Siirry sisältöön
Ihmisiä istuu tietokoneen äärellä

Tunteet ovat mukana kaikissa tuntevien ja kokevien ihmisten elämän tapahtumissa ja vuorovaikutustilanteissa, myös työssä. Jokainen tulee työpaikalle oman tunnemaailmansa kanssa.

Työ ja työpaikan ihmissuhteet herättävät tunteita, samoin kiireiset aikataulut, monimutkaiset asiat ja toimintatapojen ristiriidat. Tunteilla on lisäksi taipumus tarttua ja voimistua ihmisten välillä.

Haas­ta­vat tun­teet kai­paa­vat pie­nen­tä­mis­tä, myön­tei­set vah­vis­ta­mis­ta

Työn pyörteissä, kanssakäymisessä työkavereiden kanssa tarvitaan taitoja säädellä tunteita. Säätelyä on esimerkiksi tunteiden ilmaiseminen sopivalla tavalla tilanteeseen nähden. Usein työyhteisöön sopiva tunteiden ilmaisu tarkoittaa haastavien tunteiden, kuten pettymyksen tai suuttumuksen ilmausten lieventämistä ja vähentämistä. Myönteiset tunteet taas tarvitsevat esiin tuomista ja vahvistamista. Tätä voi tehdä esimerkiksi positiivista palautetta antamalla.

Niin mielen kuin ruumiin rauhoittamisen taidot auttavat tunnekuohuissa. Myös itsessä ja toisissa heräävien tunteiden, etenkin haastavien tunteiden havaitseminen ja tunnistaminen, ymmärtäminen ja niistä irti päästäminen ovat tunnetaitoja, jotka helpottavat tunnepitoisia tilanteita.

Työpaikalla jokainen on vastuussa niin omista tunteista kuin työyhteisön tunneilmastoon vaikuttamisesta. Yksi keskeinen tunnetaito on, että työntekijät kykenevät havaitsemaan omat tunteet ja erottamaan ne ryhmän tunteista.

Joh­ta­jan tun­ne­tai­dot näyt­tä­vät suun­taa työyh­tei­söl­le

Johtaja luo omilla tunnetaidoillaan työpaikan tunneilmastoa, koska monen prosessin vastuuhenkilönä hän näyttää esimerkkiä työyhteisön tunneilmaston luomisesta. Johtajan tehtävänä on paitsi edistää avoimuutta ja vuorovaikutusta, myös innostaa.

Myönteisen ilmapiirin edellytys on työntekijöiden arvostaminen ja oikeudenmukainen kohtelu. Työntekijöiden erilaiset ammatilliset valmiudet tai henkilökemiat eivät oikeuta eriarvoista kohtelua. Tasapuolisuus ja tasa-arvoinen kanssakäyminen tarkoittavat yhdenvertaista pääsyä esimerkiksi koulutuksiin ja uralla etenemisen mahdollisuuksiin.

Jos esimies käyttäytyy epäasiallisesti tai häiritsevästi, antaa tulee antaneeksi luvan muille samanlaiseen käytökseen.

Hyvää tunneilmastoa rakennetaan myönteisellä, kannustavalla ja avoimella viestinnällä. Hyvät tunnetaidot, eli kyky tunnistaa, nimetä ja säädellä tunteita, auttavat esihenkilöä tunnistamaan työpaikan tunteita ja vaikuttamaan ilmapiiriin. Kyky käsitellä ristiriitoja ja purkaa kielteistä työilmapiiriä ovat olennaisen tärkeitä.

Ky­ky kä­si­tel­lä ris­ti­rii­to­ja luo tur­val­li­suut­ta

Joskus haastavien tunteiden leviämistä on vaikea havaita tai tilannetta on vaikea sanallistaa, vaikka tunnelman tunnistaakin selkänahassaan. Esimerkiksi vaikeneminen, toisten huomiotta jättäminen, tiedon panttaaminen, syntipukin hakeminen tai muu aiheeton syyttely kertovat tulehtuneesta ilmapiiristä.

Työyhteisön haastavat tunteet kuten kateus, pettymys, viha tai katkeruus eivät synny itsestään, vaan usein niille on löydettävissä ymmärrettäviä syitä. Esimerkiksi kokemus epäoikeudenmukaisesta kohtelusta kuohuttaa monenlaisia tunteita, häirintä ja epäasiallinen kohtelu aiheuttaa suuttumusta. Huolta, pelkoa ja ahdistusta herää erityisesti muutostilanteissa ja kriiseissä, joihin liittyy epävarmuutta ja turvattomuutta. Nämä tarttuvat helposti ihmisestä toiseen.

Työntekoa haittaava ristiriitatilanne syntyy, mikäli vaikeita asioita ei kyetä kohtaamaan ja käsittelemään. Jos ristiriitoihin ei puututa eikä niihin haeta ratkaisua, työyhteisö voi joutua kuormittavaan, pitkään jatkuvaan ongelmakierteeseen. Käsittelemättömien tunteiden kuorma voi muuttua ahdistuneisuudeksi tai masennukseksi.

Varhainen puheeksi ottaminen ja asioiden selvittäminen kannattaa

Ristiriitoja on pyrittävä käsittelemään mahdollisuuksien mukaan jo niiden ilmetessä. Jokainen voi pyrkiä ottamaan omalta osaltaan hankalia asioita puheeksi: työtovereiden ja johdon on pystyttävä kuuntelemaan viestejä ja keskustelemaan niistä. Niin kahdenkeskiset kuin ulkopuolisen tahon vetämät yhteiset keskustelut tukevat ristiriitojen käsittelyä ja voivat saada solmut aukeamaan.

Myös häirinnän ja epäasiallisen kohtelun nollatoleranssin ja toimintaohjeiden tulee olla koko työyhteisön tiedossa.

Työyhteisön kyky tunnistaa ja käsitellä vaikeita asioita purkaa samalla hankalia tunteita. Avoin ilmapiiri vahvistaa hyvinvointia, ja rakentaa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta yhteisössä.

Kuor­mit­ta­vat asia­kas­ti­lan­teet tar­vit­se­vat pur­kua

Monilla työpaikoilla työntekijät voivat joutua kohtaamaan asiakkaiden voimakkaita tunteita, kuten surua, raivoa tai pettymystä. Samalla heidän on tukahdutettava aitojen tunteiden ilmauksia ja esitettävä tunteita, joita he eivät aidosti koe.

Työyhteisössä, jossa tehdään emotionaalisesti kuormittavaa työtä, kannattaa keskustella avoimesti ja luoda yhteisesti tiedossa olevia ohjeita tunnekuorman jakamisesta. Työnohjaus ulkopuolisen tahon kanssa on myös suositeltavaa.