Gå till innehåll

Syftet med utbildningen är att stärka deltagarnas kompetens inom psykisk hälsa genom att ge ändamålsenlig information om psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd, minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa och ge färdigheter att bemöta personer med psykisk ohälsa. Utbildningen lär dig också att tillämpa stegen i psykiska första hjälpen.

Efter grundutbildningen är det möjligt att ansöka till instruktörsutbildningen för Psykiska första hjälpen® 2 .

Sårbart sinne

Utbildningen Psykiska första hjälpen® 2 (PFH®2) ger forskningsbaserad information om psykisk hälsa och förmågan att hjälpa och stödja personer med psykisk ohälsa. Utbildningen lämpar sig för alla som vill få information om psykiska störningar, hur man bemöter dem samt första hjälpen till psykisk hälsa, men inte för dem som befinner sig i en akut krissituation. PFH®2-utbildning är en utbildning registrerad av Mental Health First Aid Australia® och i Finland har Mieli ry rätt att använda denna utbildningsmodell och material.

Utbildningen är 14 timmar.  För att få ett certifikat krävs deltagande i alla utbildningsdagar i ansikte mot ansikte utbildning och deltagande i alla webbseminarier i online-utbildning, samt att man gör de uppgifter som kan utföras självständigt. Frånvaro kan inte ersättas, dvs. Inga ersättande uppgifter kommer att ordnas. Alla instruktörer som håller i utbildningarna är utbildade och godkända av Mieli ry. Om du har önskemål om tillgänglighet och/eller tillgänglighet, kontakta utbildningsledaren.

Teman som gås igenom under utbildningen

  • depression
  • ångest
  • psykotiska störningar
  • Användning av rusmedel och psykisk hälsapsykiska kriser och förebyggande av självmord
  • Första stegen i psykisk första hjälp

Mål för utbildning

Efter utbildningen

  • Kan du identifiera de vanligaste psykiska störningarna och deras symtom
  • Kan du kan bemöta en person i en svår livssituation
  • Kan du tillämpa första hjälpen för psykisk hälsa