Siirry sisältöön

Mielenterveys on hyvinvoinnin perusta sekä lapsella että aikuisella. Mielenterveys on tietoa ja joukko erilaisia taitoja, joita tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Keskeisiä mielenterveystaitoja ovat esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisutaidot sekä arjen ja stressin hallintataidot. Näitä lapsen on luontevaa harjoitella yhdessä vanhemman kanssa. 

Pohja mielenterveydelle luodaan lapsuudessa.

Turvallinen aikuinen, turvallinen kasvu- ja kehitysympäristö sekä tasapainoinen arki ovat keskeisimmät lapsen mielenterveyttä tukevat tekijät.  

Neuvolassa perheiden mielenterveyttä edistetään vuorovaikutuksen keinoin. Yhdessä käytävät keskustelut auttavat perheitä tunnistamaan mielenterveyteen myönteisesti ja kielteisesti vaikuttavia tekijöitä.  Perheiden ja perheenjäsenten voimavarojen tunnistamisen avulla voidaan vaikuttaa lapsen kasvuun suotuisasti.

Pienten lapsen osalta mielenterveyden edistäminen toteutuu pitkälti vanhempien kautta. Siksi vanhempien hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota – kun vanhempi voi hyvin, myös lapsella on paremmat mahdollisuudet voida hyvin. Lasten mielenterveyttä tukevassa työssä keskeistä on vanhemmuuden tukeminen sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja suhteen tukeminen.  

Kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen on yksi ihmisen perustarpeista. Kokemus kuulluksi tulemisesta antaa voimia ja lisää pärjäämisen tunnetta. Asiakas- ja voimavaralähtöiset keskustelut ovat vaikuttavaa mielenterveyden edistämistyötä.

Suoja- ja riskitekijöiden huomioiminen

Mielenterveyttä suojaavat tekijät vahvistavat toimintakykyä, ylläpitävät terveyttä ja auttavat selviytymään vastoinkäymisistä. Suojatekijät myös vähentävät riskitekijöiden vaikutuksia. Erilaisia suojatekijöitä tulisi olla vaakakupissa enemmän kuin riskitekijöitä, sillä toteutuessaan riskitekijät heikentävät hyvinvointia.

Lapsen näkökulmasta merkittäviä mielenterveyden suojatekijöitä ovat esimerkiksi turvallinen kiintymyssuhde, turvallinen kasvu- ja kehitysympäristö sekä hyvät mielenterveystaidot.

Neuvola tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden sekä suoja- ja riskitekijöiden että huolien puheeksi ottamiselle. Yhteisen keskustelun avulla autetaan perheita tunnistamaan omat suojatekijät sekä löytämään keinoja niiden vahvistamiseen ja lisäämiseen. Vastaavasti tunnistetaan mahdolliset riskitekijät ja löydetään keinot, joiden avulla voidaan ehkäistä niiden haitalliset vaikutukset.