Siirry sisältöön

Apua perheneuvolasta

Kun lapsen mieli kuormittuu, apua voi saada perheneuvolasta. Perheneuvolan tehtäviä ovat pääasiassa lasten, nuorten ja perheiden psykologinen, sosiaalinen ja lääketieteellinen tilanteen kartoittaminen sekä muut asiantuntijatehtävät. Kasvatus- ja perheneuvonta on tarkoitettu 0–17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.

Kuntien perheneuvolapalveluissa on jonkin verran vaihtelua. Oman kuntasi perheneuvolapalveluista saat ajankohtaista tietoa kunnan verkkosivuilta.

Kouluikäisen apuna koulupsykologi

Kouluikäisen lapsen tilanteessa voi auttaa koulupsykologi. Koulupsykologin tehtävä on auttaa oppilaan koulunkäyntiä ja edistää hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Hän pyrkii olemaan oppilaan, vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena. Hän toimii koulun oppilashuollossa terveydenhuollon asiantuntijana, läheisessä yhteistyössä mm. koulukuraattorin ja erityisopettajan kanssa.

Millaisissa ongelmissa lastenpsykiatria auttaa?

Lastenpsykiatria auttaa lapsia, joilla on esimerkiksi seuraavanlaisia ongelmia:

  • vaikeuksia normaaleissa vuorovaikutussuhteissa päiväkodissa tai koulussa
  • masentuneisuutta
  • itsetuhoisuutta
  • aggressiivisuutta
  • levottomuutta ja ahdistusta
  • syömis- ja uniongelmia.

Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon piiriin hakeudutaan koululääkärin lähetteellä tai terveyskeskuksen kautta. Lastenpsykiatrisen hoidon tavoitteena on lapsen normaalin kehityksen turvaaminen ja perheen voimavarojen lisääminen.

Vanhempien oma pitkäaikainen huolestuminen lapsen voinnista on riittävä syy hakea apua. Lastenpsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa lapsen oirehtimista tarkastellaan ns. normaalikehitystä vasten. Jokin asia saattaa toisessa ikävaiheessa kuulua normaaliin käyttäytymiseen, mutta olla toisessa ikävaiheessa oire jostakin häiriöstä tai ongelmasta.

Miten lapsen tilannetta tutkitaan?

Lasta tutkii tavallisesti moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja/tai sairaanhoitaja. Lapsen elämäntilanteeseen tutustutaan tapaamalla koko perhe ja haastattelemalla vanhempia.

Myös lasta itseään haastatellaan hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa sopivalla tavalla eli haastattelu voi tarkoittaa esimerkiksi lapsen leikkimisen tarkkailua. Tarvittaessa lapsen fyysinen terveydentila selvitetään myös. Tavoitteena on varmistua siitä, että lapsella ei ole mitään neurologista eli aivoperäistä sairautta, joka aiheuttaisi oireet.

Millaista hoitoa lastenpsykiatrian kautta voi saada?

Lastenpsykiatrinen hoito määritellään lapsen ja hänen tilanteensa mukaisesti. Hoito voi olla esimerkiksi lapsen mielensisäiseen maailmaan keskittyvää yksilöterapiaa, perheenjäsenten vuorovaikutukseen ja perhedynamiikkaan keskittyvää perheterapiaa tai lääkehoitoa lapsen terveydentilan sitä vaatiessa. Eri hoitomuotojen yhdistely on tavallista. Lastenpsykiatrinen hoito vaikuttaa tutkimusten mukaan nuorisoiän ongelmia ehkäisevästi. Hoitamattomina ongelmat saattavat sen sijaan muuttua vaikeammiksi ja pitkäaikaisemmiksi.