Siirry sisältöön

Mielenterveysvaikutusten arviointia voidaan hyödyntää paitsi kunnissa ja HYTE -alueilla, myös osana lainsäädännön, politiikkojen ja ohjelmien valmistelua valtionhallinnossa. MIVA-hankkeessa kartoitetaan erilaisia nykyisiä arviointimalleja meiltä ja muualta, ja testataan erästä käytössä olevaa kansainvälistä mallia (MWIA) arvioiden sen soveltuvuutta Suomen oloihin. Jotta saadaan esiin parhaat käytänteet Suomessa sovellettavan mallin määrittelyn avuksi, hankkeessa tehdään alkutilannetta kartoittavat kyselyt kunta- ja HYTE -alueille sekä järjestökentälle.

Hanke on käynnistynyt 03/2022 ja päättyy 03/2023. Hankkeesta vastaavat THL, MIELI ry, Mielenterveyden keskusliitto ry ja EHYT ry.

Kuntien ja myös tulevien hyvinvointialueiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluu ympäristölle ja asukkaille merkittävien päätösten ennakkoarviointi. Ennen kuin avataan uusi koulu tai muutetaan palveluita, päätöstä on voinut edeltää pitkävaiheinen arviointiprosessi, jotta vältytään päätöksen mahdollisilta haitoilta ja voidaan minimoida ne.

Lakisääteistä päätösten ennakkoarviointia (EVA) tarvitaan, kun pyritään hahmottamaan, miten valmisteltava päätös tulee vaikuttamaan paitsi ympäristöön, myös eri ihmisryhmien elämään. Arviointi on usein lakisääteistä. Esimerkiksi terveydenhuoltolaki, tasa-arvolaki ja YK:n lasten oikeuksien sopimus velvoittavat arvioimaan ennalta päätösten vaikutuksia näille ihmisryhmille.

Erilaisia arviointiprosesseja ja -malleja tarvitaan joskus useita ja monesta eri näkökulmasta riippuen siitä, kuinka laajasta päätöksestä on kyse. Toistaiseksi mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointiin (MIVA) ei ole ollut olemassa vakiintunutta käytäntöä tai valmista mallia. Jotta ihmisten mielenterveyteen vaikuttavat asiat tulisivat nykyistä paremmin huomioitua päätöksenteossa, tarvitaan MIVA -hanketta.

On tärkeää, että mielenterveystyötä tekevien järjestöjen asiantuntemus saadaan käyttöön Suomen arviointimallia rakennettaessa. MIELI ry tekee hankkeessa järjestökentän kartoituskyselyn, kansainvälisen arviointityökalun pilotoinnin Lapinlahden lähteellä, sekä koostaa MIVAn käyttöönottoa helpottavan oppaan järjestökentän tueksi.

MIVA-hanke linkittyy MIELI ry:ssä käynnissä olevaan Hyvän mielen kunta -hankkeeseen, joka pyrkii tukemaan mielenterveysstrategian mukaisia toimenpiteitä kunnissa kuntalaisten mielenterveyden edistämiseksi.

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi (MIVA) – THL
Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi – MIVA käyttöön – Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (tietokayttoon.fi)

Jos työskentelet järjestökentällä, saat mielellään osallistua MIVA -kyselyyn. Kysely on auki 23.6. saakka.