Siirry sisältöön

Hyvän mielen kunta -tarkistuslista auttaa vahvistamaan kuntalaisten mielenterveyttä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Se siirtää painopistettä korjaavista palveluista mielenterveyden vahvistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.

Tarkistuslista on olemassa kaksi versiota: sähköinen tarkistuslista sekä taulukkomallinen tarkistuslista pdf-muodossa.

Valitse sähköinen tarkistuslista, kun haluatte tietoa koko kunnan tilanteesta. Kun kunnan eri sektorit täyttävät listan, kunnan HYTE-koordinaattori tai muu vastuuhenkilö saa kattavan raportin koko kunnan tilanteesta, jolloin on helpompi lähteä suunnittelemaan askeleita mielenterveyden edistämiseksi. Sähköinen tarkistuslista antaa tiedon kunnan nykytilanteesta ja sen avulla voi huomata kehittämistarpeita. Jos kysely täytetään vuosittain, kunta saa vertailutietoa siitä, mihin suuntaan asiat ovat edenneet.

Kun taas suunnittelette eri toimialoilla ja työryhmissä hyvinvoinnin edistämisen toimia, ottakaa taulukkomallinen tarkistuslista pdf -tiedostona käyttöönne. Ne voi tallettaa koneelle, täyttää yhdessä kenttiin avoimet kysymykset ja tulostaa itselleen.

Miksi Hyvän mielen kunta -tarkistuslista?

 • Tavoitteena on tukea ja kannustaa kuntia vahvistamaan asukkaiden mielenterveyttä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä.
 • Tarkistuslista tukee kuntien strategisten linjausten tekemisessä ja työskentelyn painopisteiden valinnassa.
 • Kunnat saavat tukea oman tilanteensa arvioimiseen sekä vahvuuksiensa ja kehittämistarpeidensa tunnistamiseen.
 • Painopiste siirtyy korjaavista palveluista mielenterveyden vahvistamiseen ja häiriöiden ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen puuttumiseen.
 • Tietoisuus kuntalaisten mielen hyvinvoinnin merkityksestä kasvaa: hyvä mielenterveys on osa kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

Kenelle tarkistuslista on suunnattu?

Tarkistuslista toimii ensisijaisesti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuhenkilöiden ja ammattilaisten työvälineenä.

Tarkistuslistaa on syksyn 2022 aikana jatkotyöstetty yhdessä kuntien sekä strategiayritys Gesund partnersin kanssa. Uudessa tarkistuslistassa on seitsemän osa-aluetta aikaisemman yhdeksän sijaan, ja se on aikaisempaa käyttäjäystävällisempi.

Koska ehkäisevä päihdetyö on tärkeä osa mielenterveyden edistämistä, myös EHYT ry on ollut mukana työstämässä tarkistuslistaa.

Tarkistuslista pdf-muodossa

Hyvän mielen kunta -tarkistuslistan lomakkeet löytyvät alta käyttöönne. Ne sopivat parhaiten yhteiseen työryhmätyöskentelyyn. Ne voi tallettaa koneelle, täyttää yhteisen pohdinnan jälkeen kenttiin avoimet kysymykset ja tulostaa itselleen suunnittelun tueksi.

Lataa tarkistuslista pdf-muodossa kuvaa klikkaamalla.

Tarkistuslista sähköisenä

Valitse sähköinen tarkistuslista, kun haluatte tietoa koko kunnan tilanteesta. Kun kunnan eri sektorit täyttävät listan, kunnan HYTE -koordinaattori tai muu vastuuhenkilö saa kattavan raportin koko kunnan tilanteesta, jolloin on helpompi lähteä suunnittelemaan askeleita mielenterveyden edistämiseksi.

Sähköinen tarkistuslista antaa tiedon kunnan nykytilanteesta ja sen avulla voi huomata kehittämistarpeita. Jos kysely täytetään vuosittain, kunta saa vertailutietoa siitä, mihin suuntaan asiat ovat edenneet. Kun taas suunnittelette eri toimialoilla ja työryhmissä hyvinvoinnin edistämisen toimia, ottakaa Hyvän mielen kunta -tarkistuslistan lomakkeet käyttöönne.

Jos haluat tilata sähköisen Hyvän mielen tarkistuslistan, täytä alla oleva lomake. Linkki sähköiseen tarkistuslistaan toimitetaan sinulle viikon sisällä tekemästäsi tilauksesta. Voit välittää sähköisen tarkistuslistan linkkiä organisaationne sisällä, tai voitte täyttää tarkistuslistan yhdessä. Kun kuntanne sähköiseen tarkistuslistaan syötetään vastaus, saat sähköpostiisi koosteviestin lomakkeelle annetuista vastauksista. Lisäksi tarkistuslistan täyttäjä saa koosteen omaan sähköpostiinsa.

Vastauslinkin lisäksi sinulle toimitetaan tuloslinkki ja ohjeistus tulosten tulkintaan tuloslinkin avulla. Kaikki kunnassanne annetut vastaukset tallentuvat yhteen tulosnäkymään, jossa voitte seurata joko kaikkien kunnassanne annettujen vastausten yhteistulosta, tai valita yksittäisiä vastauksia tarkasteltavaksi ja vertailtavaksi keskenään. Tulosnäkymän kautta voi myös ladata vastauksista mm. PPT- ja Excel-raportteja tulosten tulkintaa ja seurantaa varten.

Tarkistuslistan osa-alueet

Strategia ja johtaminen

Osa-alueen tavoite: Kunnan johto sitoutuu Hyvän mielen kunta –toimintamallin toteuttamiseen sisällyttämällä toimintamallin osaksi strategiaa ja jalkauttamalla sen osaksi kunnan rakenteita, toimintaa ja tavoitteita.

 1. Johdon taso
 • Kunnassa on julkinen sitoumus mielenterveyden edistämiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön kaikessa toiminnassa.
 • Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö on kirjattu kunnan strategiaan ja strategisiin tavoitteisiin.
 • Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö on kirjattu talousarvioon.
 • Kunnassa tehdään mielenterveysvaikutusten arviointi osana keskeisiä päätöksiä.


2. Toiminnan taso

 • Haavoittuvat ryhmät ja eri elämäntilanteet on tunnistettu ja huomioitu kunnan strategiassa ja hyvinvointisuunnitelmassa.
 • Hyvinvointikertomukseen ja suunnitelmaan sisältyy mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön tavoitteita ja niiden toteutumista seuraavia mittareita.
 • Toimialoilla edistetään strategiaan kirjattuja tavoitteita konkreettisilla toimenpiteillä.
 • Hyvän mielen kunta –toimintamalli on esitelty keskeisille viranhaltijoille.
 • Hyvän mielen kunta –toimintamalli on esitelty luottamushenkilöille.

Rakenne ja resurssit

Osa-alueen tavoite: Kunta ja sen kaikki toimialat tunnistavat roolinsa ja vastuunsa mielenterveyden edistäjänä ja ehkäisevän päihdetyön toteuttajana.

 1. Johdon taso
 • Toimialojen rooli mielenterveyden edistämisessä ja ehkäisevässä päihdetyössä on selkeästi kuvattu.
 • Mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön poikkihallinnolliseen koordinaatioon ja yhteistyöhön on riittävät resurssit.
 • Hyvän mielen kunta –toimintamalli on osana kunnan johtamisen rakenteita.J

2. Toiminnan taso

 • Toimialoilla on toimialakohtainen suunnitelma mielenterveyden edistämiselle ja ehkäisevällä päihdetyölle omassa toiminnassaan.
 • Toimialat tuntevat muiden toimialojen tekemää mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevää päihdetyötä.
 • Toimialojen väliselle mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön yhteistyölle on määritelty rakenteet ja vastuut.
 • Kunnalla on monialaisia työ- ja kehittämisryhmiä mielenterveyden edistämiselle ja ehkäisevälle päihdetyölle.
 • Toimialat kartoittavat säännöllisesti uusia yhteistyökumppaneita mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön tueksi.
 • Kunta tukee mielenterveyttä edistävien ja ehkäisevää päihdetyötä toteuttavien järjestöjen ja muiden toimijoiden työtä.
 • Kunta tarjoaa tiloja ja kohtaamispaikkoja kuntalaisten mielenterveyttä ja hyvinvointia edistäville ja ehkäisevää päihdetyötä tukeville toiminnoille.

Mielenterveyttä ja ehkäisevää päihdetyötä tukevat toimintatavat

Osa-alueen tavoite: Kunnassa tunnistetaan ja huomioidaan haavoittuvat ryhmät sekä heidän mielenterveyteensä vaikuttavat tekijät, ja hyödynnetään laajasti ja monipuolisesti mielenterveyttä ja ehkäisevää päihdetyötä tukevia toimintatapoja.

 1. Johdon taso
 • Kunta vahvistaa henkilöstön osaamista mielenterveyden edistämisessä sekä päihteidenkäytön ja sen haittojen ehkäisemisessä erityisesti silloin, kun työnkuvaan kuuluu tiivis vuorovaikutus asukkaiden kanssa
 • Työntekijöiden psyykkisen hyvinvoinnin (ml. varhainen tuki ja ehkäisevä päihdetyö) edistäminen on osa kunnan johtajien ja esihenkilöiden osaamistavoitteita.

2. Toiminnan taso

 • Kunnan eri sektoreilla hyödynnetään Hyvän mielen kunta –työkalupakin toimintamalleja mielenterveyden edistämisessä ja päihdehaittojen ehkäisemisessä.
 • Kunnassa on selkeät rakenteet varhaiselle tuelle.
 • Varhaisen tuen toteutumista seurataan ja kehitetään yhdessä eri toimialojen ja yhdyspintojen kanssa.
 • Kunnassa hyödynnetään etsivän työn menetelmiä eri-ikäisten ja erilaisissa haavoittuvissa tilanteissa elävien ihmisten tavoittamiseksi.
 • Ammattilaisilla on käytössään- ja he hyödyntävät vaikuttavia puheeksi ottamisen menetelmiä. Kunnassa hyödynnetään hyväksi todettuja digitaalisia välineitä mielenterveyden edistämisen ja elämänhallinnan tukena.

Tieto ja tiedolla johtaminen

Osa-alueen tavoite: Toiminta ja päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon. Kunnassa kerätään ja hyödynnetään tietoa asukkaiden mielenterveydestä ja päihteiden käytöstä.

 1. Johdon taso
 • Kunnassa hyödynnetään päätöksenteon tukena tietoa asukkaiden mielenterveydestä ja päihteidenkäytöstä sekä päihteiden käytölle altistavista tekijöistä.
 • Kunnassa seurataan eri ikäisten mielenterveyden ja päihteiden käytön kehitystä.
 • Kunnassa seurataan mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön toimien vaikutuksia ja vaikuttavuutta.

  2. Toiminnan taso
 • Kunta kerää tietoa asukkaiden mielenterveydestä, päihteidenkäytöstä sekä näille altistavista tekijöistä väestöryhmittäin.
 • Kunta kerää tietoa toimien vaikutuksista koettuun mielenterveyteen sekä muuhun hyvinvointiin ja terveyteen, kuten päihteiden käyttöön.
 • Kunnassa kerätään tietoa vaikuttavista toimintamalleista
 • Kunnan toimialoilla käytetään näyttöön perustuvia toimintamalleja mielenterveyden edistämiseksi ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi.

Yhdyspinnat, yhteistyö ja kumppanuudet

Osa-alueen tavoite: Kunnassa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kuntalaisten mielenterveyden edistämiseksi ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi.

