Lausunnot

09/12/2019 - 09:00

MIELI ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista

MIELI ry pitää tärkeänä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vahvistuu osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.


14/11/2019 - 14:04

MIELI ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2030

MIELI ry pitää tärkeänä, että valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2030 tarjoaa realistiset edellytykset siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.


29/10/2019 - 09:56

MIELI ry:n lausunto Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaluonnoksesta (VANUPO) 2020-2023

MIELI ry painottaa, että Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaluonnoksen (Vanupo) viimeistelyssä hallitusohjelman linjausten sekä eri kyselyjen tulosten tulee näkyä selkeästi konkreettisina toimenpiteinä.


29/10/2019 - 07:46

MIELI ry:n lausunto itsemurhien ehkäisyn ja itsemurhaa yrittäneen Käypä hoito -suosituksesta

MIELI ry toteaa lausunnossaan Itsemurhien ehkäisyn ja itsemurhaa yrittäneen Käypä hoito -suosituksesta muun muassa että järjestösektorin vapaaehtoisten ja kokemusasiantuntijoiden roolia itsemurhan ehkäisyssä ja itsemurhaa yrittäneen hoidossa tulee lisätä suositukseen.


25/10/2019 - 15:09

MIELI ry:n lausunto Julkisen talouden suunnitelmaan 2020–2023 ja Valtion talousarvioon vuodelle 2020


21/10/2019 - 15:04

Lausunto: Sivistysvaliokunnan lausuntopyyntö 9.10.2019


17/10/2019 - 09:24

Lausunto: Mielenterveyspalvelut perustasolla, erityisesti lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalvelut

MIELI ry:n mukaan yleisyydestään ja merkittävyydestään huolimatta mielenterveyden ongelmiin ei ole saatavilla riittävästi apua sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla.


10/09/2019 - 13:07

Lausunto: Depression Käypä hoito -suosituksen päivitys

MIELI ry painottaa depression Käypä hoito -suosituksen päivityksestä ehkäisyn mahdollisuuksien, depression eriarvoisen esiintymisen sekä potilaan ja omaisen parempaa huomioimista.


12/04/2019 - 07:57

Mielenterveysseuran lausunto lukion ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien luonnoksista 2019

Mielenterveysseuran lausunto lukion ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien luonnoksista 2019.


10/08/2018 - 13:00

Mielenterveysseuran lausunto arpajaslain muuttamisesta

Suomen Mielenterveysseura pitää tärkeänä, että rahapelihaittojen ehkäisy on aivan keskeinen tavoite suomalaisessa rahapelipolitiikassa. Haittojen ehkäisy on myös Suomen rahapeliyksinoikeus­järjestelmän perusta. Valtionyhtiön toiminnassa tulee haittojen ehkäisyn ja vähentämisen olla keskeinen osa perustehtävää.


28/05/2018 - 12:17

Mielenterveysseuran asiantuntijalausunto valinnanvapauslaista

Mielenterveyspalveluiden näkökulmasta valinnanvapauslaki uhkaa heikentää perusterveydenhuollon palveluja, pirstoa perheen ja yksilön palveluja ja heikentää yleishyödyllisten järjestöjen toimintamahdollisuuksia.


06/11/2017 - 23:00

Mielenterveysseuran asiantuntijalausunto alkoholilaista

Suomen Mielenterveysseuran asiantuntijalausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 7.11.2017 (HE 100/2017 vp hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi)


29/08/2016 - 11:42

Lausunto rikoksen uhrin tiedonsaannin edistämisestä

Rikosuhripäivystyksen ja Suomen Mielenterveysseuran lausunto työryhmän ehdotuksesta rikoksen uhrin tiedonsaannin edistämiseksi.


23/04/2016 - 14:44

Lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämisestä

Suomen Mielenterveysseura pitää tärkeänä, että pelihaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen nostetaan fuusion jatkovalmistelussa vieläkin selkeämmin valmistelun keskeiseksi tavoitteeksi.


20/04/2016 - 14:37

Lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämisestä

Järjestöjen osallisuus valmisteluprosessissa ei ole toteutumassa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä edistävien linjausten hengessä.


Sivut