Gå till innehåll

Stiftelsen Lappviken sr samlar in medel för att rädda och bevara Lappviksområdets värdefulla byggnader och den tidigare sjukhusparken för att hålla kulturmiljön öppen för alla och i den psykiska hälsans tjänst. Stiftelsen kan uppnå sitt syfte genom att förvärva andelar i det fastighetsbolag som ska grundas. Stiftelsen kan också på andra sätt stöda verksamhet som främjar psykisk hälsa och inkluderande kultur i Lappviksområdet.

Byggnaderna och parken ägs av Helsingfors stad. Staden planerar för närvarande området, och en partiell försäljning av byggnaderna till en kommersiell aktör är under beredning. En överlåtelse av byggnaderna till en kommersiell aktör skulle äventyra den nuvarande allmännyttiga verksamheten i området, som är öppen för alla. MIELI rf anser att Helsingfors stad bör förbli ägare till området och dess byggnader. Att hålla byggnaderna i stadens ägo är den bästa garantin för att den öppna och allmännyttiga verksamheten kan fortsätta.

Stiftelsen Lappviken grundades den 31 mars 2023 i Helsingfors. Stiftelsens grundare är MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Pro Lapinlahti förening för mental hälsa rf, Andelslaget Lapinlahden tilajakamo, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Y-säätiö sr och Dream Broker Ab, som också fungerade som ankardonator till stiftelsen.

Stiftelsen Lappviken har bildats för att garantera fortsatta aktiviteter för psykisk hälsa och kultur i Lappviksområdet. I andra hand kan stiftelsen också stödja ideellt arbete för psykisk hälsa i andra delar av Finland.

Stiftelsens arbete leds av stiftelsens styrelse.

Ordförande Kristian Wahlbeck (personlig suppleant Eveliina Lafghani)
Vice ordförande Ville Pellinen ( personlig suppleant Janne Halmekoski)
Ledamot Mika Ahokas ( personlig suppleant Kaisa Sippola)
Ledamot Markku Kärmeniemi ( personlig suppleant Pasi Paksuniemi)
Ledamot Kimmo Lehto ( personlig suppleant Kimmo Lehtonen)
Ledamot Timo Mutalahti ( personlig suppleant Sari Timonen)

Företagsdonationer

Ett företag kan hjälpa till att rädda Lappviken för eftervärlden som partner till Stiftelsen Lappviken eller som företagsdonator. Företagsdonationer kan göras under hela året eller genom att organisera en insamling. Ett insamlingsevenemang kan också äga rum i Lappviken, i vilket fall stiftelsen kan erbjuda ditt företag stöd i planering, marknadsföring och kommunikation.

Stiftelsen Lappviken arbetar med långsiktiga företagspartners. Partnerskapet kan omfatta produktförsäljning och tjänster, där en del av produktens försäljningspris doneras till Stiftelsen Lappviken. Ett skriftligt avtal ingås alltid om samarbetet. Som partner får företaget rätt att använda stiftelsens logotyp och grafiska material i försäljningen och marknadsföringen av kampanjprodukten.

Partnerskapet kan omfatta kommunikationssamarbete, innehållssamarbete och strategiskt samarbete med Stiftelsen Lappviken.

Insamling

Stiftelsen Lappviken samlar medel för att förvalta och skydda byggnaderna och parken på det tidigare sjukhusområdet i Helsingfors. Stiftelsen strävar till bli en minoritetsägare i det fastighetsaktiebolag som Helsingfors stad överlåter byggnaderna åt. Med sitt ägarskap i fastighetsbolaget vill stiftelsen värna om byggnadernas kulturarv och ställa lokalerna till förfogande för kostnadsfri verksamhet för psykisk hälsa och deltagarstyrd kulturverksamhet. Stiftelsen kan även bevilja medel till öppen och kostnadsfri verksamhet för psykisk hälsa och deltagarstyrd kulturverksamhet på Lappviken. Även allmännyttig kostnadsfri verksamhet för psykisk hälsa annorstädes i Finland kan understödas.

Användningen av stiftelsens insamlingsmedel övervakas av Polisstyrelsen, till vilken en årlig rapport lämnas in. Användningen av medlen rapporteras också öppet på stiftelsens kommande webbplats www.stiftelsenlappviken.fi.

Donationer kan göras till stiftelsens insamlingskonto Nordea FI81 1555 3000 1299 33. Insamlingstillståndets nummer är RA/2024/193.

Insamlingen arrangeras av Stiftelsen Lappviken sr.

Kontaktadress: c/o Lappvikens Källa, Lappviksstigen 8 B, 00180 Helsingfors, tel. 040 665 6605.

Testamenten

Stiftelsen Lappviken tar tacksamt emot testamenten, förutsatt att den mottagna egendomen kan användas för att bevara och skydda Lappviksområdets arkitektur- och kulturhistoria eller parkens naturvärden. En testamentarisk donation kan omfatta hela eller delar av egendomen. Ändamålet för användningen av tillgångarna behöver inte anges, men kan anges om du vill. Om inget ändamål anges kommer medlen att användas för verksamhet i enlighet med stiftelsens stadgar.

I testamentet ska stiftelsens officiella namn, adress och FO-nummer anges i följande form: Stiftelsen Lappviken sr, Lappviksstigen 8 B, 00180 Helsingfors, FO-nummer 3370616-5

Stiftelsen kan uppbevara testamentet i original, eller ett av dem, eller en kopia av det ursprungliga testamentet. Endast ett testamente med originalunderskrifter är giltigt, och vi rekommenderar därför att flera dokument med samma innehåll och originalunderskrifter upprättas och förvaras på olika platser. Detta säkerställer att den vilja som uttrycks i testamentet förverkligas när tiden är inne.

Ett testamente kan alltid ändras eller ett nytt upprättas, alltid i enlighet med de formaliteter som lagen föreskriver för upprättande av testamenten. Det senaste daterade testamentet som uppfyller de formella kraven är det som kommer att verkställas. Det nya testamentet bör ange att det återkallar det tidigare testamentet.

Tillsammans räddar vi vårt unika Lappviken!