Lausunnot

17/10/2019 - 09:24

Lausunto: Mielenterveyspalvelut perustasolla, erityisesti lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalvelut

MIELI ry:n mukaan yleisyydestään ja merkittävyydestään huolimatta mielenterveyden ongelmiin ei ole saatavilla riittävästi apua sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla.


10/09/2019 - 13:07

Lausunto: Depression Käypä hoito -suosituksen päivitys

MIELI ry painottaa depression Käypä hoito -suosituksen päivityksestä ehkäisyn mahdollisuuksien, depression eriarvoisen esiintymisen sekä potilaan ja omaisen parempaa huomioimista.


12/04/2019 - 07:57

Mielenterveysseuran lausunto lukion ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien luonnoksista 2019

Mielenterveysseuran lausunto lukion ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien luonnoksista 2019.


10/08/2018 - 13:00

Mielenterveysseuran lausunto arpajaslain muuttamisesta

Suomen Mielenterveysseura pitää tärkeänä, että rahapelihaittojen ehkäisy on aivan keskeinen tavoite suomalaisessa rahapelipolitiikassa. Haittojen ehkäisy on myös Suomen rahapeliyksinoikeus­järjestelmän perusta. Valtionyhtiön toiminnassa tulee haittojen ehkäisyn ja vähentämisen olla keskeinen osa perustehtävää.


28/05/2018 - 12:17

Mielenterveysseuran asiantuntijalausunto valinnanvapauslaista

Mielenterveyspalveluiden näkökulmasta valinnanvapauslaki uhkaa heikentää perusterveydenhuollon palveluja, pirstoa perheen ja yksilön palveluja ja heikentää yleishyödyllisten järjestöjen toimintamahdollisuuksia.


06/11/2017 - 23:00

Mielenterveysseuran asiantuntijalausunto alkoholilaista

Suomen Mielenterveysseuran asiantuntijalausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 7.11.2017 (HE 100/2017 vp hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi)


29/08/2016 - 11:42

Lausunto rikoksen uhrin tiedonsaannin edistämisestä

Rikosuhripäivystyksen ja Suomen Mielenterveysseuran lausunto työryhmän ehdotuksesta rikoksen uhrin tiedonsaannin edistämiseksi.


23/04/2016 - 14:44

Lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämisestä

Suomen Mielenterveysseura pitää tärkeänä, että pelihaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen nostetaan fuusion jatkovalmistelussa vieläkin selkeämmin valmistelun keskeiseksi tavoitteeksi.


20/04/2016 - 14:37

Lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämisestä

Järjestöjen osallisuus valmisteluprosessissa ei ole toteutumassa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä edistävien linjausten hengessä.


11/04/2016 - 14:28

Lausunto mielenterveys- ja päihdepalvelulainsäädännön uudistamisesta

Suomen Mielenterveysseuran lausunto STM:lle 11.4.2016.


19/11/2015 - 13:00

Lausunto lainsäädännön arviointineuvostosta

Mielenterveysseuran mielestä olisi luontevaa, että mielenterveysvaikutusten arviointi toteutetaan nyt perustettavan vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikön puitteissa.


29/06/2015 - 13:56

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Mielenterveysseura katsoo nykyisen hankintalain vievän tarpeettomasti henkilöresursseja saatuun hyötyyn nähden. Lisäksi tulisi olla nykyistä joustavampi tapa neuvotella erityisesti palveluhankintojen sisällöstä tarjoajien kanssa hankinnan laatutason parantamiseksi.


20/10/2014 - 15:03

Lausunto Oikeusministeriölle rikosuhrimaksusta

Oikeusministeriölle
Viite: 1/62/2013


20/10/2014 - 14:59

Suomen Mielenterveysseuran lausunto perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelmaan

Hyvinvointi korostuu uudessa opetussuunnitelmaluonnoksessa. Terveyden ja turvallisuuden edistäminen koko kouluyhteisössä on tärkeää. Mielen hyvinvoinnin nostaminen terveyden käsitteen rinnalle tekee näkyvämmäksi mielenterveyden osuuden yksilön kokonaisvaltaisen terveyden edistämisessä. Tietoinen panostaminen mielenterveysosaamiseen vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveystaitoja ja tukee työhyvinvointia.


19/06/2014 - 13:15

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
Lausuntopyyntö 30.04.2014 STM061:00/2014

Suomen Mielenterveysseuran lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi


Sivut