Siirry sisältöön

Lapinlahti-säätiö sr kerää varoja Lapinlahden sairaalapuiston suojeltujen arvorakennusten pelastamiseksi ja säilyttämiseksi kaikille avoimena mielen hyvinvointia edistävänä kulttuuriympäristönä. Tarkoitustaan säätiö voi toteuttaa hankkimalla omistukseensa osuuden perustettavasta kiinteistöosakeyhtiöstä. Säätiö voi myös muulla tavoin tukea mielenterveyttä ja osallistavaa kulttuuria edistävää toimintaa Lapinlahden alueella.

Alueen rakennukset ja puisto ovat Helsingin kaupungin omistuksessa. Kaupunki kaavoittaa parhaillaan aluetta, ja valmisteilla on rakennusten osittainen myynti kaupalliselle taholle. Rakennusten siirtyminen kaupalliselle toimijalle vaarantaisi alueen nykyisen kaikille avoimen yleishyödyllisen toiminnan. MIELI ry katsoo, että Helsingin kaupungin tulisi pysyä alueen ja rakennustensa omistajana. Kaupungin omistajuus on paras tae avoimen ja yleishyödyllisen toiminnan jatkumiselle.

Lapinlahti-säätiön perustamiskirja allekirjoitettiin 31. maaliskuuta 2023 Helsingissä.  Säätiön perustajia ovat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, Osuuskunta Lapinlahden tilajakamo, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Y-säätiö sr ja Dream Broker Oy, joka myös toimi säätiön ankkurilahjoittajana.

Lapinlahti-säätiö on perustettu tukemaan Lapinlahden alueen nykyistä mielenterveys- ja kulttuuritoiminnan jatkuvuutta. Toissijaisesti säätiö voi tukea myös yleishyödyllistä mielenterveystyötä muualla Suomessa.

Säätiön toimintaa johtaa hallitus.

Puheenjohtaja Kristian Wahlbeck (henkilökohtainen varajäsen Eveliina Lafghani)
Varapuheenjohtaja Ville Pellinen (henkilökohtainen varajäsen Janne Halmekoski)
Jäsen Mika Ahokas (henkilökohtainen varajäsen Kaisa Sippola)
Jäsen Markku Kärmeniemi (henkilökohtainen varajäsen Pasi Paksuniemi)
Jäsen Kimmo Lehto (henkilökohtainen varajäsen Kimmo Lehtonen)
Jäsen Timo Mutalahti (henkilökohtainen varajäsen Sari Timonen)

Yrityslahjoitukset

Yritys voi olla mukana pelastamassa Lapinlahtea jälkipolville Lapinlahti-säätiön yhteistyökumppanina tai yrityslahjoittajana.  Yrityslahjoituksia voi tehdä ympäri vuoden tai järjestämällä tempauksen. Varainkeruutempaus voi myös sijoittua Lapinlahteen, jolloin Lapinlahti-säätiö voi tarjoaa yrityksellesi tukea tapahtuman suunnitteluun, markkinointiin ja viestintään.

Lapinlahti-säätiö tekee yhteistyötä pitkäaikaisten yrityskumppanien kanssa. Kumppanuuteen voi liittyä tuotemyyntiä ja palveluita siten, että osuus tuotteen myyntihinnasta lahjoitetaan Lapinlahti-säätiölle. Yhteistyöstä tehdään aina kirjallinen sopimus. Kumppanina yritys saa oikeuden käyttää Lapinlahti-säätiön logoa ja graafisia materiaaleja kampanjatuotteen myynnissä ja markkinoinnissa.

Kumppanuus voi sisältää viestintäyhteistyötä, sisältöyhteistyötä ja strategista yhteistyötä Lapinlahti-säätiön kanssa.

Yleisökeräys

Yleisökeräyksen varat käytetään ensisijaisesti Helsingin Lapinlahden alueen rakennusten ja entisen sairaalapuiston vaalimiseen ja suojeluun. Keräysvaroilla säätiö pyrkii hankkimaan vähemmistöosuuden perustettavasta kiinteistöosakeyhtiöstä, jolle Helsingin kaupunki luovuttaa alueen rakennusten omistuksen. Omistusosuudellaan säätiö edistää rakennusten kulttuuriperinnön säilyttämistä ja tilojen säilymistä kaikille avoimen maksuttoman mielenterveystyön ja osallistavan kulttuuritoiminnan käytössä. Varoja voidaan myös hakemuksesta myöntää alueella tapahtuvaan kaikille avoimeen ja maksuttomaan mielenterveystoimintaan ja osallistavaan kulttuuritoimintaan.
Varoilla voidaan myös tukea yleishyödyllistä mielenterveyttä edistävää maksutonta
toimintaa myös muualla Suomessa.

Lapinlahti-säätiön keräysvarojen käyttöä valvoo Poliisihallitus, jolle tehdään vuosittainen raportti. Varojen käyttö raportoidaan läpinäkyvästi myös säätiön tulevalla verkkosivulla www.lapinlahtisaatio.fi.

Lahjoitukset keräykseen osoitetaan Lapinlahti-säätiö sr:n keräystilille FI81 1555 3000 1299 33 (pankki NDEAFIHH)

Lapinlahti-säätiölle myönnetyn keräysluvan numero on RA/2024/193.
Keräyksen järjestäjä: Lapinlahti-säätiö sr

Yhteystiedot: c/o Lapinlahden Lähde Oy, Lapinlahdenpolku 8 B, 00180 Helsinki, puh. 040 665 6605

Testamentit

Lapinlahti-säätiö ottaa mielellään vastaan testamenttilahjoituksia, edellyttäen että vastaanotettavaa omaisuutta on mahdollista käyttää Lapinlahden alueen rakennus- ja kulttuurihistoriaa ja puiston luontoarvojen vaalimiseen ja suojelemiseen. Testamenttilahjoitus voi käsittää koko omaisuuden tai osan siitä. Varojen käyttötarkoitusta ei tarvitse määrätä mutta halutessaan niin voi tehdä. Jos käyttötarkoitusta ei ole rajattu, varat tullaan käyttämään Lapinlahti-säätiön sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Testamentissa on hyvä ilmoittaa säätiön virallinen nimi, osoite ja y-tunnus muodossa: Lapinlahti-säätiö sr, Lapinlahdenpolku 8 B, 00180 Helsinki, y-tunnus 3370616-5

Lapinlahti-säätiö voi säilyttää testamentin alkuperäistä kappaletta tai yhtä niistä, taikka kopiota alkuperäisestä testamentista. Vain alkuperäisin allekirjoituksin vahvistettu testamentti on pätevä, ja siksi suosittelemmekin tekemään useampia alkuperäisin allekirjoituksin vahvistettuja samansisältöisiä asiakirjoja, joita voidaan säilyttää eri paikoissa. Näin varmistetaan testamentissa ilmaistun tahdon toteutuminen sitten, kun sen aika on.

Testamenttia voi aina muuttaa tai laatia uuden noudattaen aina testamentin laadinnalle lain asettamia muotomääräyksiä. Viimeisin päivätty muotovaatimukset täyttävä testamentti on se, jota ryhdytään toimeenpanemaan. Uudessa on hyvä todeta, että se kumoaa aikaisemmin laaditut.

Pelastetaan yhdessä ainutlaatuinen Lapinlahti!