Avun hakeminen mielenterveysongelmista kärsivälle lapselle

Perheneuvolat antavat apua silloin, kun perheellä tai lapsella on mielenterveyttä kuormittava tilanne. Perheneuvolat ovat kaikille kuntalaisille tarkoitettuja lakisääteisiä palveluita.

Perheneuvolan tehtäviä ovat pääasiassa lasten, nuorten ja perheiden psykologinen, sosiaalinen ja lääketieteellinen tilanteen kartoittaminen sekä muut asiantuntijatehtävät. Kuntien perheneuvolapalveluissa on jonkin verran vaihtelua. Oman kuntasi perheneuvolapalveluista saat ajankohtaista tietoa kunnan verkkosivuilta.

Lastenpsykiatria auttaa lapsia, joilla on esimerkiksi seuraavia ongelmia:

  • vaikeuksia normaaleissa vuorovaikutussuhteissa päiväkodissa tai koulussa
  • masentuneisuutta
  • itsetuhoisuutta
  • aggressiivisuutta
  • levottomuutta ja ahdistusta
  • syömis- ja uniongelmia.

Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon piiriin hakeudutaan koululääkärin lähetteellä tai terveyskeskuksen kautta. Lastenpsykiatrisen hoidon tavoitteena on lapsen normaalin kehityksen turvaaminen ja perheen voimavarojen lisääminen. Vanhempien oma pitkäaikainen huolestuminen lapsen voinnista on riittävä syy hakea apua. Lastenpsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa lapsen oirehtimista tarkastellaan ns. normaalikehitystä vasten. Jokin asia saattaa toisessa ikävaiheessa kuulua normaaliin käyttäytymiseen, mutta olla toisessa ikävaiheessa oire jostakin häiriöstä tai ongelmasta. Lasta tutkii tavallisesti moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja/tai sairaanhoitaja. Lapsen elämäntilanteeseen tutustutaan tapaamalla koko perhe ja haastattelemalla vanhempia.

Myös lasta itseään haastatellaan hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa sopivalla tavalla eli haastattelu voi tarkoittaa esimerkiksi lapsen leikkimisen tarkkailua. Tarvittaessa lapsen fyysinen terveydentila selvitetään myös. Tavoitteena on varmistua siitä, että lapsella ei ole mitään neurologista eli aivoperäistä sairautta, joka aiheuttaisi oireet.

Lastenpsykiatrinen hoito perustuu usein hoitokeinojen yhdistelylle

Lastenpsykiatrinen hoito määritellään lapsen ja hänen tilanteensa mukaisesti. Hoito voi olla esimerkiksi lapsen mielensisäiseen maailmaan keskittyvää yksilöterapiaa, perheenjäsenten vuorovaikutukseen ja perhedynamiikkaan keskittyvää perheterapiaa tai lääkehoitoa lapsen terveydentilan sitä vaatiessa. Eri hoitomuotojen yhdistely on tavallista. Lastenpsykiatrinen hoito vaikuttaa tutkimusten mukaan nuorisoiän ongelmia ehkäisevästi. Hoitamattomina ongelmat saattavat sen sijaan muuttua vaikeammiksi ja pitkäaikaisemmiksi.