Lausunnot

23/04/2016 - 14:44

Lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämisestä

Suomen Mielenterveysseura pitää tärkeänä, että pelihaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen nostetaan fuusion jatkovalmistelussa vieläkin selkeämmin valmistelun keskeiseksi tavoitteeksi.


20/04/2016 - 14:37

Lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämisestä

Järjestöjen osallisuus valmisteluprosessissa ei ole toteutumassa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä edistävien linjausten hengessä.


11/04/2016 - 14:28

Lausunto mielenterveys- ja päihdepalvelulainsäädännön uudistamisesta

Suomen Mielenterveysseuran lausunto STM:lle 11.4.2016.


19/11/2015 - 13:00

Lausunto lainsäädännön arviointineuvostosta

Mielenterveysseuran mielestä olisi luontevaa, että mielenterveysvaikutusten arviointi toteutetaan nyt perustettavan vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikön puitteissa.


29/06/2015 - 13:56

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Mielenterveysseura katsoo nykyisen hankintalain vievän tarpeettomasti henkilöresursseja saatuun hyötyyn nähden. Lisäksi tulisi olla nykyistä joustavampi tapa neuvotella erityisesti palveluhankintojen sisällöstä tarjoajien kanssa hankinnan laatutason parantamiseksi.


20/10/2014 - 15:03

Lausunto Oikeusministeriölle rikosuhrimaksusta

Oikeusministeriölle
Viite: 1/62/2013


20/10/2014 - 14:59

Suomen Mielenterveysseuran lausunto perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelmaan

Hyvinvointi korostuu uudessa opetussuunnitelmaluonnoksessa. Terveyden ja turvallisuuden edistäminen koko kouluyhteisössä on tärkeää. Mielen hyvinvoinnin nostaminen terveyden käsitteen rinnalle tekee näkyvämmäksi mielenterveyden osuuden yksilön kokonaisvaltaisen terveyden edistämisessä. Tietoinen panostaminen mielenterveysosaamiseen vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveystaitoja ja tukee työhyvinvointia.


19/06/2014 - 13:15

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
Lausuntopyyntö 30.04.2014 STM061:00/2014

Suomen Mielenterveysseuran lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi


29/04/2014 - 15:16

Mielenterveysseura kannattaa yhdenvertaisuuslain säätämistä

Suomen eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Hallituksen esitys yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 19/2014vp)


02/04/2014 - 13:47

Lausunto ulkomaalaislain muuttamisesta sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta

Lausuntopyyntönne 13.2.2014 SM072:00/2011

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettujen lain muuttamisesta


17/03/2014 - 09:36

Lausunto mielenterveyslain muuttamisesta (HE 199/2013)

11.03.2014 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta
Asiantuntijalausunto: HE 199/2013 vp mielenterveyslain muuttamisesta


17/01/2014 - 13:53

Lausunto seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö SELI
PL 30
00271 HELSINKI

Lausuntopyyntönne 26.11.2013

LAUSUNTO SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMASTA


15/01/2014 - 10:42

Lausunto Itsemurhien ehkäisy ja hoidon tarpeen arviointi rikosseuraamusalalla -oppaasta.

RISE Rikosseuraamuslaitos
Lausuntopyyntö Dnro 4/702/201008/11/2013 - 15:06

Evaluation of the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the parties

Ulkoasiainministeriön Ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikkö (OIK-40)

HEL7836-28


Evaluation of the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the parties

 


03/10/2013 - 10:35

Lausunto työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi

LAUSUNTO TYÖRYHMÄN ESITYKSESTÄ LASTENSUOJELUN LAATUSUOSITUKSEKSI


Sivut