Siirry sisältöön

1. Eh­käi­se sai­ras­tu­mi­seen liit­ty­vää huol­ta ja pel­koa käy­tän­nön toi­min­nal­la.

 • Koronaan liittyvät varotoimet (rajoitukset, suojautumis- ja eristystoimet) on laadittu kaikkien meidän suojaamiseksi. Toteuta arjessa riittäviä toimenpiteitä koko ajan sekä mieti ennakoivasti, millaisia tilanteita voi tulla eteen.
 • Laadi oma ”turvasuunnitelma”. Yleisten ohjeiden lisäksi voit vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseen mm. pohtimalla ja valitsemalla missä liikut, ketä tapaat livenä ja millaisissa kokoonpanoissa ja mistä toimista voit luopua. Oma käytännön turvasuunnitelma lisää tunnetta kontrollista ”olen tehnyt parhaani” ja antaa mahdollisuuden itse vaikuttaa tilanteeseen. Tämä vahvistaa myös henkistä varautumista ja turvallisuudentunnetta.
   

2. Hyö­dyn­nä ai­em­min opit­tu.

 • Pohdi, mikä auttoi sinua jaksamaan keväällä ja ota nämä voimavarat ja selviytymiskeinot työkalupakkiisi.
 • Pandemian ensimmäinen aalto laittoi monen arjen kuviot uusiksi. Kysele ystäviltä ja tuttavilta, mikä auttoi heitä jaksamaan. Ota parhaat vinkit käyttöön.
 • Pohdi myös, mikä ei aiemmin toiminut. Voisiko näihin asioihin löytää ratkaisuja itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa?

3. An­na tun­tei­den tul­la.

 • On normaalia tuntea pelkoa ja turvattomuutta tuntemattomassa, epävarmassa ja ennakoimattomassa tilanteessa.
 • Käsittele pettymykset (esimerkiksi odotettu, peruuntunut matka tai juhlat). 
 • Muista myötätunto itseä sekä muita kohtaan. Vältä syyttelyä.
 • Anna lupa myös omalle ja perheenjäsenten ärtymykselle.
 • Mieti valmiiksi keinoja, mikä voisi auttaa pääsemään ahdistuneesta tai masentuneesta mielentilasta kohti rauhallisempaa mielentilaa. Kokeile esimerkiksi rentoutumisharjoituksia.
   

4. Jaa aja­tuk­se­si ja huo­le­si mui­den kans­sa.

 • Jos huoli tai pelko tulevasta valtaa mieleen, apua omaan olotilaan kannattaa hakea heti. Keskustele läheisen kanssa tai hakeudu juttelemaan ammattilaisen kanssa.
 • Puhuminen rauhoittaa ja helpottaa oloa sekä auttaa selkeyttämään ajatuksia.
 • Keskusteluapua antavat esimerkiksi Kriisipuhelin, Tukinet, Sekasin-chat ja kriisikeskukset ympäri Suomen.
   

5. Py­ri elä­mään mah­dol­li­sim­man ”nor­maa­lia ar­kea” ra­joi­tus­ten puit­teis­sa tai luo uusia ru­tii­ne­ja!

 • Elä rajoitusten ja varotoimenpiteiden kanssa mahdollisimman normaalia arkea tai luo uusia rutiineja, jotka mahdollistavat turvallisuuden tunteen ja arjen toimivuuden sekä jaksamisen.
 • Elä hetkessä rajoittaen menneen ja tulevan pohtimista.
 • Tee itselle iloa tuovia asioita siinä määrin, kuin se on poikkeusaikana mahdollista.
   

6. Huo­leh­di omas­ta jak­sa­mi­ses­ta­si.

 • Suosi sellaisia arjen valintoja, jotka ovat sinulle itsellesi hyväksi. Liittyen esimerkiksi uneen, lepoon, liikuntaan ja ruokavalioon. 
 • Luonnossa ja ulkona ajan viettäminen vaikuttaa positiivisesti jaksamiseen.
 • Toisten auttaminen tuo myös itselle voimia. Muista kuitenkin auttaa toisia omien voimavarojesi mukaan.
   

7. Huo­maa hy­vä ym­pä­ril­lä­si.

 • Kiinnitä tietoisesti huomiota hyviin ja iloa tuottaviin asioihin ympärilläsi.
 • Yhteyden hyvään voi asettaa itselle tavoitteeksi ja lisätä sitä.
   

8. Ra­joi­ta uu­tis- ja so­me­vir­taa tar­peen mu­kaan.

 • Seuraa luotettavia tietolähteitä ja niitäkin rajallisesti.
 • Stressi ja ahdistus vähenee, kun ei koko ajan yritä olla ajan tasalla.
   

9. Pi­dä yh­teyt­tä lä­hei­siin, ys­tä­viin ja su­ku­lai­siin.

 • Yhteys läheisiin, asioiden ja kokemusten jakaminen sekä vastavuoroinen auttaminen tuottavat yhdessä selviämisen kokemuksen.
 • Tapaa niitä läheisiä nyt, joita et ehkä voi tavata, jos rajoituksia tiukennetaan.
 • Hyödynnä etäyhteydenpitoa! Videopuhelut ja -tapaamiset auttavat lyhentämään sosiaalista etäisyyttä.
   

10. Muis­ta ti­lan­teen suh­teel­li­suus.

 • Muistuta itseäsi siitä, että tilanne ei tule jatkumaan ikuisesti.
   

11. Haa­vei­le ja unel­moi!

 • Mistä haaveilet? Millaisia unelmia sinulla on? Itseä innostavien asioiden ja haaveiden suunnittelemisesta saa energiaa.
   

12. Ta­lous­ti­lan­ne vai­kut­taa hen­ki­seen va­rau­tu­mi­seen: Hae apua ta­lous­huo­liin ajois­sa.

 • Huoli lomautuksesta, työttömyydestä ja omasta taloustilanteesta vaikuttaa raskaasti hyvinvointiin ja vie paljon energiaa.
 • Kannattaa muistaa, että epidemia koskettaa koko yhteiskuntaa ja sen tukirakenteita vahvistetaan tilanteen helpottamiseksi.
 • Toivoa ei kannata menettää, sillä tukea ja apua on saatavilla myös taloushuoliin.