Siirry sisältöön

Nuorten kokemuksia opettajan osoittamasta välittämisestä koulun kohtaamis- ja opetustilanteissa

Maarit Hosion väitöskirjassa tutkitaan oppilaiden kohtaamista ja välittävän opettaja–oppilassuhteen muodostumista.

Maarit Hosion väitöskirja Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta tarkastelee välittämistä koulun arjessa sekä kasvatuksen että opetuksen kautta. Tutkimus kuvaa, miten oppilaita kohdataan välittävästi, miten opettaja voi luoda välittävää suhdetta oppilaisiin sekä rakentaa koko kouluyhteisön välittävää ilmapiiriä. Korona-ajan mukanaan tuomien poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen myötä oppilaiden kohtaamisen tärkeys on korostunut ja opettajan välittävä asenne on yhä merkityksellisempi.

Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella haastattelemalla 51 yhdeksäsluokkalaista pääkaupunkiseudun kolmessa yläkoulussa vuosina 2012–2014. Aineisto hankittiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, joka mahdollisti haastateltavan vapaan kerronnan ja oppilaan äänen kuulumisen.

Välittävä opettaja–oppilassuhde perustuu toista huomioiviin kohtaamistilanteisiin.

Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin peruskouluaan päättämässä olevat nuoret, joilta kysyttiin koko peruskoulun aikaisista välittämisen kokemuksista. Haastateltavista oppilaista 27 oli tyttöjä ja 24 poikia. Oppilailta kysyttiin, mistä opettajan konkreettisista toimista syntyy välittämisen kokemus niin kasvatus- ja kohtaamistilanteissa kuin opetuksellisissa tilanteissa. Opettajan on helpompi olla välittävän toiminnan mallina, jos hän ymmärtää, minkä nuoret kokevat välittämisenä.

Välittävän opettaja–oppilassuhteen perusta on luottamuksen kokemuksessa sekä toista huomioivassa kohtaamisessa

Oppilaan ja opettajan kahdenkeskinen vuorovaikutus ilmenee kohtaamistilanteissa tai kahdenkeskisissä keskusteluissa. Ryhmätasolla vuorovaikutus näkyy oppilaiden huomioimisena osana opetettavaa ryhmää sekä oppimisilmapiirin luomisessa. Myös opettajan oppilasta kohtaan osoittama huolenpito ja oppilaan kokemukset oikeudenmukaisesta kohtelusta sisältyvät tutkimuksessa välittävään kasvatukseen.

Tutkimustulosten mukaan välittävä opettaja–oppilassuhde perustuu toista huomioiviin kohtaamisistilanteisiin ja luottamusta herättäviin henkilösuhteisiin. Oppilaat korostavat, että välittävä suhde syntyy oppilasta huomioivassa ja hyvässä ilmapiirissä. Välittävää opettajan ja oppilaan välistä suhdetta kuvaavat kokemus tasapuolisesta, oikeudenmukaisesta ja oppilasta arvostavasta kohtelusta.

Opetuksellisten tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen on välittämistä

Välittävä opetus näkyy tutkimustuloksissa pääasiassa tilanteissa, joissa opettaja on osoittanut olevansa kiinnostunut oppilaan oppimisesta. Välittävänä koettu opettaja osaa tunnistaa oppilaiden tarpeet ja vastata niihin sekä osoittaa kiinnostusta oppilaan oppimiseen. Myös opettajan kannustavasti antama palaute ja joustavuus arviointikäytänteissä vahvistavat oppilaiden kokemusta välittämisestä. Monipuolinen ja tasokas opettaminen antaa oppilaalle mahdollisuuden opiskella turvallisessa ja kannustavassa luokassa. Välittävä kasvatus ja opetus vaikuttaa koko luokan ja kouluyhteisön ilmapiiriin sekä opiskelumotivaatioon.

Välittävä opettaja osaa tunnistaa oppilaiden tarpeet.

Tämä tutkimus ei tarkastellut tyttöjen ja poikien tai erityistä tukea saavien ja muiden oppilaiden kokemusten vertailua. Tässä tutkimuksessa ei myöskään tarkasteltu mahdollisia sukupuolten välisiä eroja, eikä myöskään sitä, olisiko oppilaiden mielestä mies- ja naisopettajien välittämisen tavoissa koettu olevan eroa. Jatkossa opettajilta voisi selvittää, mitä välittävä opettaminen heiltä vaatii ja mitä tunnetyön huomioimisella opetuksessa voisi saavuttaa.

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat olivat keskenään samanikäisiä, joten tutkija nostaa esille eri-ikäisten oppilaiden välittämisen kokemusten tarkastelun tärkeyden jatkossa. Eroavaisitko pienten oppilaiden välittämisen kokemukset yläkouluikäisten kokemuksista, olisiko tuloksissa enemmän huolenpidollista ja hoivaavaa näkökulmaa?

Sivua muokattu 4.10.2022


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: