Siirry sisältöön

Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet kuormittavat monien mielenterveyttä. Mielenterveystaidot auttavat pärjäämään poikkeustilanteessa ja epävarmuuden kanssa.

Koronaepidemia kuormittaa mielenterveyttä

Mie­len­ter­veyt­tä voi vah­vis­taa

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy käyttämään omia kykyjään ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä tekemään työtä ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.

Mielenterveys on voimavara, joka vaihtelee meillä jokaisella elämäntilanteen ja olosuhteiden mukaan. Omaan mielenterveyteen voi vaikuttaa tietoisesti esimerkiksi kehittämällä mielenterveystaitoja.

Mitä mielenterveys on?
Resilisenssi auttaa selviytymään

Tun­ne- vuo­ro­vai­ku­tus- ja tie­toi­suus­tai­dot ovat mie­len­ter­veys­tai­to­ja

Tunne-, tietoisuus- ja vuorovaikutustaidot ovat mielenterveystaitoja. Tunnetaidot tarkoittavat omien tunteiden tunnistamista ja nimeämistä. Niihin sisältyy myös kyky tunnistaa tunteiden syitä ja seurauksia sekä ilmaista omia tunteita rakentavasti. Tunnetaidot auttavat siinä, ettei jää tunteiden armoille. Ne helpottavat myös toisten tunteiden ymmärtämistä ja vuorovaikutusta toisten kanssa.

Vuorovaikutustaidoissa on keskeistä kyky olla vastavuoroisessa yhteydessä toisiin ihmisiin. Se tarkoittaa sitä, että molemmat tai kaikki osapuolet osallistuvat ja tulevat kuulluiksi keskustelussa tai yhdessä olossa. Vuorovaikutustaitojen ytimessä on kyky ja halu vaihtaa ajatuksia, kokemuksia tai mielipiteitä toisten kanssa tai tehdä asioita yhdessä. Vuorovaikutusta edistää myönteinen ja toista tukeva tai kannustava suhtautuminen.

Tietoisuustaidot tarkoittavat läsnäoloa ja pysähtymistä käsillä olevaan hetkeen sekä tietoisuutta oman mielen liikkeistä. Niihin liittyy hyväksyvä ja lempeä suhtautuminen omaan itseen sekä kyky tyynnyttää ja rauhoittaa omaa oloa. Tietoisuustaitoja voi harjoitella havainnoimalla ja kuuntelemalla omaa oloa sekä keskittymällä nykyhetkeen. Apuna voi käyttää erilaisia harjoituksia.

Tunnetaitojen perusteet
Tietoisuustaitoharjoituksia
Vuorovaikutustaitoja voi oppia

Tai­to ra­ken­taa le­po­het­kiä

Mielenterveystaitoihin sisältyy kyky säädellä kuormitusta ja stressiä.  Poikkeusolojen arki on monelle kuormittavampaa kuin tavallinen perusarki. Etätöiden, etäkoulun ja läheisistä huolehtimisen yhdistelmä vaatii taitoa rakentaa lepohetkiä ja löytää uusia keinoja virkistäytyä rajoitusten puitteissa. Tasapainon rakentaminen työn, opiskelun, levon ja vapaa-ajan välillä on tärkeää, jotta mieli saa levätä ja palautua kuormituksesta.

Poikkeusoloissa kannattaa hellittää tavallisesta vaatimustasosta ja hyväksyä se, ettei suoriudu kaikesta kuten normaalioloissa. Itseä ja läheisiä kohtaan on hyvä olla salliva ja lempeä. Mielenterveydelle on hyväksi viljellä kiitollisuutta pienistäkin onnistumisista.

Kyky käyttää erilaisia selviytymiskeinoja lisää mielen joustavuutta ja auttaa pärjäämään elämänkriiseissä. Jotkut selviytymiskeinot voivat tuntua itselle luontaisemmilta kuin toiset. Kriisinkestävyyttä voi vahvistaa monipuolistamalla omia selviytymiskeinoja tietoisesti.

Kiittämisen aihetta yhteisessä kriisissä
Selviytyjän purjeet

Päih­tei­den käyt­tö ja mie­len­ter­veys­tai­dot

Mielenterveystaitoihin kuuluu kyky säädellä mielihaluja, jotka liittyvät vahingolliseen päihteiden käyttöön. Päihteet lisäävät usein ahdistusta ja pahaa oloa. Runsas päihteiden käyttö aiheuttaa monesti ongelmia ihmissuhteissa ja arkisista asioista suoriutumisessa.

Alkoholinkäyttö on herättänyt paljon huolta koronaepidemian aikana, sillä koteihin on ostettu tavallista enemmän alkoholia. Poliisi on kertonut, että kotihälytysten määrä on lisääntynyt. Lähisuhdeväkivalta ja kotihälytykset liittyvät usein päihteiden käyttöön. Erityisen vaikea on niiden lasten asema, joiden vanhemmat käyttävät runsaasti päihteitä ja joilla fyysiset kohtaamiset kodin ulkopuolisten turvallisten aikuisten kanssa jäävät puuttumaan karanteenimaisissa olosuhteissa.

Apua on saa­ta­vil­la

Taito ottaa puheeksi oma tai toisen mielenterveys ja sen heikkeneminen ovat osa mielenterveystaitoja. Myös koronakriisin aikana apua on saatavilla, jos omat voimavarat eivät riitä. Sitä saa ja kannattaa hakea!

Kriisipuhelin päivystää 24/7 
Kriisikeskuksissa vapaita aikoja videotapaamisiin
Koronaepidemia ja mielenterveys

TEKSTI: Meri Larivaara