Siirry sisältöön

Mielenterveyden edistäminen Lapinlahden Lähteellä

Entisessä mielisairaalassa toimivan Lapinlahden Lähteen toiminta koetaan tuovan mielen hyvinvointia monella tasolla.

Lapinlahden Lähde on Helsingissä, entisessä Lapinlahden sairaalassa, toimiva mielen hyvinvoinnin keskus, jonka keskeisinä mielenterveyttä edistävinä sisältöinä ovat sosiaalinen osallisuus, ympäristö ja kulttuuri.

Viimeaikainen tutkimus on valottanut rakennetun ympäristön mielenterveysvaikutuksia. Erityisesti paikkaan sidottu historiallinen perintö ja viheralueiden on katsottu edistävän kaupunkilaisten mielenterveyttä. Vanhat mielisairaalat muodostavat kulttuuriperinnön, johon liittyy paljon symboliarvoja.

Ryhmähaastatteluilla selvitettiin osallistujien kokemukset Lapinlahden Lähteestä


Johanna Cresswell-Smith ja kanssatutkijat tavoittelivat tietoa miten vuodesta 2015 toiminut Lapinlahden Lähde voi edistää mielenterveyttä. Tutkijat keräsivät Lapinlahden Lähteen toimintaan osallistuvien kokemuksia seitsemässä fokusryhmähaastattelussa. Haastateltavina oli yhteensä 28 henkilöä, joista 19 oli naisia. Haastateltavat olivat Lapinlahden Lähteen kävijöitä, henkilökuntaa, vapaaehtoisia ja muita toimintaan osallistuneita. Ryhmähaastatteluissa, jotka tehtiin vuonna 2019, ohjattiin keskustelu koskemaan mielenterveyteen vaikuttajia tekijöitä.

Keskimäärin vajaan tunnin kestäneet ryhmäkeskustelut nauhoitettiin, ja keskustelun teemat ryhmiteltiin. Tutkijoiden tekemän analyysin mukaan osallistujien esille nostamia mielenterveyshyötyjä olivat mielenterveysarvot, kansalaisarvot ja yleiset arvot.

Toiminta Lapinlahden sairaalassa koettiin vaikuttavan myönteisesti mielen hyvinvointiin

Osallistujien esille nostamat mielenterveysarvot koskivat Lapinlahden Lähteen vaikutuksia mielenterveyskäsitykseen ja -asenteisiin. Lapinlahden Lähteen toiminta katsottiin edustavan myönteistä paradigman muutosta kohti mielentereyden voimavaranäkökulmaa, lisäävän sosiaalista osallisuutta ja antavan elämään merkityksellisyyttä osallistujille. Kansalaisarvoina osallistujat mainitsevat historiallisesti merkittävän paikan uudiskäytön, vaatimuksia vailla oleva ilmapiirin ja entisen suljetun mielisairaala-alueen avautumisen tuoma häpeäleiman vähentymisen. Toimintaan liittyvinä yleisarvoina osallistujat nostivat esille alueen sosiaalisesti kestävän kehityksen sekä toiminnan ei-kaupallisuuden ja kynnyksettömyyden.

Kulttuuriperintö on osa mielen hyvinvoinnin kokonaisvaltaista ja monikanavaista vahvistamista

Kirjoittajien mukaan tutkimus osoittaa ympäristön merkityksen mielenterveydelle, ja sen puoltavan laaja-alaisia ja yhtäaikaisia toimia, jotka vaikuttavat mielen hyvinvoinnin eri dimensioihin samanaikaisesti. Mielenterveyttä voi edistää suoraan ja epäsuorasti monella tavalla. Tutkijat nostavat esille merkityksellisyyden kokemisen, myönteisten asenteiden ja mielenterveyteen vaikuttavien yhteiskunnallisten tekijöiden merkityksen. Laadullinen tutkimus tavoittaa vaikutusmekanismeja, joita määrällisessä vaikuttavuustutkimuksessa on vaikea havaita. Tutkimus osoittaa kulttuuriperinnön olevan osa mielen hyvinvoinnin kokonaisvaltaista edistämistä ihmisten arjessa.

Sivua muokattu 8.2.2022