Siirry sisältöön

Kuten aikuiset, ikääntyneet ovat moninainen ryhmä erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Myös ikääntymiseen liittyvät prosessit, esimerkiksi fyysiset ja terveydentilan muutokset ovat yksilöllisiä.

Ikääntyminen tuo mukanaan sekä myönteisiä kokemuksia että tarvetta sopeutua ei-toivottuihin muutoksiin.

Mielenterveyden riskitekijöinä vanhenemisessa ovat muun muassa:

 • fyysiset ja kognitiiviset heikentymät,
 • läheisten ihmisten menetykset,
 • ihmissuhteisiin liittyvät haasteet ja ongelmat,
 • itsenäisen selviytymisen ja itsemääräämisoikeuden menetys sekä
 • yhteiskunnan kielteiset asenteet ikäihmisiä kohtaan.

Vaikka toimintakyvyn heikentyminen ja mahdolliset sairaudet lisääntyvät iän myötä, myös voimavarat, erilaiset taidot ja  elämänkokemuksen kautta saatu viisaus vahvistuvat. Tutkimusten mukaan ikääntyessä myönteisten tunteiden määrä lisääntyy. Myönteiset ominaisuudet kannattelevat ikääntyvää esimerkiksi toimintakyvyn heikentyessä.

Ajatus siitä, että masennus ja alakulo kuuluisivat luonnollisena osana ikääntymiseen, on virheellinen. Tutkimuksissa on havaittu, että iäkkään ihmisen voi olla muita vaikeampaa saada koulutetun mielenterveysammattilaisen apua psyykkisiin ongelmiinsa eikä mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ikääntyneiden parissa ole panostettu riittävästi. Ikääntyneiden palveluiden kuten mielenterveyspalveluiden tai mahdollisesti tarvittavien hoivapalveluiden tulisi kuitenkin olla yksilöllisiä, arvostavia ja välittäviä.

Ikääntyvien mielenterveyttä ylläpitää ja vahvistaa muun muassa

 • mielekäs tekeminen,
 • sosiaaliset suhteet,
 • itsenäinen asuminen riittävän tuen turvin,
 • taloudellinen turvallisuus ja terveelliset elämäntavat
 • osallisuus lähiyhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan sekä
 • mahdollisuudet vaikuttaa omaa elämää koskeviin päätöksiin.

Ikääntymisestä huolimatta ihmisen tulee tuntea olonsa hyväksi ja tasapainoiseksi ja kokevansa selviytyvänsä arjesta. Ikäihmisten hyvää elämänlaatua ja mielenterveyttä kannattelevat

 • hyvät ihmissuhteet,
 • myönteinen asenne,
 • huumorintaju,
 • kiinnostus ja avoin suhtautuminen asioihin,
 • tilanteiden ja muutosten hyväksyminen.

Jos tarvitset keskusteluapua