 1. Johdon taso
 • Yhdyspintayhteistyö hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden keskeisten kumppaneiden kanssa on kirjattu kunnan strategiaan.
 • Mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön yhdyspintayhteistyölle on sovittu yhteiset tavoitteet.

2. Toiminnan taso

 • Kunta on kartoittanut alueen keskeiset mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön toimijat.
 • Kunta ja hyvinvointialue ovat sopineet yhteistyöstä ja vastuualueista mielenterveyden edistämisen ja päihdehaittojen ehkäisemisen suhteen.
 • Yhteistyölle järjestöjen, yritysten, yhteisöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa on määritelty selkeät rakenteet ja vastuut.
 • Kunta tekee yhteistyötä yritysten kanssa työikäisen väestön mielenterveyden vahvistamiseksi ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi.
 • Kunnassa mahdollistetaan asukkaiden osallisuus mielenterveyden edistämiseen ja päihdehaittojen ehkäisemiseen.

Viestintä

Osa-alueen tavoite: Kuntalaisille tarjottava tieto mielenterveyden edistämisestä ja ehkäisevästä päihdetyöstä on saavutettavaa ja selkeää. Ammattilaiset jakavat tietoa ja hyviä käytäntöjä toisilleen, onnistumisista viestitään.

 1. Johdon taso
 • Kunta viestii ulkoisesti ja sisäisesti sitoutumisesta mielenterveyden edistämiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön.
 • Kunnassa pyritään aktiivisesti vaikuttamaan mielenterveyteen ja päihteisiin liittyviin mielikuviin.

2. Toiminnan taso

 • Kunta viestii Hyvän mielen kunta –toimintamallin käyttöönotosta ja hyödyntämisestä sisäisesti ja ulkoisesti.
 • Kunta tarjoaa asukkaille monitasoisesti ja -kanavaisesti tietoa ja tukea mielenterveystaitojen vahvistamiseksi ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi.
 • Kunta tekee monialaista viestintäyhteistyötä keskeisten yhdyspintojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa, erityisesti haavoittuvien ryhmien tavoittamiseksi.
 • Kunnassa viestitään varhaisen tuen merkityksestä ja menetelmistä.
 • Kunta hyödyntää Hyvän mielen –kunta verkkokoulutusta sisäisessä viestinnässä.
 • Kunta hyödyntää asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta kerättyä tietoa viestinnän kehittämisessä.

Seuranta ja arviointi

Osa-alueen tavoite: Kunnalla on ymmärrys mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön nykytilasta sekä yhteiset mittarit toiminnan vaikuttavuuden seuraamiselle ja kehittämiselle. Päätösten mielenterveysvaikutuksia arvioidaan.

 1. Johdon taso
 • Mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön strategian ja tavoitteiden seurannalle on luotu selkeät mittarit.
 • Strategian ja tavoitteiden seurannalle ja arvioinnille on säännöllinen ja selkeä rakenne.
 • Hyvän mielen kunta –tarkistuslistaa käytetään toiminnan seurannan ja arvioinnin välineenä.

2. Toiminnan taso

 • Kunta seuraa, minkälaista konkreettista toimintaa Hyvän mielen kunta -kokonaisuuden osana toteutuu.
 • Kunnassa käytetyt mittarit tuottavat tietoa mielenterveyden ja ehkäisevän päihdetyön myönteisistä ulottuvuuksista.
 • Kunnassa seurataan johtajien, esihenkilöiden ja henkilöstön mielenterveyden ja ehkäisevän päihdetyön osaamisen kehittymistä.
 • Kunta seuraa ja arvioi, kuinka poikkihallinnollinen ja monialainen toiminta mielenterveyden edistämiseksi toteutuu.

Tarkistuslista on kehitetty yhteistyönä Hyvän mielen kunta -hankkeen yhteistyökuntien sekä Gesund Partners -strategiayrityksen kanssa. Ladattavan pdf -tiedoston taulukoineen on tehnyt Trimedia Oy.