Gå till innehåll
Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Lappvikens källa fortsätter områdets traditionella, nästan 200-åriga, funktion i den psykiska hälsans tjänst. Initiativet bygger på delaktighet för alla och miljöns helande kraft, s.k. Green Care, i det historiska sjukhuset och lummiga parkområdet. Lappviken är en plats för alla, där fördomar och stigma försvinner.

Initiativet utvecklades i samarbetsprojektet 2015-2017 ”Delaktighet i Lappvikens källa” tillsammans med Alvi rf och yrkeshögskolan Metropolia. Projektet erbjöd delaktighet och arbetsmöjligheter för utsatta personer med svårigheter i arbetslivet, i syfte att stärka personernas funktionsförmåga och arbetslivsfärdigheter. Projektet startade upp tre verkstäder: Evenemang, Renovering och Caféet. I verkstäderna bekantade sig deltagarna med områdets kulturarv i park och byggnader.

Välbefinnandecentret respekterar sjukhusets ursprungliga syfte, stadsmiljön och de kulturhistoriska värdena, och blir en källa för psykiskt välbefinnande, säger utvecklingsdirektör Kristian Wahlbeck från MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

Projektets huvudsakliga finansiering kommer från Europeiska socialfonden (ESF), som har beviljats av NTM-centralen.

Utrymmen vid Lappvikens sjukhus har hyrts av Helsingfors stad för initiativet Lappvikens källa. MIELI rf har grundat det sociala företaget Lappvikens källa Ab för vidareuthyrning av utrymmen till de olika aktörerna i initiativet.

Med Lappvikens historik och våra innovativa planer kommer vi att åstadkomma något som aldrig tidigare gjorts inom mental hälsan i Finland. Enkelt sagt: Vi bygger framtiden tillsammans”

– Miivi Selin-Patel – verksamhetsledare, Sympati Psykosociala förening r.f.

Ett flertal nationella och lokala föreningar för psykisk hälsa deltar i välbefinnandecentret: Centralförbundet för mental hälsa (MTKL), Psykosociala förbundet, Alvi ry, Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry, Etappi ry, FinFami Nyland rf, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Kukunori ry, HELMI ry, Sympati rf, Pro Lappviken rf och Majakka ry samt många andra organisationer och privatpersoner.

Föreningarna vill göra Lappviken till ett modernt och innovativt allmännyttigt centrum för välbefinnande som styrker och erbjuder delaktighet. Verksamheten bygger på jämlikhet mellan personer i alla tänkbara livssituationer, ett ställe där diskriminering, fördomar och psykiatriska diagnoser lämnas vid porten. Samarbete kring föreningsverksamhet, kulturella tillställningar, krishjälp samt kafé och matservering skapar grunden i verksamheten.