Siirry sisältöön

Isät kaipaavat vertaistukea etenkin vauvavaiheeseen

Vauva- ja pikkulapsiperheiden isistä vain harva turvautuu viralliseen tukeen. Isät toivovat enemmän vertaistukea.

Marko Lähteenmäki on tarkastellut väitöstutkimuksessaan isien käytössä olevia tukimahdollisuuksia sekä isien kokemuksia vertaistuen merkityksestä. Tutkimus on kokonaisuudessaan määrällinen, ydin- ja uusperheen isille toteutettu pitkittäistutkimus. Tutkimusaineisto perustuu Varsinais-Suomessa vuosina 2007–2009 kerättyyn Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimukseen. Tutkimukseen rekrytoituja perheitä oli kaikkiaan 1797. Tutkimuksessa hyödynnetty aineisto koostuu kyselylomaketiedoista, joita on kerätty tutkimuksen eri vaiheissa. Ensimmäisen ikävuoden kohdalla vastanneita isiä oli 1069, kolmen ikävuoden kohdalla 720.

Tärkeä tunnistaa tukea vailla olevat isät

Isien tuen saannissa korostuivat epävirallisen tuen lähteet. Näistä vahvimpana näkyi isovanhempien tuki. Viralliseen tukeen turvautui vain harva. Pieni joukko isistä raportoi, ettei heillä ollut ketään keneen turvautua vanhemmuudessa. Tämä joukko olisi erityisen tärkeää tunnistaa ja saada osaksi perheiden kanssa tehtävää työtä.

Isien välinen vertaistuki osoittautui tärkeäksi etenkin vauvaiän lopulla, jolloin oltiin valmiita keskustelemaan isyydestä, vanhemmuudesta ja lapsen hoidosta. Tuloksissa näkyi eroja tuen tarpeessa. Joukko työelämän ulkopuolella olevia isiä koki neuvoloiden tarjoamat vertaistuen mahdollisuudet riittävinä verrattuna työelämässä olevien isien ryhmään. Vauvaiän lopulla yli puolet isistä toivoi, että vertaistukea kehitettäisiin lisää. Korkeampaa ammattiasemaa edustavat isät kokivat vähemmän tarvetta vertaistuelle kuin matalampaa ammattiasemaa edustavat isät.

Tutkimuksesta nousee mielenkiintoisia jatkokysymyksiä: Miten isät hyödyntävät verkostoaan juuri isyyden kysymyksissä? Jääkö isyys työorientoituneiden isien kohdalla työuran taustalle ja miksi? Mitä isät saavat virallisista verkostoista ja tuen lähteistä? Miten saatu tuki heijastuu isyyteen, lapseen ja lapsen kasvatukseen.

Lisää yhteistä toimintaa ja kohtaamisia tutuissa arjen ympäristöissä

Isien kohtaaminen ja tuen mahdollistaminen on tärkeää saada osaksi pikkulapsiperheille muutoinkin tuttuja rakenteita ja ympäristöjä, kuten neuvoloita ja varhaiskasvatusta. Virallisen ja epävirallisen toiminnan muotoja voisi myös yhdistää. Esimerkiksi neuvolan isäryhmätoiminnassa kannustettaisiin myös isien omaehtoiseen kohtaamiseen ja tarjottaisiin tiloja tähän käyttöön.

Tutkimus nostaa esiin tarpeen luoda työelämään isyyttä palvelevia rakenteita ja joustoa. Tutkija pohtii työpaikoille suunnattujen isäohjelmien mahdollisuuksia toimia kannusteina isien kohtaamisen edistämisessä. Työnantajan näkökulmasta tämä voisi olla myös maine- ja houkuttelevuustekijä samaan tapaan kuin työtekijöiden liikkumiseen kannustaminen.

Keneen tukeutua isäksi tultua? Pitkittäistutkimus isien ensisijaisista tuen lähteistä ja vertaistuen tarpeesta lapsen ensimmäisinä ikävuosina. Lähteenmäki, Marko (2021) Väitöstutkimus, Turun yliopisto

Sivua muokattu 7.2.2022


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: