Siirry sisältöön
Mielenterveyden käsi -juliste. Kun pidämme huolta arjen rytmistä, unesta ja levosta, ravinnosta, liikkumisesta, ihmissuhteista, harrastuksista ja luovuudesta pidämme samalla huolta mielen hyvinvoinnistamme.

Mielenterveyden käsi -juliste

Mielenterveyden käsi -juliste toimii keskustelun herättäjänä ja muistuttaa, miten voimme arkisilla valinnoillamme vaikuttaa mielenterveyteemme.

Esitelkää Mielenterveyden käsi -juliste. Kertokaa myös mitä mielenterveys on, ja että mielenterveyttä voi vahvistaa pienillä arkisilla teoilla ja valinnoilla: ”Mielenterveys auttaa tekemään arjesta sujuvaa. Tasapainoisessa arjessa Mielenterveyden käden eri osa-alueet ovat sopusoinnussa keskenään.” 

Vanhempainiltamateriaalin avulla vanhemmat asettuvat lapsensa asemaan ja tarkastelevat sitä, miten Mielenterveyden käden eri osa-alueet näyttäytyvät oman lapsen arjessa ja miten osa-alueiden riittävän hyvästä toteutumisesta voisi huolehtia, ja miten vanhempi voi olla tässä tukena. 

Jakakaa vanhemmat pienryhmiin. Mikäli osallistujia on vähän, jakakaa osallistujat pareiksi tai käykää yhteinen keskustelu koko ryhmän kanssa.  

Antakaa jokaiselle pienryhmälle / parille Mielenterveydenkäsi -juliste tai A4 koossa tulostettu versio.

Tehtävän anto: Ohjatkaa vanhemmat keskustelemaan annettujen apukysymysten avulla Mielenterveyden käden eri osa-alueiden merkityksestä sekä siitä, miten eri osa-alueet toteutuvat lapsen / perheen arjessa. Vanhemmat voivat kuvata tilannetta asteikolla 1-5 tai väreillä (vihreä = kunnossa, keltainen = osittain kunnossa / tyydyttävä, punainen = kaipaa muutosta). Ohjatkaa vanhempia jakamaan omakohtaisia kokemuksia lapsen / perheen arjesta sekä hyväksi koettuja käytännönratkaisuja ja vinkkejä. Korostakaa yhteisen keskustelun tarjoavan vanhemmille vertaistukea. Kokemus kuulluksi tulemisesta tukee vanhemmuutta ja jaksamista.  

Uni ja lepo: Millainen uni tai lepo tukee lapsen kasvua ja kehitystä?   

Ravinto ja ruokailu: Millaisia ruokailuhetkenne ovat? Syöttekö yhdessä vaihtaen päivän kuulumisia? Ovatko ruokailuhetket rauhallisia ja kiireettömiä. Millaiset ravitsemustottumukset tukevat perheenne jaksamista ja hyvinvointia?  

Ihmissuhteet ja tunteet: Millaiset ihmissuhteet ovat lapselle hyväksi? Millaisia tunteita; myönteisiä ja haastavia, olette päivän aikana kokeneet? Mitä ajatuksia nämä tunteet ovat herättäneet? Mikä on tuottanut tänään sinulle iloa? Mitä mukavaa olet kokenut toisen ihmisen kanssa tänään? Keneen olet tartuttanut tunteitasi tänään? Entä keiden tunteet ovat tarttuneet sinuun? Kenen kanssa olet voinut jakaa näitä tunteita (turvaverkko; arjen lähiympäristö, ystävät, läheiset), Ketkä ovat sinulle tärkeitä arjessa? Kenelle sinä olet tärkeä? Millainen yhdessä olo teistä perheenä mukavaa?  

Liikkuminen ja kehonkuuntelu: Millaisesta liikkumisesta arjessa tulee hyvä mieli ja olo? Millä keinoilla rauhoitat kehosi ja mielesi?  

Vapaa-aika ja luovuus: Millaiset vapaa-ajan toiminnot tukevat jaksamista ja hyvää mieltä?  

Arvot ja arjen rytmi: Mitkä asiat ovat sinulle/ teille elämässä tärkeitä? Entä lapsellesi? Millaiset arjessa toistuvat asiat sujuvoittavat arkeanne? Tästä voisi keskustella pienryhmissä lapsen ja vanhemman näkökulmasta ja jakaa nämä ajatukset kaikille peilaten, mitä yhteistä löytyy.

PIENRYHMÄ-/PARIKESKUSTELUIDEN PURKU:

Ohjatkaa vanhempia nostamaan esiin lapsen ikään- ja kehitysvaiheeseen liittyviä piirteitä Mielenterveyden käden eri osa-alueiden osalta.  Ohjatkaa vanhempia kertomaan käytännönvinkkejä siitä, miten aikuinen voi huolehtia, että lapsen Mielenterveyden käden eri osa-alueet ovat riittävän hyvässä tasapainossa.  

Tunnerobotti lapsille

Tunnerobotti on työväline lapsen tunnetaitojen harjoittelun tueksi varhaiskasvatukseen ja alakouluun. Robotti auttaa tunteiden tunnistamisessa ja nimeämisessä.

Mielivarttivideo sopii hyvin katsottavaksi vanhempainiltaan. Video tarjoaa vertaiskokemuksia, tukea mielen hyvinvoinnille sekä vinkkejä vanhemmuuden arkeen. Videota voi käyttää esimerkiksi vanhempainillan alustuksena ja keskustelun virittelijänä

Sivua muokattu 28.11.2022