Gå till innehåll

En välmående barnfamilj -affischen

Med hjälp av affischen En välmående barnfamilj kan man enkelt ta till tals olika teman som hör ihop med föräldraskap.
Publicerad:
2020
Storlek:
50 x 70 cm

Att växa in i föräldraskapet är en process som börjar redan under graviditeten. Med hjälp av affichen En välmående barnfamilj kan man reflektera över och diskutera olika teman som anknyter till föräldraskap. Afficen kan användas av professionella inom rådgvivningsverksamheten eller inom småbarnspedagogiken. Föröldrar kan också reflektera över sitt föräldraskap tillsammans med den andra föräldern eller en vän.

Ladda här

Du kan använda affischen till att fundera på olika aspekter av ditt föräldraskap och vad som är viktig för dig som förälder. Du kan också reflektera över hur dessa saker syns i varden och interaktionen med barnet.

Att lyssna och att bemöta

Hur vill jag visa åt mitt barn att jag lyssnar? Sätter jag bort telefonen? Har vi egen pratstund? Vilken tid på dygnet är jag mest mottaglig? Finns det stunder när jag inte orkar lyssna på mitt barn? Hur gör jag då för att tillgodose barnets behov? Vad behöver mitt barn av mig just i dag? Under den utvecklingsfas hen är i? Hur svarar jag på dessa behov?  

Att se styrkor

Styrkor är inte egenskaper och skall inte heller vara något exceptionellt, utan kan vara något som fungerar som normalt och relativt lätt i vardagen. Hurdana styrkor har ni som familj? Hurdana styrkor har jag som förälder? Hurdana har mitt barn? Hur syns styrkorna? Finns det något vi i familjen kan göra annorlunda och som ger oss en ny styrka i vardagen? Har vi tillräcklig tid med varandra?

Trygghet och gränser

Trygghet är en individuell upplevelse. Förutom materiella och konkreta saker, påverkas tryggheten av relationer. Föräldern har en stor betydelse med tanke på barnets upplevelse av trygghet. Det kan handla om att känna sig älskad, accepterad och respekterad som man är. Samtidigt handlar det om tillräckliga men inte för strama gränser. Vad behöver mitt barn för att känna sig tryggt? När behöver barnet gränser? Hurdana gränser handlar det om? När är det viktigare med flexibilitet?  

Kärlek och känslofärdigheter

Hur uttrycker jag åt mitt barn att jag älskar hen? Hur vill mitt barn bli älskat? Hur visar vi känslor i vår familj? Hur bra kan jag hantera mina egna känslor? Vilken modell ger åt mitt barn om hur man hanterar känslor? Hur kan jag hjälpa mitt barn att känna igen, namnge och hantera sina känslor?

En vardag som fungerar

En fungerande vardag är en sak som främjar den psykiska hälsan. Vilka saker fungerar bra i vår vardag? Har vi rutiner som är viktiga för oss? Vad i vardagen ger mig, mitt barn och oss som familj välmående och välbefinnande? Har jag själv det privata och professionella livet i balans?


Innehållet ingår i följande teman: