Gå till innehåll

MIELI rf: Förslaget om en terapigaranti för barn och unga bör kompletteras

MIELI rf kräver i sitt utlåtande att förberedelserna för att utvidga terapigarantin till alla åldrar inleds omedelbart.
Nuori mies keskustelee auttajan kanssa

MIELI rf anser att förberedelserna för att utvidga terapigarantin inom primärvården till alla åldersgrupper bör inledas omedelbart.

Alla bör få effektiv behandling på lika villkor inom primärvården även för psykiatriska tillstånd. MIELI rf anser i sitt utlåtande om förslaget till terapigaranti för barn och unga att förberedelserna för att utvidga terapigarantin till alla åldrar bör påbörjas omedelbart. Den pågående beredningen av en terapigaranti för barn och unga bör omfatta alla personer under 29 år, i enlighet med ungdomslagen.

MIELI rf anser att barn, unga och unga vuxna bör få behandling för psykiatriska tillstånd inom bastjänsterna på lika villkor oavsett bostadsort. Valet av behandlingsform ska bygga på individens behov, inte på väfärdsområdets tjänsteutbud. Terapigarantin bör därför omfatta ett brett utbud av evidensbaserade och effektiva behandlingar. Förutom korta individuella behandling bör även kort familjeterapi och korta gruppbaserade psykoterapier ingå i terapigarantin för barn och unga.

För barn och unga är med psykisk ohälsa det viktigt med snabb och nära tillgång till behandling. MIELI rf anser att regeringens förslag bör kompletteras med bestämmelser om att behovet av korttidspsykoterapi eller en därav härledd behandling ska bedömas inom sju arbetsdagar och att bedömningen ska vara klar inom högst tre månader.

De flesta barn och unga önskar att få behandling för sina psykisk ohälsa i den egna skolan. För närvarande stöder dock inte elev- och studerandevårdslagen organisering av behandling på basnivå inom skolans elevvård. MIELI rf anser att regeringens förslag bör kompletteras med ändringar i 7 § i lagen on elev- och studerandevård, så att grundläggande behandling av psykisk ohälsa definieras som en uppgift för skolpsykologer och skolkuratorer.

MIELI rf anser även att en framgångsrik implementering av terapigarantin kräver ett nationellt kompetenscenter, vars uppgifter inkluderar fortbildning av personal samt uppföljning och utvärdering av terapigarantins effekter och effektivitet. Därför bör förslaget kompletteras med nödvändiga tillägg till förordningen om centralisering av uppgifter inom den specialiserade sjukvården.

Läs hela utlåtandet (på finska)

Kontakta oss

Kristian Wahlbeck

Kristian Wahlbeck

Ledande sakkunnig
+358 400 659101
fornamn.efternamn@mieli.fi

Frans Horneman

Ledande psykolog
+358 40 193 3020
fornamn.efternamn@mieli.fi