Alla har det jobbigt ibland

En krissituation kan drabba vem som helst. En separation, en anställning som upphör eller en närstående som blir sjuk får människor att stanna upp och ökar belastningen på dem. Ju tidigare man får stöd i en svår situation desto bättre. En i grunden god psykisk hälsa hjälper människor att klara av kriser.

”Mieli rf ger mycket krishjälp men lägger också mycket arbete på att främja psykisk hälsa. När den psykiska hälsan är god i grunden skyddar den människan också då hon drabbas av svåra situationer i livet. Genom att delta i kampanjen Mielibandet kan man på ett enkelt och effektivt sätt stöda arbetet för psykisk hälsa och krishjälp,” påpekar MIELI rf:s verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi.

Bild: Nana Simelius

Mielibandets kampanjstjärna i år är den populära artisten Erin Anttila. Kampanjens budskap år 2023 är:  Alla har det jobbigt ibland.  Ibland klarar man ensam av livets knutar, ibland behöver man hjälp. Mielibandets text ”Öppna knutar” vill säga att vi alla drabbas av svåra knutar i våra liv, men att det är möjligt att reda ut och klara av dem.

Erin ville komma med som frontfigur för kampanjen Mielibandet, för hon har sett att alla kan drabbas av svåra situationer då man förutom den närmaste kretsens stöd också behöver professionell hjälp. Hon tycker att det är bra om man i god tid reder ut också mindre knutar i livet. I kampanjen Mielibandet vill Erin framhäva vikten av vi alla borde tala mera om känslor, öka öppenheten när det gäller psykisk hälsa, och hjälpa särskilt unga.

”Själv är jag över fyrtio år men först nu börjar jag lära mig att identifiera och uttrycka känslor. Jag växte upp med tanken att man inte talar om sådant.
Vi vuxna måste stötta och lyssna till ungdomar,” berätta för dem hur viktiga de är och hur fint det är att nya generationer funderar på, talar om och kan uttrycka sina känslor, påpekar Erin.

MIELI rf tillhandahåller stöd och hjälp med låg tröskel i svåra livssituationer; i telefon, ansikte mot ansikte och på nätet. Kristelefonen på finska svarar dygnet runt varje dag hela året.

MIELI rf arbetar också med främjande psykisk hälsovård för att allt flera ska kunna stärka sin egen och sina närmastes psykiska hälsa. En stark psykisk hälsa skyddar i svåra livssituationer och gör det lättare att klara av kriser. Mielibandet är MIELI rf:s kampanj genom vilken man under tiden 30.3-30.6. samlar in medel för främjandet av psykisk hälsa och krisarbete i Finland.
Man kan delta i kampanjen Mielibandet genom att donera eller köpa Mielibandet (4 €) eller en Mielibandetprodukt. Mielibandet säljs i Tokmanni, S-Market, Prisma, Sale, Alepa, Sokos, djuraffärerna Musti & Mirri, Finnkinos biografer och cafeteriorna Espresso house.

Ytterligare information om kampanjen och hur man deltar i den:  mielinauha.fi

Frågorna i MIELI rf:s enkät i sociala medier: Vad har varit den värsta krisen i ditt liv? Vilket stöd skulle du då ha behövt? Vilka metoder hjälpte dig att klara krisen? Enkäten genomfördes bland MIELI rf:s följare på Instagram i februari 2023. Orsakerna till krishjälpskontakterna samt deras antal följs upp och förs in i statistiker. Det här sker kontinuerligt och systematiskt.

Ytterligare information om krishjälpen
Sanna Vesikansa
Krisverksamhetens chef
+358 40 745 9586
fornamn.efternamn@mieli.fi

Ytterligare information om MIELI rf och påverkande arbete
Sari Aalto Matturi
MIELI rf:s verksamhetsledare
+358400508234

Ytterligare information om kampanjen Mielibandet
Jutta Kajander
Marknadsföringens kommunikationsexpert
+358408014429
fornamn.efternamn@mieli.fi

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf arbetar för att främja psykisk hälsa och motverka psykiska problem. MIELI rf värnar om alla människors lika rätt till god psykisk hälsa. Föreningen koordinerar det landsomfattande kriscentralnätverkets verksamhet samt främjar barns, ungas, arbetsföras och äldres psykiska hälsa och välmående.

Sidan har redigerats 21.8.2023