Lausunnot

03/05/2021 - 12:46

MIELI ry:n lausunto mielenterveyden häiriöitä kokevien henkilöiden ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta tahdosta riippumattoman hoidon tai sijoittamisen yhteydessä

MIELI ry tukee pyrkimyksiä vahvistaa Euroopan neuvoston Biolääketiedettä ja ihmisoikeuksia koskevaa yleissopimusta (Oviedon sopimusta) lisäpöytäkirjalla, jolla suojattaisiin mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa tahdonvastaisen hoidon tai sijoittamisen yhteydessä.


26/02/2021 - 11:52

MIELI ry:n asiantuntijalausunto: Sote-uudistuksessa on huomioitava suurin kansanterveyden haaste, mielenterveyden ongelmat

MIELI ry:n asiantuntijalausunnon mukaan sote-uudistuksen painopiste tulee olla perusterveydenhuollon valmiudessa ehkäistä ja tehokkaasti hoitaa suurinta kansanterveyshaastetta, mielenterveyden ongelmia.


21/10/2020 - 16:18

MIELI ry:n asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen budjettiesityksestä vuodelle 2021

MIELI ry:n mukaan kaikissa opetusympäristöissä on välttämätöntä vahvistaa yhteisöjen ja niiden kaikkien jäsenten mielenterveyttä määrätietoistesti ja suunnitelmallisesti. Jokaisella kasvuympäristön aikuisella tulee olla osaamista edistää lapsen ja nuorten mielenterveyttä päivittäisessä arjessa.


16/10/2020 - 10:21

MIELI ry:n asiantuntijalausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevista lakiesityksistä

MIELI ry tukee asiakasmaksua koskevien lakiesitysten taustalla olevaa pyrkimystä poistaa hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa-arvoa. Lakiesitys vahvistaisi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeusturvaa.


24/09/2020 - 17:08

MIELI ry:n lausunto sote- ja maakuntauudistuksen esitysluonnoksesta

MIELI Suomen Mielenterveys ry on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. MIELI ry kannattaa esitystä sote-uudistuksesta: vahvat sote-maakunnat voivat vahvistaa mielenterveyspalveluja.


22/09/2020 - 08:59

24 järjestöä jätti yhteisen raportin YK:lle ihmisoikeusongelmista sekä taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien puutteista Suomessa

Monet taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta, muistuttaa 24 suomalaisen kansalaisjärjestön varjoraportti YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS)* komitealle. MIELI Suomen Mielenterveys ry osallistui raportin laatimiseen.


05/05/2020 - 15:01

MIELI ry:n lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024

Hyvinvointitalous osana talouspolitiikana linjaa


27/02/2020 - 12:43

MIELI ry:n lausunto Päivystysapu 116117 -palvelun käyttöön tulevista aikuisten kiireellisen hoidon ohjeista

MIELI ry pitää tärkeänä, että ohjeissa on huomioitu itsetuhoisuuteen liittyvä ohjeistus, ja esittää muutamia täydennyksiä itsetuhoisuutta (kohta 58) ja elämänkriisejä (kohta 56) koskeviin ohjeisiin.

Itsetuhoisuuden selvittämisessä tarpeellisia lisäkysymyksiä ovat:


09/12/2019 - 09:00

MIELI ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista

MIELI ry pitää tärkeänä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vahvistuu osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.


14/11/2019 - 14:04

MIELI ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2030

MIELI ry pitää tärkeänä, että valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2030 tarjoaa realistiset edellytykset siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.


29/10/2019 - 09:56

MIELI ry:n lausunto Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaluonnoksesta (VANUPO) 2020-2023

MIELI ry painottaa, että Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaluonnoksen (Vanupo) viimeistelyssä hallitusohjelman linjausten sekä eri kyselyjen tulosten tulee näkyä selkeästi konkreettisina toimenpiteinä.


29/10/2019 - 07:46

MIELI ry:n lausunto itsemurhien ehkäisyn ja itsemurhaa yrittäneen Käypä hoito -suosituksesta

MIELI ry toteaa lausunnossaan Itsemurhien ehkäisyn ja itsemurhaa yrittäneen Käypä hoito -suosituksesta muun muassa että järjestösektorin vapaaehtoisten ja kokemusasiantuntijoiden roolia itsemurhan ehkäisyssä ja itsemurhaa yrittäneen hoidossa tulee lisätä suositukseen.


25/10/2019 - 15:09

MIELI ry:n lausunto Julkisen talouden suunnitelmaan 2020–2023 ja Valtion talousarvioon vuodelle 2020


21/10/2019 - 15:04

Lausunto: Sivistysvaliokunnan lausuntopyyntö 9.10.2019


17/10/2019 - 09:24

Lausunto: Mielenterveyspalvelut perustasolla, erityisesti lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalvelut

MIELI ry:n mukaan yleisyydestään ja merkittävyydestään huolimatta mielenterveyden ongelmiin ei ole saatavilla riittävästi apua sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla.


Sivut